Artikkel

Sentralsortering av plastemballasje er mest effektivt

Deloitte-rapport har kartlagt verdikjeden for plastemballasje

Under åpningsdagen av Arendalsuka overrakte Forum for sirkulær plastemballasje sitt veikart for sirkulær plastemballasje i Norge til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, med forslag til hvordan Norge kan gjenvinne mer av den plastemballasjen vi kaster. Veikartet bygger på Deloittes rapport om plastemballasje som ble lansert sammen med veikartet.

Kun 31 prosent av 210 000 tonn plastemballasje gjenvinnes

Deloitte har i en rapport bestilt av Forum for sirkulær plastemballasje kartlagt potensialet for hvordan vi i Norge kan øke andelen plastemballasje som samles inn og sendes til materialgjenvinning.

Deloittes rapport viser at norske husholdninger og næringsliv i 2017 forbrukte og kastet omtrent 210 000 tonn plastemballasje, og av dette ble 30,6 prosent materialgjenvunnet. Inkluderer vi landbruksplast, var den samlede mengden omtrent 222 000 tonn og materialgjenvinningsgraden 34 prosent.

Dette betyr at Norge fortsatt har en lang vei å gå for å nå EU-kravene om at 50 prosent av all plastemballasje skal gjenvinnes innen 2025. Samtidig viser rapporten at det er et stort potensial for å øke andelen plastemballasje som samles inn og sendes til gjenvinning. Rapporten viser blant annet at enkelte innsamlingsordninger som panteordningen er svært effektive, og bidrar til å trekke opp den totale gjenvinningsgraden.

 

30 aktører samarbeider om virkemidler for økt gjenvinning

Kartleggingen som Deloitte har gjennomført er bestilt av Forum for sirkulær plastemballasje. Forumet består av 30 aktører fra mat- og drikkevareindustrien, handelen, emballasjeindustrien, innsamlings- og gjenvinningsbransjen, organisasjonslivet og forskningen som over det siste året har samarbeidet om å finne felles virkemidler for å nå målet om økt gjenvinning og bruk av gjenvunnet plast. Deloittes rapport har gitt forumet et faktagrunnlag for å kunne identifisere de mest effektive virkemidlene for å øke gjenvinningsgraden av plastemballasje.

 

- Det har vært enormt givende for Deloitte å kunne gi bransjen et faktagrunnlag for å finne løsninger på dagens plastutfordringer. Plast kan gjenvinnes mange ganger uten å miste verdi eller funksjonelle egenskaper. Det er derfor et stort løft at bransjen nå har gått sammen om å finne konkrete løsninger på hvordan vi kan forlenge levetiden til plastemballasje, og hvordan vi bedre kan utnytte de verdifulle ressursene som ligger i den plasten vi kaster, sier oppdragsansvarlig partner i Deloitte, Helene Raa Bamrud.

 

Veikart for sirkulær plastemballasje

Forum for sirkulær plastemballasje representerer emballasjekjedenes aktører, relevante fagmiljøer og retur- og gjenvinningsselskapene.

I tillegg til kartleggingen har Deloitte fasilitert to workshops for Forum for sirkulær plastemballasje, der forumet har utviklet ideer til virkemidler for å nå målene om økt gjenvinning og bruk av gjenvunnet plast. Virkemidlene er samlet i et felles veikart for sirkulær plastemballasje i Norge som ble overrakt Klima- og miljøminister Ola Elvestuen på mandag under Arendalsuka.

Les mer om veikartet på emballasjeforeningen.no

Direktør i Emballasjeforeningen har fått med seg Ellen Behrens, direktør for bærekraft i Orkla, til å lede styringsgruppen i forumet.

 

- Plast har unike egenskaper og er et velegnet emballasjemateriale, men vi må unngå at den havner i naturen. Det er også en utfordring at verdifulle ressurser går tapt fordi en stor del av plastavfallet blir brent. Selv om vi har gode systemer for innsamling og sortering av plastemballasje de aller fleste steder i Norge, er vi langt unna EUs målsettinger for materialgjenvinning. Med dette veikartet vil vi få fortgang i arbeidet med å sørge for at plastemballasje gjenvinnes og ikke havner i naturen, sier Ellen Behrens, direktør for bærekraft i Orkla og leder for Forum for sirkulær plastemballasje.

 

Avdekker store ulikheter mellom kommunene

Deloittes rapport viser at det er stor variasjon i hvor mye plastemballasje som gjenvinnes med de ulike innsamlingsordningene. Mens bare 21 prosent av plastemballasjen som norske husholdninger forbruker blir gjenvunnet, bidrar enkelte innsamlingsordninger som panteordningen til å trekke den totale gjenvinningsgraden opp til 34 prosent. Uten panteordningen hadde den totale gjenvinningsgraden vært 28 prosent.

Det var overraskende hvor store variasjoner vi fant mellom de ulike innsamlingsordningene i Norge. Panteordningen bidrar til at over 80 prosent av drikkeemballasjen blir gjenvunnet, og innsamlingsordningen for landbruksplast gjør at nesten 85 prosent av plasten fra norsk landbruk blir gjenvunnet. 
 

Rapporten viser at det i tillegg er store ulikheter i hvor mye plastemballasje de ulike kommunene sender til gjenvinning. Mens kommuner med sentralsortering i gjennomsnitt samler inn 17,74 kilo plastemballasje per innbygger i året, samler kommuner med optisk sortering (blå poser) i gjennomsnitt inn under 4 kilo per innbygger i året.

Størst potensial er det i innsamlingen av plastemballasje fra husholdningsavfall – og her er det store variasjoner i hvor mye plastemballasje de ulike kommunene samler inn. Kartleggingen viser at ordningen med sentralsortering av plast - der forbrukerne selv slipper å kildesortere - er den hittil mest effektive ordningen vi har for innsamling av husholdningsplast, forteller prosjektleder i Deloitte, Anders Magnus Løken.

 

Behov for enhetlig nasjonal rapportering

Deloitte har gjennomført kartleggingen ved bruk av både kvalitative og kvantitative metoder. Resultatene er visualisert i et flytdiagram ved bruk av dataanalyseverktøyet R (se under). Flytdiagrammet synliggjør hvor i verdikjeden det er størst behov for å sette inn tiltak for å øke gjenvinningsgraden, og har bidratt til å identifisere hvilke virkemidler som vil kunne ha størst effekt for å øke gjenvinningsgraden. Deloittes kartlegging viser også at det er behov for en enhetlig nasjonal rapportering for plastemballasje for å sikre et godt faktagrunnlag for utredning av fremtidige tiltak.

 

Last ned og les rapporten her.

Rapport: sirkulær plastemballasje i Norge

Last ned her
Var denne siden nyttig?