Artikkel

Samfunnsansvar

Retningslinjer, strategi, implementering og rapportering

Dagens bedrifter opererer i globale systemer med hard konkurranse, og krav om bevissthet rundt hvordan verdier skapes. Det er ikke lenger nok å levere gode økonomiske resultater, fokus på – og kravene til – miljøbevissthet og sosialt ansvar er betydelige.

Introduksjon

En mengde interessenter – inkludert ansatte, kunder, leverandører, myndigheter og offentligheten forøvrig – forventer å bli hørt og involvert i bedriftenes aktiviteter og beslutninger.  Felles for interessentene er en forventning om at næringslivet tilstreber å bidra positivt til samfunnet de er en del av. Samtidig forventes det at bedriften aktivt iverksetter tiltak for å minimalisere en eventuell negativ påvirkning på miljøet.

En proaktiv holdning til miljø- og samfunnsansvar bidrar til effektiv risikostyring, styrker bedriftens merkevare og omdømme og bygger tillit hos interessentene. 

Denne portalen er ment å være en hjelp for bedriften i arbeidet med miljø- og samfunnsansvar. Her vil du finne aktuell forskning, publikasjoner og artikler, samt lenker til relevante sider som omhandler ulike aspekter ved samfunnsansvar.

Deloitte har lang erfaring med å hjelpe klienter i å håndtere sitt miljø- og samfunnsansvar. Vi skreddersyr vår rådgivning til din bedrifts behov og kan hjelpe til med alle trinn i prosessen, helt fra kartlegging av målsetninger og analyse av nåværende løsninger, til implementering av tiltak for langsiktig verdiskapning. Vi bistår også med revisjon av leverandører for oppfølging av samfunnsansvar i verdikjeden, og kan tilby ekspertise innen revisjon av samfunnsansvarsrapporter.

Prinsipper og retningslinjer

Det er de siste årene utarbeidet en rekke prinsipper og retningslinjer for næringslivets samfunnsansvar. Den norske regjeringen la i 2009 frem en Stortingsmelding kalt Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi(St.meld. nr. 10, 2008–2009).  I 2010 kom Stortingsmeldingen Aktivt Eierskap (St.meld. nr. 13, 2010-2011) som tydeliggjør regjeringens forventninger og krav knyttet til oppfølging av samfunnsansvar i norske, statseide bedrifter. Nye lovregler med virkning fra 1. juni 2013 forsterker denne satsningen, og pålegger store foretak å rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport. I Norge har også Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES) fra og med 2011 inntatt krav om at styret bør utforme retningslinjer for selskapets samfunnsansvar. Anbefalingen inngår nå som en del av børsreglementet og omfatter selskaper som er notert på Oslo Børs.

De norske stortingsmeldingene henviser til internasjonalt anerkjente prinsipper som FNs Global Compact, ILOs kjernekonvensjoner og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  De senere år har FN også lansert egne prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, utarbeidet av John Ruggie. Felles for disse prinsippene og retningslinjene er at de gir veiledning og mål for bedrifters arbeid med samfunnsansvar, og kan være nyttige verktøy i å sette noen rammer for innsatsen. En kjerneutfordring for mange bedrifter vil være å operasjonalisere generelle prinsipper til konkrete og effektive handlinger. Denne siden samler verktøy og nyttige tips som kan bidra til å løse denne utfordringen.
 

Nasjonale prinsipper og retningslinjer
St.meld. nr.10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi 
St.meld. nr. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap 
Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES)
 

Internasjonale prinsipper og retningslinjer
FNs Global Compact
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter 
FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI)
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper
OECDs retningslinjer for Helping Prevent Violent Conflict 
ILOs kjernekonvensjoner
ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar
ISO 14000: Miljøstyring 
Social Accountability 8000

 

Strategi

For de fleste bedrifter vil det være avgjørende å utarbeide en tydelig og målfokusert strategi for samfunnsansvar for å kunne følge opp nasjonale og internasjonale prinsipper og retningslinjer. I denne prosessen er det viktig å stille de riktige spørsmålene om lønnsomhet, forretningsstrategier, adferd og prosesser.

En tydelig og grundig strategi for samfunnsansvar som støtter opp om bedriftens forretningsstrategi vil direkte kunne påvirke bedriftens økonomiske resultater. Det handler om å gjøre kloke valg av fokusområder, og legge til rette for en bred intern forankring og engasjement. Strategien kan knyttes opp mot både risiko- og mulighetsstyring, og bidra til merkevare- og omdømmebygging, styrking av verdier og internkultur, og langsiktig verdiskapning. Kort sagt - en bedrifts evne til å håndtere sitt miljø- og samfunnsansvar vil direkte bidra til å legge grunnlaget for å lykkes i morgendagens næringsliv.
 

Tips til utarbeidelse av strategi:
Finans Norge: samfunnsansvar og strategi 
NHO: veileder om samfunnsansvar

Implementering

Når strategien er lagt starter prosessen med å omgjøre målene til konkrete tiltak. Mange bedrifter møter utfordringer knyttet til å transformere forventningene om samfunnsansvarlig atferd til lønnsomme, målbare og realistiske handlinger. I stor grad handler implementering av samfunnsansvar om å optimalisere ressursene samt å utnytte potensialet for innovasjon.

En fullstendig implementering av en strategi for samfunnsansvar, forutsetter en trinnvis prosess med fokus på kvalitet i alle ledd, fra kartlegging av risiko og påvirkning, til implementering av tiltak for langsiktig verdiskapning.

Det er utarbeidet flere veiledninger og verktøy som kan være til god hjelp i implementeringsprosessen:
 

Utenriksdepartementet, verktøy for hvordan jobbe med samfunnsansvar i praksis
NHO: verktøy og hjelpemidler
Innovasjon Norge: verktøy og veiledninger
Difi - miljø og sosiale hensyn i anskaffelser

Rapportering og attestasjon

En viktig del av arbeidet med samfunnsansvar er rapportering av mål, tiltak og resultater. Et viktig mål for slik rapportering er å synliggjøre effekt av de ulike tiltakene. God rapportering bidrar til å skape tillit blant bedriftens interessenter, og fungerer også som gode måleparametre for videre innsats innen feltet. Stadig flere bedrifter velger også å be om ekstern revisjon av sine rapporteringer innen samfunnsansvar. Dette gir bedriften god legitimitet eksternt og kan også gi bedriften gode innspill om potensielle utviklingsområder.

I 2013 vedtok Stortinget en lovendring som pålegger store norske bedrifter å redegjøre for tilnærmingen til og oppfølgningen av foretakets samfunnsansvar i årsregnskapet. Opplysningene skal gis i årsberetningen eller i en egen rapport som det vises til i årsberetningen. Denne endringen i regnskapsloven følger en internasjonal trend, og medfører at en rekke norske bedrifter blir pålagt et krav om rapportering av samfunnsansvar.

GRI har utviklet en internasjonalt anerkjent standard for rapportering, som også norske myndigheter viser til. Denne standarden har kommet i en ny og oppdatert utgave i 2013, kalt GRI4. Internasjonalt pågår det også et arbeid med såkalt integrert rapportering, dvs. at samfunnsansvarsrapporteringen skal innlemmes i den ordinære finansielle rapporteringen. Noen nyttige lenker til arbeidet med rapportering kan være:

 

Relevante lenker

Global Reporting Initiative
Integrated Reporting
Carbon Disclosure Project (CDP)
Greenhouse Gas Protocol
EU - Sustainable and responsible business, CSR - reporting and disclosure

Var denne siden nyttig?