Forretningsfolk ser på planer.

Nyheter

Oppsummering av revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen har i dag lagt frem revidert budsjett for 2014. På skatte- og avgiftsområdet er det gjort få vesentlige endringer. Deloitte har kort oppsummert hovedpunktene.

Skattelistene

Skattelistene vil fortsatt være offentlige på skatteetatens nettsider. Alle som skal se i skattelistene må logge seg inn, og det forslås nå innført at søkeloggen blir tilgjengelig, slik at alle kan gå inn via innloggingsportalen og se hvem som har søkt opp en selv. Det vil også bli tilgjengelig andre anmodninger om innsyn i opplysningene på skattelistene som gjelder en selv. Det foreslås at det kan gjøres unntak for innsyn som er foretatt av offentlig myndighet.

 

Det vil fortsatt være mulig for media å kjøpe kopi av skattelisten.

 

Aksjonærregisteret

Aksjeeierbøkene i de enkelte aksjeselskap er i prinsippet offentlige, men i praksis er disse en lite brukt kilde til å skaffe informasjon om aksjonærforholdene/eierskapet til selskapene. Opplysningene i aksjonærregisteret til Skattedirektoratet har imidlertid ikke vært offentlig tilgjengelig, og er heller ikke løpende oppdatert. Det vil derfor bli utredet en offentlig tilgjengelig digital løsning for innsyn i de oppdaterte aksjeeierbøkene til selskapene.

 

Det legges frem et forslag om endring i offentleglova om klarere regler om når det kan gjøres unntak fra innsyn i opplysningene som ligger i aksjonærregisteret. Regelen foreslås dermed å bli at opplysninger gitt til Skatteetaten for bruk i aksjonærregisteret kan unntas fra offentlighet.

 

Arbeidsgiveravgift

EU-kommisjonen og ESA har vedtatt nye retningslinjer for regional støtte (Guidelines on Regional State Aid for 2014 – 2020) som inneholder krav om at statsstøtte etter disse retningslinjene offentliggjøres. Det forslås gitt hjemmel i folketrygdloven for å gjøre slik offentliggjøring. Det legges opp til at redusert differensiert arbeidsgiveravgift, som er å anse som statsstøtte, blir gjort tilgjengelig på skatteetaten.no fordi det ikke finnes et felles nettsted for opplysninger om statsstøtteordninger.

 

Opplysningene som legges ut, vil omfatte støttemottaker, støttebeløp og -intensitet. Støtten som må offentliggjøres, utgjør differansen mellom avgift beregnet etter full sats og avgift beregnet etter redusert sats.    

 

Fjerne kravet om søknad om frivillig registrering for allerede avgiftsregistrerte utleiere

Departementet foreslår å fjerne kravet til søknad om frivillig registrering for allerede avgiftsregistrerte utleiere av bygg eller anlegg. Formålet med forslaget er å modernisere reglene i merverdiavgiftsloven om frivillig registrering, slik at de skal være enkle, oversiktlige og gi færrest mulig uheldige utslag. Forslagene i proposisjonen er i overensstemmelse med forslagene i høringsnotat 24. september 2013, bortsett fra at også frivillig registrering for bortforpaktere av landbrukseiendom og utleier av jordbruksareal uten bygninger omfattes.

 

Forslaget innebærer at det ikke vil være påkrevet å fremsette en eksplisitt søknad for å bli frivillig registrert for utleiere som allerede er ordinært registrerte i Merverdiavgiftsregisteret. For slike utleiere vil det være tilstrekkelig at leieforholdet er håndtert som om det er mva.-pliktig.

 

Endring av virkningstidspunktet for frivillig registrering

Det fremmes videre forslag om endring i virkningstidspunktet for når den frivillige registreringen skal gjelde fra, med formål å gi utleierne noe mer tid på å områ seg uten å miste retten til tilbakegående avgiftsoppgjør.

 

I henhold til gjeldende rett kan registrering tidligst skje fra og med oppgaveterminens elektronisk søknad er loggført i mottakssentralen som godkjent, eller en søknad levert på papir er postlagt. Regelverket har medført at utleiere har lidd tap som følge av at areal er tatt i bruk før virkningstidspunktet for den frivillige registreringen. I slike tilfeller foreligger hverken rett til løpende fradrag eller tilbakegående avgiftsoppgjør, og utleier er henvist til å søke oppjustering av fradraget over 10 år gjennom justeringsreglene, hvilket innebærer et ikke ubetydelig likviditetstap.

 

På bakgrunn av ovennevnte, foreslår departementet at utleieforhold som oppfyller de materielle vilkår for frivillig registrering, bør gis bedre tid til å sikres effektiv fradragsrett. Departementet foreslår regelendringer som gir utleier rett til å velge registrering fra og med en oppgavetermin som går ut mindre enn seks måneder før utleier søkte eller gir uttrykk for frivillig registrering.

Var denne siden nyttig?