Artikkel

Antikorrupsjon

Lover, publikasjoner og artikler knyttet til antikorrupsjon.

Korrupsjon dreier seg om personlig berikelse på bekostning av samfunnet. Det settes stadig søkelys på korrupsjon i media og korrupsjon ses på som et økende problem, også for norske bedrifter. Involvering i korrupsjon eller mistanke om korrupsjon kan føre til alvorlige konsekvenser, som straffeansvar og omdømmetap for både organisasjonen og involverte personer, og i verste fall ekskludering fra markeder og svartelisting knyttet til offentlige anbudskonkurranser. Det kan også få dramatiske økonomiske konsekvenser for organisasjonen og dens ansatte.

Introduksjon

I et samfunnsperspektiv er korrupsjon en trussel mot rettsstaten og demokratiet, og virker konkurransevridende, hindrer økonomisk utvikling og utgjør en fare for stabiliteten i demokratiske institusjoner og samfunnets moralske grunnlag.

Økte krav fra myndighetene tilsier at norske foretak og organisasjoner bør øke sitt fokus på etterlevelse av anti-korrupsjonskrav og juridiske risikoer forbundet med korrupsjon. Internasjonal anti-korrupsjonslovgivning som FCPA og UK Bribery Act får også økende betydning for norske virksomheter. Forventningene til bedriftene er høyere, og ledelsen og styret ansvarliggjøres i langt større grad enn tidligere.

På denne siden har vi samlet aktuelle lover, publikasjoner og artikler knyttet til anti-korrupsjon.

Norsk lovgivning og retningslinjer

Straffeloven § 276a-c
Ifølge norsk lov er alle former for korrupsjon forbudt. Korrupsjon er i Norge straffesanksjonert i straffeloven § 276a. Denne bestemmelsen er svært vidtrekkende. Med korrupsjon etter denne bestemmelsen menes det å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel for å påvirke en annen persons utføring av stilling, verv eller oppdrag. Denne loven gjelder også for norske statsborgere og personer hjemmehørende i Norge, men som er engasjert i virksomheter i utlandet.

Straffeloven § 276 c rammer såkalt påvirkningshandel. Forbudet mot påvirkningshandel gjør at norske korrupsjonsregler anses som strengere enn de fleste andre lands regler på dette området. Slik ulovlig påvirkningshandel kan forekomme i tilfeller hvor en person hevder å være i stand til å påvirke en beslutningstaker, og utnytter denne stillingen til å kreve eller motta utilbørlige fordeler. Forarbeider og ordlyd indikerer en svært lav terskel for at en handling omfattes av dette forbudet. Det er tilstrekkelig at en person pretenderer å kunne påvirke en beslutningstaker – uten at det er noen realitet i dette, og at noen betaler vedkommende penger for i den tro at dette er tilfelle. Bestemmelsen har en grense mot det som omfattes av lovlig lobbyvirksomhet.

Regnskapsloven § 3-3 c
1. juni 2013 trådte nye lovkrav i kraft, som pålegger store foretak å rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport som det henvises til i årsberetningen. Selskaper må også – som en del av dette – rapportere om sitt arbeid med korrupsjonsbekjempelse. Kravene er regulert i regnskapsloven § 3-3 c.

Transparency International

Transparency International (TI) er en global sivilisamfunnsorganisasjon som står i spissen for kampen mot korrupsjon. TI har siden 1995 publisert indeksen CPI (Corruption Perceptions Index). Indeksen rangerer land basert på hvor korrupt offentlig sektor oppfattes å være, og anses som et av de beste verktøyene for å evaluere korrupsjon globalt. Danmark, Finland og New Zealand regnes som de minst korrupte landene i verden, mens Norge er rangert på 7. plass av totalt 176 land (2012). 

