Artikkel

Styreutvalg

Historisk sett har anvendelsen av styreutvalg og -komiteer i Norge vært begrenset. Norske bedrifter etablerer imidlertid i stadig større grad styreutvalg. Dette skyldes dels strengere nasjonal lovgivning og dels tydeligere anbefalinger for god foretaksstyring. I Norge er EU den viktigste internasjonale premissgiveren for regler og praksis på dette området. I tillegg har Norsk Utvalg for Eierskap og Selskapsledelse (NUES) etablert anbefalinger om styrets arbeid og etablering av styreutvalg gjennom den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Det er det samlede styret som har det overordnede forvaltnings- og tilsynsansvaret, og som fatter beslutninger. Formålet med å etablere et styreutvalg er å øke effektiviteten i styrets arbeid, og sikre en mer uavhengig og grundig behandling av saker som hører inn under styrets ansvarsområde. Styreutvalget handler etter styrets instrukser, og har som oppgave å være et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg. Dette innebærer blant annet å bistå styret i arbeidet med å sikre en fullstendig og pålitelig rapportering av finansiell informasjon, en fornuftig lønns- og vederlagspolitikk for ledende ansatte og løpende overvåkning, oppfølging og vurdering av risikostyring. Eksempler på styreutvalg er revisjonsutvalg, godtgjørelsesutvalg og governance- og risikoutvalg.

Revisjonsutvalg

Allmennaksjeloven og finanslovgivningen pålegger børsnoterte foretak, banker og kredittinstitusjoner samt forsikringsselskaper å opprette et revisjonsutvalg. Det foreligger imidlertid en unntaksadgang for mindre foretak.

Revisjonsutvalget skal være et underutvalg av styret, som velges av og blant styrets medlemmer. Det stilles i lovgivningen krav til utvalgets oppgaver og sammensetning, og medlemmenes uavhengighet og kompetanse for å kunne utøve sin rolle på en tilbørlig måte. Også NUES-anbefalingen inneholder anbefalinger om revisjonsutvalg, som også omfatter mindre foretak. Revisjonsutvalgets viktigste oppgave er å forberede styrets kvalitetssikring og oppfølging av selskapets finansielle rapportering, overvåke internkontroll- og risikostyringssystemer samt bedre kommunikasjonen mellom foretaket og revisor.

Du kan lese mer om revisjonsutvalget her.

Godtgjørelsesutvalg

Det er styret som har det overordnede ansvaret for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Det kan imidlertid være hensiktsmessig å etablere et godtgjørelsesutvalg (også kalt kompenasjonsutvalg) for å sikre at selskapets generelle lønnspolitikk er i tråd med aksjonærenes langsiktige interesser. 

Etter finanslovgivningen har foretak i finanssektoren med flere enn 50 ansatte og foretak med forvaltningskapital over 5 mrd. kroner plikt til å ha et eget godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelsesutvalget skal være et underutvalg av styret, som velges av og blant styrets medlemmer. Godtgjørelsesutvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordningen som skal avgjøres av styret. For øvrig er det ingen lovpålagt plikt til å etablere godtgjørelsesutvalg.

I henhold til NUES-anbefalingen bør alle børsnoterte foretak etablere godtgjørelsesutvalg.

Du kan lese mer om godtgjørelsesutvalget her.

Var denne siden nyttig?