Artikkel

Dette er på styrets agenda nå!

EMEA 360 Boardroom Survey

Styreagendaen er på ingen måte lik verden over. Noen trender er likevel sterkere enn andre, og både cybersikkerhet og innovasjon er høyt på agendaen.

Svarene fra 271 styremedlemmer fra 20 land gir et bilde av de endrede forventingene til hva styrets medlemmer skal prioritere.

Cybersikkerhet

Ifølge undersøkelsen har cybersikkerhet blitt langt viktigere for styremedlemmer, og er høyere på styreagendaen for de neste 12-24 månedene sammenlignet med foregående år.

For EMEA-regionen som helhet svarte 48 prosent av respondentene at cyber-risiko var høyt rangert på styrets agenda, mens denne andelen var vesentlig lavere i Norge (24 prosent). Tilsvarende svarte omtrent halvparten av de spurte at deres organisasjon i dag har en handlingsplan på plass for å håndtere cyber-sikkerhet, mens 15 prosent av de norske respondentene oppga det samme.

Dette kan skyldes at en betydelig større andel av de norske respondentene svarer at ansvaret ikke er tildelt et spesifikt styremedlem, sammenlignet med respondentene fra resten av EMEA.

Fremveksten av cybersikkerhet som et betydelig problem kan delvis skyldes sin synlighet i medieoppslag og trusselen mot omdømmerisiko for selskaper som blir utsatt for et vellykket cyberangrep. Uautorisert tilgang til personopplysninger skaper også risiko for bedrifter, spesielt innen bank og i land hvor det er politisk uro.

Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom bransjer. Blant respondentene innenfor industri, er det bare 38% som rangerer cybersikkerhet høyt på styrets dagsorden. Innenfor bioteknologiske selskaper var det 33% som ga en lav rangering, selv om halvparten av respondentene indikerte høy bevissthet. I lys av det faktum at de fleste produksjonsprosesser er avhengig av IT-systemer, er dette forholdsvis lave interessenivået alarmerende.

Innovasjon

Resultatene fra undersøkelsen viser at innovasjon er høyt oppe på styrets agenda, hvor 60% rangerer innovasjon som 4 eller 5 (på en skala fra 1 til 5, med 5 som høyest). Men det finnes betydelige forskjeller mellom land og bransjer.

I Tyskland, Irland og Italia, hvor myndighetene er en klar pådriver for innovasjon og hvor det er en veletablert entreprenørskapskultur, er innovasjon høyt på agendaen i styrerommet. Innovasjon er også viktig for bransjer som bioteknologi, media og telekommunikasjon, men i mindre grad innenfor konstruksjon og energi.

Andelen respondenter som indikerer en lav prioritet for innovasjon på styrerommet var relativt høyt i Østerrike, Romania, Sør-Afrika og Sveits.

Produktutvikling er det området gis mest oppmerksomhet av styrets medlemmer (63%), etterfulgt av forretningsmodell med 49%. Digital innovasjon er også en viktig del av mange organisasjoners innovasjonsplaner (47%). Kun 9% av respondentene sa at deres organisasjon ikke har en innovasjonsplan, og ytterligere 6% indikerte at innovasjonsplanen var under utvikling. 

Om rapporten

Rapporten viser hva styremedlemmer identifiserer som de viktige spørsmålene styrene har arbeidet med i løpet av de siste 12 månedene, og hva de forventer vil være de viktigste spørsmålene i de neste 12-24 månedene. Overordnet har seks aspekter av corporate governance vært under lupen: strategi og risiko; innovasjon; cybersikkerhet; godtgjørelse til ledende ansatte; rekruttering til styret og styrets ytelse og evaluering.

271 styremedlemmer fra 20 land i Europa, Midtøsten og Afrika deltok i undersøkelsen. Undersøkelsen var i felt i februar og mars 2016.

EMEA 360 Boardroom Survey

Nøkkelfunn

  • 48 prosent av respondentene mente at cyber-risiko var høyt rangert på styrets agenda. 20 prosent ga dette temaet en lav vurdering. Mindre enn halvparten av respondentene sa at deres organisasjon i dag hadde en handlingsplan på plass for å håndtere cyber-sikkerhet.
  • Styrene ser mer optimistisk på utsiktene for vekst, og de vurderer egen konkurranseevne som bedre på kort til mellomlang i forhold til foregående 12-månedersperiode.
  • Undersøkelsen viser at styrets tidligere bekymringer i stor grad har dreid seg om bedriftens evne til kostnadsreduksjon og kapitalstyring. Disse bekymringene er nå redusert.
  • Nesten 90% av svarene fra styremedlemmer i Europa, Midtøsten og Afrika var fornøyd med at risikostyring er godt håndtert av styrene.
  • Når det gjelder styrets evne til å sette innovasjon på agendaen er det store forskjeller mellom land og bransjer. Tyskland, Irland og Italia har det høyt på agendaen. Dette kan forklares ved at de har en etablert entreprenørskapskultur samt at myndighetenes i disse landene har en uttalt satsing på oppstartbedrifter.

Last ned rapporten »

Land-profiler

Krav til styrets arbeid og corporate governance varierer fra land til land men også mellom børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper.

Land-profilene gir en oversikt over regelverk og praksis for de 20 landene som deltok i vår studie. Oversikten viser både krav, anbefalinger og praksis knyttet til bla. styremedlemmenes uavhengighet og ansatt- og aksjonær-representasjon på styrenivå.

Oversikten gir også informasjon om de relevante tilsynsorganene for eierstyring og selskapsledelse i de enkelte land. Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg vår Corporate Governance-ekspert i Norge, Endre Fosen.

Var denne siden nyttig?