Umbrella

Tjenester

Dispute Services

Forretningsmessige tvistesaker er komplekse enten man vurderer å fremme et krav, eller må forsvare seg mot et krav. Deloitte bistår som rådgiver i forbindelse med tvistesaker i rettsapparatet, i voldgiftssaker eller øvrige ad-hoc prosesser. I samarbeid med selskapets juridiske rådgivere bidrar Deloitte med utstrakt transaksjonserfaring og unik kompetanse innen verdifastsettelse, økonomisk og finansiell analyse og modellering.

Tjenester

I en tvistesak hvor Deloitte bistår en av partene - typisk som partsutnevnt sakkyndig - vil Deloitte kunne bidra i alle faser av tvisten:

Forberedelse til saken

 • Analysere mottatt krav
 • Foreta nødvendige analyser som grunnlag for krav
 • Sammenstille og dokumentere fakta
 

Forberedelse til hovedforhandling

 • Belyse og dokumentere relevante fakta, verdsettelsestekniske og bedriftsøkonomisk-tekniske argumenter
 • Teste alternative argumenter
 • Sammenstille og dokumentere relevante fakta
 • Analysere relevante dokumenter fremlagt av motparten i saken og deres sakkyndige
 • Utarbeide egne rapporter som del av bevisførsel og grunnlag for senere vitneforklaring
 

Hovedforhandling

 • Bistå som sakkyndig vitne, avgi egen forklaring for retten
 • Bistå i kryssavhør av øvrige vitner/ sakkyndig vitner
 • Analysere/ teste/ vurdere eventuell ny informasjon fremlagt i saken
 

Etter hovedforhandlingen

 • Vurdere dommen
 • Analysere relevante verdsettelsestekniske og bedriftsøkonomisk-tekniske argumenter i dommen
 • Foreta ytterligere analyser som grunnlag for vurdering av mulig anke 

Deloitte har også dokumentert erfaring som rettsutnevnt sakkyndig, sakkyndig dommer eller voldgiftsdommer.

 

Eksempler på saker:

 • Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonær, innløsning av aksjonær
 • Krav fra investor i etterkant av transaksjon
 • Krav fra medeier i forbindelse med eller i etterkant av transaksjon
 • Konkurs
 • Krav/erstatning etter kontraktsbrudd- eller kanselering
 • Patent/IP inngrep