Artikkel

Et langsiktig perspektiv | Directors alert 2019

2019 Director's Alert Deloitte Global Center for Corporate Governance

Et styre har en unik posisjon når det gjelder å følge opp den langsiktige visjonen til en organisasjon. Likevel fristes ofte mange styrer og ledergrupper til å fokusere mer på kortsiktige utfordringer og løsninger. Hvordan kan styret sikre en mer langsiktig tankegang i sin tilsynsrolle? Hør hva ledere i Deloitte og styremedlemmer sier om hva styret kan gjøre for å sikre et mer langsiktig perspektiv i sitt arbeid i en tid preget av store omveltninger og usikkerhet.

Deloittes 10. utgave av Directors’ Alert dekker følgende tema:
• Hvilken effekt vil Industri 4.0 ha på lang sikt?
• Hvordan kan organisasjoner skape bedre dialog med investorer?
• Hvordan kan organisasjoner tenke nytt omkring miljø, samfunnsansvar og eierstyring?
• Skattestrategi i en digital og kompleks verden

Langsiktighet begynner i styret. Forbered ditt styre på framtiden – i dag.

Langsiktig verdiskaping:
Hvordan forstå den fjerde industrielle revolusjon

Den fjerde industrielle revolusjon (Industri 4.0) blir drevet av digital og kognitiv teknologi, og en kombinasjon av disse teknologitypene med fysiske prosesser og objekter. Selv om ledere i næringslivet må skille mellom selve hypen og de reelle mulighetene knyttet til teknologien, er det en like stor feil å avfeie dette som det er å sluke alt rått. Dette er utfordringer organisasjoner står overfor når konkurrentene ikke bare forsøker å endre spillereglene, men også selve spillet. Både styre og ledergruppe har arbeid å gjøre for å forberede organisasjonen på Industri 4.0.

Strategier for dialog med investorer og aktivist-aksjonærer:
Hva styret trenger å vite og gjøre på lang sikt

Aksjonærer og interessenter har hevdet seg stadig mer de siste årene. På godt og ondt er investorene og interessentene nå flere og mer mangfoldige enn de var tidligere, både med tanke på dagsorden og metoder. Dette øker behovet for god styring, basert på styrets tilsyn og veiledning, for å skape en proaktiv dialog med aksjonærer, være forberedt på vennligsinnede eller konfronterende interessenter, og ha en langsiktig plan for dialog med aksjonærer.

Styret og ESG:
Et langsiktig syn på virksomhetens framtid

Temaet miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG) har blitt stadig mer aktuelt de siste årene. Med ansvar for risikostyring og forvaltning av langsiktig selskapsverdi, har styremedlemmene en svært viktig rolle når det gjelder tilsyn med organisasjonens miljøpåvirkning, samfunnsansvar og eierstyring. Ledergruppen har store muligheter til å bruke ESG til langsiktig fordel for organisasjonen, interessegruppene og samfunnet som helhet. Ettersom dette har så stor betydning er dette noe som organisasjonene og deres styrer ikke har råd til å mislykkes med.

Langsiktig skattestrategi:
Gjør organisasjonen det riktig?

Skatt ble tidligere bare ansett som nok en del av – og kostnad ved – det å drive virksomhet, men har etter hvert blitt et høyt prioritert tema både for toppledelse og styre. Skattestrategi og tilhørende teknologisk, administrativ og risikostyrende infrastruktur må nå vurderes oftere, i større detalj, og på høyere nivå i organisasjonen enn tidligere. Med tanke på den langsiktige effekten skattestrategi og skattepolicyer kan ha på en organisasjon, er det helt klart nødvendig med proaktiv involvering av styret på dette området.

Directors Alert 2019

Last ned her
Var denne siden nyttig?