Tjenester

Compliance & Sustainability

Forventningene til norske virksomheter relatert til aktiv oppfølging av samfunnsansvar, tydelig etterlevelse av lover og regler, samt nulltoleranse for korrupsjon setter krav til effektive styringssystemer.

Antikorrupsjon

Offentlige og private virksomheter står ovenfor økt risiko knyttet til korrupsjon, misligheter og ulovlig prissamarbeid. Regelverket blir stadig mer komplekst og treffer norske virksomheter i økende grad. Det forventes at styret og ledelsen i norske virksomheter aktivt følger opp konkrete saker, samt implementerer robuste antikorrupsjonssystemer. Foretaksstraff forekommer hyppigere og det er betydelig mediafokus når kritikkverdige hendelser oppdages. Betydelige verdier går tapt fordi selskaper mister kontrakter, blir utelukket fra enkelte markeder og taper anseelse og tillit.

Vi hjelper deg med å redusere risiko knyttet til korrupsjon, utroskap, bedrageri, ulovlig prissamarbeid og manipulering av finansiell informasjon gjennom utvikling av effektive antikorrupsjonsprogrammer.

Les mer om våre tjenester innen Antikorrupsjon.

Samfunnsansvar

Forventninger og krav til selskapers arbeid med samfunnsansvar øker stadig. Staten gjennom stortingsmelding om samfunnsansvar, regjeringens eiermelding og gjennom skjerpede krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven. Eiere og investorer gjennom anbefalinger i NUES – Norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse og gjennom ulike investeringsfonds økte fokus på forsvarlige investeringer. Ansatte og potensielle ansatte, som i økende grad forventer at deres arbeidsgiver viser at de tar sitt samfunnsansvar på alvor. Kunder som stiller krav til arbeidet med samfunnsansvar.

Samfunnsansvar blir med dette en kritisk suksessfaktor for selskapet. Strategi for samfunnsansvar bør integreres i selskapets forretningsstrategi og forretningsprosesser, slik at risiko og muligheter knyttet til samfunnsansvar blir identifisert og håndtert.
Vi hjelper deg med å etablere gode prosesser for arbeidet med samfunnsansvar og for rapportering av samfunnsansvar.

Les mer om våre tjenester innen Samfunnsansvar.

Spørsmål? Ta kontakt

Helene Raa Bamrud

Helene Raa Bamrud

Leder Klima- og bærekraftstjenester

Helene is currently responsible for climate and sustainability services in Deloitte Norway and is part of the sustainability leadership team in Deloitte North South Europe. She has built up the risk a... Mer