Artikkel

Styret

God foretaksstyring sikres gjennom tilstrekkelig og effektiv styring av selskapet. I tillegg til den daglige ledelsen skal lovregulerte og anbefalte organer sikre at eiernes og andre berørtes interesser ivaretas, og at det utøves tilsyn med den daglige ledelsen. God foretaksstyring gir økt tillit til foretakene og bidrar til verdiskapning til fordel for foretaket, eiere og øvrige interessenter.

Regnskapsloven krever at styret i selskaper med verdipapirer notert på regulert marked hvert år skal redegjøre for sine prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, herunder blant annet gi en beskrivelse av hovedelementene i foretakets systemer for internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen. Selskapene må også årlig redegjøre for sitt arbeid med samfunnsansvar. Kravene gjenspeiler de forventninger samfunnet har til selskapene på disse områdene, og bidrar til å øke bevisstheten og oppmerksomheten hos styremedlemmene knyttet til styrets arbeid med å etablere og opprettholde god foretaksstyring i norske virksomheter.

Styrets sammensetning

Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det er viktig at styret kan fungere som et kollegialt organ. Styret må være sammensatt slik at det kan handle uavhengig av særinteresser, og det må kunne vurdere ledende ansatte og vesentlige avtaler som inngås av selskapet på uavhengig grunnlag.

Styreansvar

Brudd på styrets grunnleggende oppgaver vil etter omstendighetene kunne gi grunnlag for erstatnings- og straffeansvar. Styremedlemmers manglende kapasitet og kompetanse til å utføre styrejobben er normalt ikke ansvarsbefriende årsaker. Styreansvaret må tas alvorlig av alle som sitter i styret i et selskap. Lovgivningen inneholder bestemmelser om erstatning og straff for forsettlige og uaktsomme brudd på styremedlemmers plikter. Det er derfor viktig for styret å dokumentere de vurderingene og beslutningene som er blitt foretatt av styret, og hvilke premisser beslutningen er basert på.

Styrets oppgaver

Styrets hovedoppgaver er knyttet til forvaltning av foretaket og tilsyn med daglig ledelse og virksomheten. Forvaltningsansvaret innebærer at styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, og skal se til at det fastsettes planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret skal holde seg oppdatert på den økonomiske utviklingen og sørge for at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Den strategiske planleggingen bør ledes av styret, og styrets beslutninger bør ligge til grunn for investeringer og strukturelle tiltak. Tilsynsansvaret innebærer at styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten i selskapet. Betydningen av styrets tilsynsansvar vil variere med arten og omfanget av selskapets virksomhet. I selskaper med virksomhet av noe omfang vil tilsynsoppgavene være en viktig del av styrearbeidet.

Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse på årlig basis. Styret har selv ansvar for å påse at de innehar tilstrekkelig kompetanse, og at de er organisert på en måte som sikrer at arbeidsoppgavene blir utført på best mulig måte.

Var denne siden nyttig?