Artikkel

Foretaksstyring i offentlig sektor

Et godt foretaksstyringssystem vil bidra til å sikre måloppnåelse, etterlevelse av lover og regler og underbygge kvalitet i styringsinformasjon og rapportering.

Introduksjon

Departementer og etater/direktorater og andre underliggende virksomheter er ikke direkte omfattet av det samme regelverk som selskaper i privat sektor knyttet til foretaksstyring. Unntaket er der departementer er satt til å forvalte eierposter i børsnoterte selskaper på vegne av staten, se generell info om foretaksstyring. Hovedregulering av foretaksstyring i offentlig sektor utledes av økonomiregelverket. I tillegg har staten som visjon at de skal være en aktiv, langsiktig og profesjonell eier. Staten stiller forventning om at offentlig virksomheter skal ha god styring og kontroll.

Departementer og underliggende virksomheter står likevel overfor mange av de samme risikoene og problemsstillingene som private foretak, og kan tilsvarende skape verdi for virksomheten gjennom etablering og oppfølging av prinsipper for god foretaksstyring.

I offentlig sektor er både finansiering og målsammensetning ulikt fra private foretak. Offentlig sektor håndterer komplekse oppgaver, og skal oppnå en rekke forskjellige mål for ulike grupper av brukere av offentlige tjenester. Ved å i hovedsak være skattefinansiert, skiller offentlige virksomheter seg også fra private når det gjelder virksomhetenes inntektsmekanismer.

Dette gjør at offentlige virksomheter ikke får styringsinformasjon om måloppnåelse via salgstall og kunnskap om  markedsandeler, slik private bedrifter får. Videre møter offentlige virksomheter en rekke krav fastsatt i lover, forskrifter og instrukser, som de må forholde seg til. Virksomhetene følges tett av media, noe som også gir en høy omdømmerisiko.

Et godt foretaksstyringssystem vil bidra til å sikre måloppnåelse, etterlevelse av lover og regler og underbygge kvalitet i styringsinformasjon og rapportering.

Lover og regler

Reglementet for økonomistyring i Staten stiller krav om at alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner hvor internkontroll er integrert, jf  § 14.  Bestemmelser om økonomistyring i staten omtaler internkontroll i et eget kapittel, jf  kap. 2.4, hvor det er nedfelt at det er virksomhetens ledelse som har ansvaret for å etablere systemer og rutiner hvor internkontroll er integrert.

I tillegg til at virksomhetene har ansvaret for egen internkontroll fastslår §15 at overordnet myndighet skal ivareta kontroll av underliggende virksomheter og andre som utøver forvaltningsmyndighet, samt tilskuddsmottakere. God foretaksstyring vil gi departementer et bedre utgangspunkt for etterlevelse av krav til god internkontroll.

Departementer, etater/direktorater og andre underliggende virksomheter må forholde seg til et omfattende regelverk. Forskjellige regler kan gjelde for ulike departementer/virksomheter.

Relevante linker
Reglement for økonomistyring i staten - Bestemmelser om økonomistyring i staten

Mål og resultatstyring

Mål og resultatstyring har vært et sentralt styringsprinsipp i statlige virksomheter i senere tid. Det er forankret i Stortingets bevilgningsreglement og Statens økonomireglement. Alle virksomheter skal:

  • fastsette mål og resultatkrav
  • sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås og at ressursbruken er effektiv
  • sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og
  • tilpasse styringen til virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet

Risikovurdering

En god mål- og resultatstyring forutsetter at virksomhetsledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringer eller usikkerheter som kan påvirke måloppnåelse negativt. Økonomiregelverket inneholder gjennomgående krav om at all styring, oppfølging, kontroll og forvaltning i staten skal tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet.

I tillegg er kravene til intern kontroll i økonomiregelverket også krav til risikovurdering. I etatsstyringen skal departementet sikre at underliggende virksomheter har etablert en forsvarlig risikovurdering og intern kontroll. Virksomhetens ledelse skal sørge for at det er etablert en forsvarlig risikovurdering og internkontroll, og påse at den fungerer på en tilfredsstillende måte.

Var denne siden nyttig?