Artikkel

Teknologiske utfordringer i analysedrevne undersøkelser

Misligheter kan være noe så enkelt som forsettlig duplisering av en utbetaling. Eller det være mer sofistikert, ved hjelp av transaksjonsrekker og der man benytter eksterne tredjeparter. Uansett metode, misligheter er en trussel mot virksomheter og dets interessenter, herunder eiere, ansatte og tredjeparter.

Rapporten The Evolution of Forensic Investigations går i dybden på utviklingstrekk inn gransking. Basert på rapporten har Deloitte skrevet artiklene Kontinuerlig overvåketUtviklingen av undersøkelser av misligheter og Hvordan overvinne utfordringer med data ved gjennomføring av undersøkelser.

Etter hvert som trusselbildet endrer seg og de som utfører misligheter blir mer sofistikerte, øker behovet for å gjennomføre data-drevne analyser for å identifisere og motvirke slike transaksjoner.

Når virksomhetene skal adresse utfordringene, kan de ha nytte av å forstå noen av de grunnleggende komponentene i en integrert datadrevet analyseløsning:

Data management: Kjernefunksjonaliteten inkluderer IT-arkitekturen, sikkerhet, og policier og prosedyrer knyttet til vedlikehold av virksomhetens data.

Data og tekstanalyse: Kjernefunksjonaliteten kan inkludere analyse av avvik og uregelmessigheter, samt prediktive analyser for å identifisere likhetstrekk ved kjente metoder bak misligheter.

Saksbehandling: Kjernefunksjonaliteten kan inkludere dashboards, beregninger, fokus på spesifikke områder og trendanalyser; mulighet for fleksibel tilpasning til ulike krav; systembasert arbeidsflyt; og en veldokumentert og kommunisert eskaleringsprosess.

Robotisering og prosessautomatisering (RPA): Områder hvor det kan være effektivt å implementere RPA inkluderer dokumentanalyse, undersøkelse av kunder og enkelte elementer i forbindelse med gjennomføring av bakgrunnssjekker av tredjeparter.

Les mer om dette, og andre utviklingstrekk innen granskning i rapporten The Evolution of Forensic Investigations her.

Var denne siden nyttig?