Risikoprising

Artikkel

Risikoprising

Hvordan priser bankene sitt engasjement?

Deloitte kan bistå med forståelse for hvordan banker vurderer og beregner risiko for ditt selskap.

Finanstilsynet pålegger banker og finansinstitusjoner å benytte risikovurdering som grunnlag for sin prising av hvert enkelt engasjement.

Kredittrisiko er risikoen for tap dersom bankens kunde ikke oppfyller sine forpliktelser. Kredittrisiko oppstår gjennom utlån, kreditter og garantier.

Kredittrisiko uttrykkes gjennom begrepet P/D, som er en forkortelse for «Probability of Default» eller «Sannsynlighet for mislighold». P/D brukes som mål på kredittkvalitet og kunden plasseres i en risikoklasse ut fra sannsynligheten for mislighold.

Beregningen av P/D bygger på tre forhold:

  • Selskapets inntjening
  • Selskapets soliditet
  • Ledelsens adferd

Selskapets offisielle regnskap er fundamentet i beregningen av risiko. Det er derfor viktig at bankens kunde har kjennskap til hvilken effekt ulike prinsipper for bokføring, klassifisering av regnskapsposter, utbytte osv. har på resultatet av denne risikoberegningen.

Et annet viktig begrep i prisingen av engasjementet er EAD. Dette utrykker andel av bevilget engasjement som forventes å være trukket ved et eventuelt mislighold.

Tap gitt mislighold (LGD) angir hvor mye banken forventer å tape dersom kunden misligholder sine forpliktelser. Dette vil si at banken tar hensyn til netto salgsverdi av pantesikkerhetene knyttet til engasjementet, relativt til kreditteksponeringen banken har mot kunden.

Ta kontakt for en uformell prat om risikoprising.

Var denne siden nyttig?