kommunesammenslåing - våre tjenester

Løsninger

Kommunesammenslåing – våre tjenester

Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og involveres. Som en global aktør med lokal forankring kan Deloitte bistå i alle faser av en sammenslåing.

Her finner du noen av de tjenestene vi kan tilby, men dersom det er noe du lurer på kan du kontakte våre fagfolk. Kontaktinformasjonen finner du nederst på siden.

Strategisk endring og endringsledelse

Blir endringsprosesser gjennomført på en slik måte at de understøtter kommunens målsetninger?

Endringstakten har økt de siste årene og ledere står overfor utfordringen med å håndtere og gjennomføre flere endringer, samtidig som man har fokus på daglig drift. Vi erfarer at kommunene opplever dette som komplekse og ressurskrevende prosesser – enten endringene er drevet av behov for organisatorisk endring, effektivisering eller nye teknologiske løsninger.

I vårt arbeid bygger vår tilnærming og løsninger på fire sentrale forutsetninger for å lykkes med endring:

  • Hva er målet og verdien for kommunen ved endringen? Er det en klar og tydelig forståelse av utfordringene som skal håndteres og hva man ønsker å oppnå?
  • Er ledelsen innstilt på å gjennomføre endringen? Er de lojale mot både målet og løsningen? Har lederne kunnskapen, ferdighetene og evnen til å lede endringen?
  • Har organisasjonen og medarbeiderne evne til å gjennomføre og etterleve endringen?
  • Er det vilje til endring i organisasjonen? Er ledere og medarbeidere innforstått med endringen og handler de deretter (forpliktelse), føler de eierskap (tilhørighet), og er de omforente i forhold til hvordan de jobber sammen (adferd)?

Risikostyring

I prosessen med å nå sine mål og skape verdier står alle organisasjoner overfor usikkerhet. Risikostyring er et verktøy for å redusere denne usikkerheten og bidra til bedre måloppnåelse på tvers av hele spektret av risiko som virksomheten står overfor. Effektiv risikostyring hjelper med å identifisere de viktigste truslene for kommunen, prioritere risikoreduserende tiltak, og følge opp resultater fra tiltakene.

Les mer om våre tjenester innen Risikostyring.

Internkontroll

Internkontroll er en nødvendig forutsetning for god virksomhetsstyring, og det er et krav i regelverk for både offentlige og private virksomheter å etablere et internkontrollsystem som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet. God internkontroll bidrar til at virksomheten når sine mål gjennom målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler. Et effektivt internkontrollsystem vil bidra til effektivisering og redusere risikoen for uønskede hendelser.

Les mer om våre tjenester innen Internkontroll.

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Deloitte ønsker å medvirke til at kommunen når de mål som er satt innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser

Deloitte er en av Norges fremste leverandører av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vi er valgt som fast revisor for en rekke kommuner og fylkeskommuner, og gjennomfører også enkeltvise forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller på forespørsel. Deloitte har et bredt fagmiljø med spisskompetanse innen samtlige kommunale tjenesteområder.

Strategi, endring og effektivisering

Offentlig sektor er i stadig endring.  Forventninger om mer effektiv ressursbruk, høyere kvalitet i tjenestene og økt gjennomføringsevne, stiller store krav til styring og ledelse av virksomhetene.

Deloittes har lang erfaring med å drive og bistå i endrings- og effektiviseringsprosesser, forbedringsarbeid og i utvikling av både organisasjoner, ledere og medarbeidere. Vi setter strukturer, prosesser og mennesker i sammenheng, og finner løsninger som gir varig endring og resultater. I tjenestene vi leverer, tilrettelegger vi for videre utvikling, sterkere gjennomføringskraft og kompetanseoverføring, slik at virksomheten selv kan drive bærekraftige forbedringer videre.

Deloitte bistår virksomheter som står overfor komplekse utfordringer, og fungerer både som en rådgiver og en medspiller i ulike strategi- og utviklingsprosesser. Vi tar alltid utgangspunkt i de rammebetingelsene og politiske føringer som offentlige virksomheter og organisasjoner til enhver tid opererer innenfor. 

Prosjekt- og programledelse

Ledelse og kvalitetssikring av prosjekter og programmer

Det settes stadig større krav til at offentlige og kommunale virksomheter må gjennomføre komplekse prosjekter som berører ulike aktører og interessenter. Vi bistår klientene våre med å initiere, gjennomføre og avslutte prosjekter på en strukturert måte, med metodikk basert på anerkjente prosjektstandarder.

Ved oppstart av nye prosjekter og programmer er det helt avgjørende at målsettinger og rammebetingelser står i forhold til hverandre. God prosjekt- og programledelse ivaretar denne koblingen og sørger for at målene nås.

Kontinuerlig forbedring og Lean

Deloittes tilnærming til Kontinuerlig forbedring gir en endringskultur der alle medarbeidere finner tiltak til hvordan ting kan gjøres bedre. Slik oppnår vi konkrete og målbare resultater.

KF er en måte å styre på, en måte å jobbe på og en måte å tenke på – som gir økt verdiskapning på kort og lang sikt for kunder og ansatte. Kort sagt kan en si at målet er at alle ansatte i organisasjonen ubevisst fokuserer på to «jobber» hver dag: 

  • Utførelse av arbeidsoppgavene på rett måte 
  • Forbedring av måten arbeidsoppgavene gjennomføres på 

Implementering og opplæring er kritisk

I gjennomføringen av denne typen prosjekter kan verktøy, metodikk, maler og struktur medføre at man mister fokus på det som faktisk betyr noe – å skape varige resultater gjennom reell endring. Deloitte legger vekt på ledelse av endring og å skape grobunn for kontinuerlig utvikling av organisasjonen.

Kontakt oss

Stein Ove Songstad

Stein Ove Songstad

Partner

Stein Ove har omfattende erfaring fra granskninger, kartlegginger og undersøkelser i privat og offentlig sektor, og har ledet og deltatt i en rekke profilerte granskinger. Dette gjelder granskinger in... Mer