Tjenester

Strategi, endring og effektivisering

• Strategiutvikling • Ledelses- og organisasjonsutvikling • Kontinuerlig forbedring • Kostnadsreduksjon

Offentlig sektor er i stadig endring.  Forventninger om mer effektiv ressursbruk, høyere kvalitet i tjenestene og økt gjennomføringsevne, stiller store krav til styring og ledelse av virksomhetene. Jobbe helhetlig på tvers av sektorer og etater, jakte på tidstyver og bygge ned byråkrati er noen av utfordringene offentlig sektor må finne løsninger for.

Også frivillig sektor og organisasjoner er i endring. Nye lovkrav og regler, ønske om å minimere administrative kostander for å frigjøre mest mulig ressurser til organisasjonenes formål, krever ny kompetanse, kontinuerlig utvikling og lønnsomhetsforbedring. Økt inntekstgrunnlag gjennom folks og myndigheters giverglede, avhenger i stor grad av organisasjonens omdømme, og evnen til hele tiden å tilpasse og utvikle seg.    

Deloittes tilnærming til omstilling, endring og effektivisering handler ikke bare om å hente ut raske økonomiske gevinster. Vi har lang erfaring med å drive og bistå i endrings- og effektiviseringsprosesser, forbedringsarbeid og i utvikling av både organisasjoner, ledere og medarbeidere. Vi setter strukturer, prosesser og mennesker i sammenheng, og finner løsninger som gir varig endring og resultater. I tjenestene vi leverer, tilrettelegger vi for videre utvikling, sterkere gjennomføringskraft og kompetanseoverføring, slik at virksomheten selv kan drive bærekraftige forbedringer videre.

Verdien av strategiarbeid står og faller på evnen til å omsette planer i konkret handling. Et effektivt lederskap omgjør intensjoner til handling og bidrar til strategisk endring i organisasjonen. Ledelsesutvikling skjer best når ledere driver aktivt endringsarbeid i alle deler av virksomheten.   

Deloitte bistår virksomheter som står overfor komplekse utfordringer, og fungerer både som en rådgiver og en medspiller i ulike strategi- og utviklingsprosesser.

Vi tar alltid utgangspunkt i de rammebetingelsene og politiske føringer som offentlige virksomheter og organisasjoner til enhver opererer innenfor.