Relevante publikasjoner fra Transparency International:

2012 Corruption Perceptions Index
Global Corruption Barometer 2013
Norges integritetssystem – Ikke helt perfekt?
Beskytt kommunen - Håndbok i anti-korrupsjon for norske kommuner
Beskytt din virksomhet – Håndbok i antikorrupsjon for norsk næringsliv
Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2012

Internasjonal lovgivning og retningslinjer

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - USA
FCPA ble vedtatt i 1977, og forbyr direkte og indirekte bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn, med formål å skaffe seg eller beholde forretningsvirksomhet eller andre utilbørlige fordeler. Loven retter seg primært mot amerikanske selskapers internasjonale operasjoner, men kan også gjelde aktiviteter tilknyttet utenlandske personer og selskaper i USA og har således et betydelig ekstraterritorialt nedslagsfelt. Brudd på FCPA kan føre til sanksjoner som pålegg, sivile bøter og straffeforfølgelse både mot selskapet og enkeltpersoner. Det er formildende om virksomheten har et eget anti-korrupsjonssystem.

Sarbanes-Oxely Act 404 (SOX) - USA
Denne loven kom som en følge av flere store selskapskonkurser og finansskandaler som rystet det amerikanske næringslivet rundt årtusenskiftet, og hadde som formål å styrke internkontrollen knyttet til finansiell rapportering. Loven trådte i kraft 30. juli 2002, og blir regnet som den mest betydningsfulle endringen i amerikansk føderal verdipapirlovgivning siden Franklin D. Roosevelts New Deal på 1930-tallet. Andre land har også innført nye lover relatert til foretaksstyring.

UK Bribery Act – Storbritannia
UK Bribery Act trådte i kraft 1.juli 2011, og omfatter aktiv og passiv korrupsjon i både offentlig og privat sektor. Loven har et omfattende ekstraterritorialt virkeområde både for britiske foretak med virksomhet i utlandet og for utenlandske foretak som er til stede i Storbritannia. Loven gjelder alle britiske borgere, fastboende og selskaper, samt ikke-britiske selskaper dersom de har virksomhet eller deler av en virksomhet i Storbritannia.

Det er irrelevant hvor i verden den korrupte handlingen utføres. Et utenlandsk selskap som utøver en del av sin virksomhet i Storbritannia kan bli tiltalt for unnlatelse av å forhindre korrupsjon selv hvor bestikkelsen skjer helt utenfor Storbritannia og selv om foretaket oppnår fordelen eller nytten utenfor Storbritannia. Loven definerer ikke hva som utgjør "deler av en virksomhet", og før dette er avklart i domstolene bør det utvises forsiktighet. Et representasjonskontor eller britisk agent kan være tilstrekkelig til at loven får anvendelse. Foretakets eneste forsvar etter loven vil være å bevise eksistensen av tilstrekkelige systemer og kontroller for å forhindre korrupsjon.

UK Bribery Act krever således at virksomhetene har et egnet anti-korrupsjonssystem.

Relevante lenker:
A resource guide to FCPA
Deloitte: UK Bribery Act – Raising the bar
Internasjonale anti-korrupsjonsinitiativer
Deloitte: New FCPA Resource Guide: Ten things for legal and compliance officers to consider

Integrity Due Diligence

Gjennomføring av Integrity due diligence av internasjonale samarbeidspartnere er ansett som ledende praksis for bedrifter som opererer internasjonalt. FCPA, UK Bribery Act og multinasjonale avtaler pålegger selskaper å "kjenne" sine samarbeidspartnere. Dette innebærer blant annet å forsikre seg om at samarbeidspartneres omdømme og bakgrunn er passende.

Behovet for å gjennomføre Integrity due diligence er sterkt økende, spesielt i leverandørkjeden. Hva gjør din bedrift for å sikre seg mot leverandører og underleverandører ikke utøver korrupsjon? Her har vi samlet veiledninger og gode råd knyttet til håndtering av korrupsjon hos leverandører:

United Nations Global Compact: Stand Together Against Corruption - A Practical Guide to Help Prevent Corruption in the Supply Chain
Veileder fra NHO og TI Norge: Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden

Deloitte: Navigating risks in emerging markets
Deloitte: International business partner due diligence: How much is enough?
Deloitte: CFO Insights – The case for vetting global business partners

Var denne siden nyttig?