Artikkel

Scenarioplanlegging: Et viktig verktøy når man ikke vet hva fremtiden bringer

Zoom out/zoom in

Økt globalisering og store fremskritt i teknologien endrer samfunnet betraktelig. Transformasjonen fra et industrielt samfunn til et digitalt samfunn legger press på innbyggere, privat sektor og offentlig sektor. I en verden som endres raskt må også offentlig sektor omstille seg og jobbe med fornying i et ukjent landskap.

Det er ikke lenger tilstrekkelig med kontinuerlig og gradvis forbedring. Ulike virksomheter, både i privat og offentlig sektor må utforske hva nye trender, teknologier og organisasjonsmodeller gir av muligheter og utfordringer – både i egen organisasjon og i eget økosystem av samarbeidspartnere og konkurrenter.

Forskning fra Deloittes tankesmie Center for the Edge viser at organisasjoner som lykkes med innovasjon utover det inkrementelle må ta innover seg to tidshorisonter: en overordnet visjon for ti år eller mer frem i tid og en konkret seks- til tolv-måneders plan med konkrete tiltak og eksperimenter. Begge skal trekke organisasjonen i den retningen man ønsker den skal utvikle seg til. Etter hvert som tiden går, er tanken at visjonen vil endre seg ut i fra det organisasjonen lærer gjennom eksperimentene

For å kunne utvikle en tydelig 10+ års visjon er det nødvendig å skape en bevisstgjøring av trender og utvikling i organisasjonens ledelse. Hvordan vil verden og markedet som dere opererer i se ut om 10+ år? Hvilke rolle skal dere vi i fremtidens marked? Hvilken verdi skal dere levere til samfunnet? Hva trengs for å nå dit dere ønsker?

I denne prosessen utvikles det og tas utgangspunkt i ulike fremtidsscenarier. De viktigste hypotesene beskrives, det utarbeides fremtidsvisjon og strategi, samt en ettårsplan med konkrete eksperimenter for å kunne teste, lære og utvikle organisasjonen.

Har du hørt om «Zoom ut/Zoom inn»-metoden?

I Deloitte bruker vi en metode som kalles «zoom ut–zoom inn», utviklet av Deloitte Center for the Edge. Tilnærmingen brukes for å danne et bilde av markedet og din organisasjons rolle i fremtiden. Denne metoden legger vekt på at organisasjoner ikke bare skal fremskrive dagens organisasjon i et fremtidig scenario, men tenke nytt om hvilken rolle organisasjonen skal spille i fremtiden.

Ifølge Katrine Minken, partner i Deloitte og leder, er scenariobygging et sentralt element i strategisk analyse:

– Strategisk analyse handler om å forstå dynamikken i omgivelsene, forstå egen posisjon og skape økt sikkerhet rundt valg, sier hun.

Katrine Minken mener at mange offentlige virksomheter opplever at det er stor usikkerhet knyttet til deres rammebetingelser, enten det handler om politikk, handlingsrom eller brukerbehov. Hun mener at scenarioplanlegging derfor bør være en viktig del av offentlige virksomheters strategiske planlegging:

– Det å jobbe med scenarier som håndterer usikkerhet i deres konkrete omgivelser, kan være akkurat det offentlige virksomheter trenger for å kunne navigere i en usikker fremtid.

Gjennom å zoome ut må organisasjonen se langt inn i fremtiden. De må frigjøre seg fra antakelser om tingenes tilstand i dag og de nærmeste årene, og ta innover seg at verden endrer seg raskt og at eksponentielle teknologier vil påvirke fremtidens virksomhet.

Det å utfordre antakelser og sannheter om hva, hvordan og hvorfor organisasjonen gjør som de gjør i dag, vil både sikre et mer langsiktig perspektiv i utviklingen av tjenesten og gjøre organisasjonen bedre i stand til å takle og ta innover seg utforutsette endringer i omgivelsene. Gjennom å zoome inn igjen må organisasjonen operasjonalisere tiltakene fra den strategiske analysen. Metoden er med å sikre felles forståelse av fremtiden og prioritering, og for å unngå at virksomheten sprer seg selv for tynt på ulike tiltak som ikke vil tjene organisasjonen på lang sikt. 

Ny metode kombinerer forskning, intervjuer og kunstig intelligens (AI)

I tillegg til «zoom ut-zoom inn»-metoden har Deloitte en egen metode for scenario-design, som kombinerer omfattende forskning, intervjuer og et AI-basert forskningsverktøy kalt «Deep View». Det er et algoritmebasert søk som søker gjennom millioner av datasett for å vurdere trender i samfunnsutviklingen, og gir et nøytralt bilde av samfunnet, upåvirket av enkeltmenneskers syn og holdninger.

Ut fra denne analysen har Deloitte Center for the Long View og Deloitte i Norge sett på mulige scenarioer for hvor det norske samfunnet vil utvikle seg.

Analysen beskriver fire scenarioer, ut fra to sentrale vurderinger: Kommer det norske samfunnet til å lykkes med å drive innovasjon og vekst av nye næringer, eller kommer vi til å leve av oljepengene så lenge de varer? Den andre aksen er like interessant og ganske overraskende: Kommer det norske samfunnet til å klare å opprettholde det høye nivået av tillit og integrasjon av nye ideer, eller kommer vi til å gli inn i en fase med mer isolering og økende sosiale forskjeller?

 

Les rapporten

Les hele rapporten Zoom out/zoom in fra Deloitte Insight

Last ned
Var denne siden nyttig?