Artikkel

Avkarbonisering av veitransport: På tide å gire opp

Et industrielt perspektiv

Avkarbonisering har blitt en global nødvendighet, og en viktig prioritering både for myndigheter, selskaper og samfunnet som helhet. Denne rapporten er andre del i en serie som ser nærmere på sektorer der avkarbonisering er krevende. I denne rapporten har Deloitte og Shell sett nærmere på veitransportbransjen og hvordan denne sektoren kan avkarboniseres. Rapporten beskriver dagens situasjon, kartlegger hvilke barrierer som må fjernes og foreslår en rekke løsninger. Det er også utarbeidet et veikart for å fremskynde avkarboniseringsprosessen.

Drivkraften for avkarbonisering

Ambisjonen i Parisavtalen fra 2015 er å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2°C, og helst under 1,5°C. Som svar på denne ambisjonen har mange statlige myndigheter og næringslivsledere satt seg mål og forpliktet seg til å redusere karbonutslippene. Presset øker også fra investorer, forbrukere og ansatte som begynner å kreve mer handling. Samtidig som det gjøres framskritt, viser nyere estimater at vi ikke er i rute for å nå målene i Parisavtalen, og at det må sterkere lut til.

Utfordringen om avkarbonisering er spesielt krevende i enkelte sektorer, såkalte “harder-to-abate sectors”, som står for 31 prosent av globale CO2-utslipp. Det vil være vanskeligere å avkarbonisere disse sektorene på grunn av strukturelle faktorer som høy energiavhengighet, relativt lang levetid på anleggsmidlene og komplisert elektrifisering.

Veitransport: Hvor er vi i dag?

Veitransport er grunnleggende for den globale økonomien som den mest fleksible transportmåten, og som hovedmekanisme for å bringe varer fram til butikkene og hjemmene våre. Sektoren står for rundt ni prosent av globale CO2-utslipp, der mesteparten kommer fra mellomtunge og tunge lastebiler, som er tema i denne rapporten.

For å nå målene i Parisavtalen vil sektoren måtte oppnå en reduksjon i utslippsintensiteten på over 80 prosent på under 30 år. Det som er enda mer presserende, er at sektorens utslippsintensitet bør reduseres med rundt 30 prosent før 2030. Slik utviklingen nå ligger an, vil målene i Parisavtalen ikke bli nådd. Dette er en utfordring, men også en mulighet for de som er først ute med å omdefinere energimiksen, ta markedsandeler og innføre nye produkter og forretningsmodeller.

Rapportens konklusjoner

Gjennom intervjuer med over 150 ledere og eksperter i 22 land i den globale veitransportsektoren, har vi funnet elementer det er mulig å ta tak i for å løse denne utfordringen. Hovedkonklusjoner fra forskningen:

  • Sektoren står overfor flere barrierer for avkarbonisering, særlig utilstrekkelige incentiver fra myndighetenes side, manglende infrastruktur og begrenset etterspørsel fra avsendere.
  • Avkarbonisering av veitransport nærmer seg nå et vendepunkt grunnet økende press fra myndigheter og markedet, og vil utvikle seg raskere enn mange forventer.
  • For å samles om en levedyktig lav- eller nullutslippsteknologi, trenger sektoren å ta i bruk et arbeidssyklusperspektiv.
  • Gjennom samarbeid om 22 ulike løsninger, vil sektoren kunne redusere utslipp nå, og fremskynde omstillingen til lav- og nullutslippsbiler.
  • Sektoren har definert et veikart for avkarbonisering som gjør at den kan begynne å ta i bruk lav- og nullutslippsbiler i større skala sent på 2020-tallet.
  • Hvis man skal oppnå betydelige utslippsreduksjoner krever dette en samlet global innsats, der ledende regioner og selskaper utveksler kunnskap og støtter hverandre for å ta et stort steg videre .

Last ned rapporten for å lese mer.

For mer kunnskap om klima og bærekraft kan du gå inn på siden Deloitte Insights.

For en ny energiframtid

Energi er selve pulsen i hverdagen vår, og måten vi lager og bruker den på utvikler seg raskt. I Deloitte forstår vi de mulighetene Future of Energy fører med seg, og betydningen av å sette aktører i økosystemet, innovatører, myndigheter og opinionsledere i kontakt med hverandre for å skape en ny framtid med rikelig tilgang på bærekraftig energi. Sammen med Shell, og i tett samarbeid med mange ledere i veitransportindustrien, har Deloitte utforsket utsiktene for å avkarbonisere denne sektoren. Når de ulike aktørene i økosystemet går sammen og inntar riktig holdning, tror vi helt klart det vil være mulig å skape enda større positiv effekt.

Denne rapporten er laget i samarbeid med Shell.

Decarbonising Road Freight: Getting into Gear

Read the report here

Avkarbonisering av skipsfart: Alle mann på dekk

Som en del av Future of Energy-initiativet har Deloitte samarbeidet med Shell for å utvikle All hands on deck, et bransjeperspektiv på hvordan shippingsektoren kan redusere sine karbonutslipp på vei mot et nullutslippssamfunn. Forskningen trekker fram 12 praktiske løsninger som shippingsektoren kan ta i bruk for å bidra til å framskynde avkarboniseringen i denne “harder-to-abate”-sektoren.

Var denne siden nyttig?