Artikkel

Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalg er nå et vanlig begrep i de største kapitalmarkedene i verden. I Norge er dette regulert av allmennaksjeloven.

Introduksjon

Revisjonsutvalg er nå et vanlig begrep i de største kapitalmarkedene i verden.  I Norge er dette regulert av allmennaksjeloven §§ 6-41 til 6-43 samt særlovgivningen for forretningsbanker (forretningsbankloven), sparebanker (sparebankloven), forsikringsselskaper (forsikringsloven) og finansieringsforetak (finansieringsvirksomhetsloven). I tillegg inneholder NUES-anbefalingen kapittel 9 en anbefaling om etablering av revisjonsutvalg.

Kravet i allmennaksjeloven om etablering av revisjonsutvalg omfatter børsnoterte foretak som oppfyller minst to av tre av følgende kriterier:

• gjennomsnittlig antall ansatte på over 250,
• balansesum på mer enn 300 millioner kroner ved utgangen av regnskapsåret,
• nettoomsetning på mer enn 350 millioner kroner

NUES-anbefalingen retter seg i hovedsak mot børsnoterte foretak, også de foretak som er unntatt fra allmennaksjeloven.  

De viktigste internasjonale premissgiverne for innføring av dette begrepet er EU og OECD. Revisjonsdirektivet (direktiv 2006/43/EF) artikkel 41 pålegger medlemslandene å regulere forholdet rundt revisjonsutvalg for selskap med allmenn interesse, herunder børsnoterte foretak. I tillegg gir OECD Principles of Corporate Governance retningslinjer for god praksis innenfor foretaksstyring og omfatter sentrale temaer knyttet til revisjonsutvalg.

Revisjonsutvalgets sammensetning og tjenestetid

Revisjonsutvalg skal i henhold til allmennaksjeloven være et underutvalg av styret, og velges av og blant styrets medlemmer. Lovgiver stiller krav om hvordan sammensetningen må være. I tillegg gir NUES anbefalinger på enkelte områder:

• NUES anbefaler at flertallet i utvalget er uavhengig av virksomheten og ledelsen. Loven stiller krav til at minst ett medlem oppfyller uavhengighetskriteriet.
• Allmennaksjeloven stiller krav til kvalifisert kompetanse. Minst ett medlem skal ha nødvendige kvalifikasjoner innenfor regnskap eller revisjon
• Kompetansebegrepet omfatter  også god innsikt i virksomheten, herunder dets rammebetingelser, drift og intern kontroll. 

Utover kompetansekravet stiller loven ingen ytterligere føringer på revisjonsutvalgets sammensetning. Det viktigste er at utvalget totalt sett har den nødvendige kompetanse til å utøve sin rolle som saksforberedende organ for styret. Det anbefales likevel for børsnoterte selskaper at revisjonsutvalget består av minst tre medlemmer. For mindre selskaper kan to medlemmer være tilstrekkelig. 

Tjenestetiden til utvalgets medlemmer er ikke lovfestet. Det må uansett antas at en periode på 2-3 år kan være rimelig. Etter allmennaksjeloven er styremedlemmers tjenestetid på 2 år. Det viktigste er at utvalget fungerer etter sin hensikt, og en periodisk selvevaluering vil være hensiktsmessig å gjennomføre for å vurdere dette.

Revisjonsutvalgets arbeidsmetode

Styret bør utarbeide en instruks for revisjonsutvalget som reflekterer utvalgets autoritet, arbeidsoppgaver, plikter og tilgjengelige ressurser. Arbeidsinstruksen må minimum inneholde de krav som følger av lov og forskrift.. Utvalgets medlemmer bør utarbeide en arbeidsplan som skal beskrive hvordan utvalget årlig skal løse oppgavene beskrevet i arbeidsinstruksen. Det er naturlig at revisjonsutvalget rapporterer løpende til styret om sine vurderinger og anbefalinger.

Revisjonsutvalget bør fritt få tilgang til nøkkelpersoner i foretaket, samt disponere de ressurser som er nødvendig for å kunne utføre de angitte arbeidsoppgaver. Utvalget bør være det viktigste kontaktpunktet for den interne og eksterne revisor. Revisors vurderinger og anbefalinger til styret og daglig leder bør fremlegges revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalgets rolle

Revisjonsutvalget får dedikerte arbeidsoppgaver av styret. Deres rolle i styresaker vil kunne bidra til å øke selskapets tillit i kapitalmarkedet ved å: 

• Sikre økt kvalitet på den finansielle rapporteringen 
• Sikre effektiv intern kontroll over finansiell rapportering
• Sikre at virksomheten etterlever lover, regler og forskrifter 
• Sikre at virksomheten etterlever etiske retningslinjer

Allmennaksjeloven angir revisjonsutvalgets arbeidsoppgaver. Utvalget skal
• Forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen
• Overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt selskapets internrevisjon
• Ha løpende kontakt med selskapets valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet
• Vurdere og overvåke revisors uavhengighet

Det er viktig å skape tillitt mellom selskapene og deres eiere og øvrige interessenter. Ledelsen og styret må sikre en pålitelig finansiell rapportering. Revisjonsutvalget bør derfor gjennomgå selskapets prosesser og intern kontroll som knytter seg til regnskapsavleggelsen og utgivelse av annen finansiell informasjon. I følge forarbeidene til allmennaksjeloven er ikke dette avgrenset til avleggelse av årsregnskapet, men omfatter også andre deler av regnskapsrapporteringsprosessen. Dette kan omfatte utarbeidelse av delårsregnskap, opplysninger som må gis i årsberetningen, samt pliktig rapportering til tilsynsmyndighetene og regulerte markeder etter annen lovgivning.  

Utvalgets oppgave kan omfatte en vurdering av hvorvidt selskapets anvendte regnskapsprinsipper er relevante og konsistente, vurdering av selskapets transaksjoner med nærstående parter og gjennomgang av betydelige estimater som inneholder ledelsens bruk av skjønn.

Revisjonsutvalget bør minst en gang i året gjennomgå selskapets interne kontroll og systemer for risikostyring. Dette er et viktig arbeid for å sikre at selskapet identifiserer og styrer de vesentlige risikoer som er knyttet til virksomheten.

Revisjonsutvalget skal overvåke selskapets internrevisjon, dersom en slik funksjon er etablert. Denne oppgaven bør omfatte en vurdering av internrevisjonens årlige arbeidsplan og en løpende vurdering av internrevisjonens arbeid og rapportering. I tillegg bør utvalget gi anbefalinger til styret om ansettelse og avskjedigelse av internrevisjonens ledelse. Revisjonsutvalget bør også påse at det er tilstrekkelig kontakt mellom internrevisjonen og styret, samt at internrevisjonens vurderinger og anbefalinger i tilstrekkelig grad følges opp av selskapsledelsen. 

Revisjonsutvalget har også et ansvar for å sikre en bedre kommunikasjon mellom selskapet og den eksterne revisor. Utvalget skal ha løpende kontakt med revisor om revisjonen av årsregnskapet og sikre at selskapsledelsen følger opp revisors anbefalinger. I tillegg skal utvalget gi styret anbefalinger om ansettelse og avskjedigelse, vurdere revisors uavhengighet og objektivitet, samt overvåke arten og omfanget av andre tjenester enn lovpålagt revisjon.

Var denne siden nyttig?