Base erosion and profit shifting

Artikkel

Hva er BEPS?

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Skatt har blitt et særlig aktuelt tema i det offentlige rom de siste årene. Store multinasjonale foretak blir stadig kritisert for å drive aggressiv skatteplanlegging.

Opinionen krever en mer rettferdig fordeling av skattebyrden og det er knyttet mye spenning til hvilke retningslinjer og anbefalinger OECD vil komme med i slutten av september 2014.

Hva er BEPS?

Skatt har blitt et særlig aktuelt tema i internasjonal presse de siste årene. Store multinasjonale konserner blir stadig kritisert for å drive aggressiv skatteplanlegging. Flere kjente selskaper har fått mye oppmerksomhet for at de betaler svært lite skatt. Opinionen krever en mer rettferdig fordeling av skattebyrden.      

Temaet har også fått oppmerksomhet på høyt politisk nivå. Under G20-toppmøtet i Los Cabos i juni 2012 initierte OECD en prosess for å gjennomgå utfordringene knyttet til uthuling av skattefundamentet og overskuddsflytting, med fokus på multinasjonale konserner.

Den 12. februar 2013 publiserte OECD en rapport ved navn «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS), og i juni 2013 ble denne fulgt opp med en «Action Plan on Base Erosion and Profit Sharing»; en handlingsplan med 15 tiltak som adresserer de globale utfordringene knyttet til skatteerosjon. Disse tiltakene skal også følges opp med konkrete retningslinjer og anbefalinger fra OECD, der de syv første rapportene av totalt femten ble presentert tirsdag 16. september 2014. Samtlige anbefalinger skal være klare innen utgangen av 2015.

Man forventet at BEPS ville kunne berøre virksomhet og investeringer over landegrensene, men enigheten som foreligger knapt halvveis i arbeidet tilsier at man vil se betydelige endringer i skatteregler, skatteavtaler og internasjonale retningslinjer fremover samt at disse vil innføres raskere enn først forventet. Basert på de syv rapportene som nå foreligger, vil BEPS antagelig medføre høyere skatter, mer compliance, ytterligere krav til internprising samt gi skattemyndighetene større innsikt i et konserns globale virksomhet og dets håndtering av skatter, avgifter og internprising.

Det viktigste om BEPS og de fremlagte syv rapporter følger nedenfor:

Se oppsummeringen av de 15 punktene under «BEPS Action Plan»

Digital virksomhet

Dagens skattesystem bærer preg av å være for gammelt og hensyntar ikke den digitale økonomien som byr på stadig flere skatterettslige utfordringer. En særlig utfordring er å avgjøre hvor selskaper som tilbyr varer og tjenester over internett skal komme til beskatning.

BEPS rapporten knyttet til digital virksomhet har konkludert at et eget sett med skatteregler for digital virksomhet ikke er å anbefale, og at tiltakene knyttet til digital virksomhet skal finne sted som en integrert del av arbeidet de andre arbeidsgruppene forestår. Sentrale anbefalinger tilknyttet digital virksomhet er at det må utvikles regelverk som sikrer at det innkreves merverdiavgift på «business to consumer» transaksjoner fra utenlandske leverandører. Videre må kravene til «fast driftssted» reduseres og vurderes på andre kriterier enn per i dag. Dette vil føre til at digital virksomhet vil bli skattepliktig til langt flere land der de har omsetning enn etter dagens regler. Det må også klargjøres hvordan ulike digitale transaksjoner skal karakteriseres for skatteformål.

BEPS-endringene slik de er foreslått vil særlig kunne få betydning for nettbutikker, digitale tjenesteytere og potensielt ethvert selskap med en internettside.

Hindre dobbelt ikke-beskatning ved bruk av hybridstrukturer

Ved bruk av forskjellige hybridstrukturer kan man oppnå redusert beskatning, eksempelvis ved at en kostnad fradragsføres i et land, mens den korresponderende inntekten ikke skattlegges i et annet land, ved at én og samme inntekt gir skattefradrag i to land eller ved langsiktige skatteutsettelser.

BEPS foreslår regelendringer på nasjonalt nivå som skal hindre at multinasjonale konserner utnytter forskjeller i klassifisering av selskaper og finansielle instrumenter mellom nasjonale skatteregimer for å unngå beskatning. Det legges opp til en totrinns-modell der utgangspunktet er at kostnader knyttet til «hybridstrukturer» bare vil gi skattefradrag i et land dersom den korresponderende inntekten også skattlegges i det andre landet.

For det tilfelle der én og samme inntekt kostnadsføres i to land vil utgangspunktet være at fradrag bare skal gis i kildestaten. Hvis et land ikke har implementert de nye reglene og derfor ikke nekter skattefradraget skal dobbelt skattefradrag isteden forhindres ved at det andre landet nekter skattefradrag.

Endringene vil kunne få betydning for konserner som bruker hybridinstrumenter som ledd i sin finansieringsstruktur.

Motvirke skadelig skattekonkurranse mellom land

Land med fordelaktige skatteregler gjennom eksempelvis skatteincentiver spiller en stor rolle ved den internasjonale beskatningen.

BEPS bygger videre på OECD rapport fremlagt i 1998 om å hindre urettferdig skattekonkurranse mellom land ved bruk av skatteincentiver, og foreslår at det settes krav til substansiell tilstedeværelse i relevant jurisdiksjon og at landene skal praktisere åpenhet om sine incentiver samt varsle andre lands myndigheter om praktiseringen av dem.

Eventuelle regelendringer kan få betydning for konsern med immaterielle rettigheter som bruker patentboksregimer (som for eksempel i UK eller Belgia) og finansieringsregimer (Belgia) samt for konserner som driver virksomhet i land med skatteincentiver i oppstartingsfasen mv.

Hindre misbruk av skatteavtaler

Et av målene til OECD er å tilpasse skatteavtalene dagens globaliserte økonomi, slik at de ikke kan utnyttes for å oppnå dobbelt ikke-beskatning.

BEPS foreslår endringer primært i OECD-modellavtalen. Det er enighet om at nye skatteavtaler som et minimumskrav må inneholde en eksplisitt setning om at landene som inngår skatteavtalen ønsker å hindre skatteunndragelse og unngå å skape muligheter for «treaty-shopping».

Videre er det utarbeidet forslag til anti-misbruksregler som bruk av en såkalt «limitation of benefit» klausul i skatteavtalen, der man begrenser hvilke subjekter som har adgang til å påberope seg skatteavtale beskyttelse, og/eller ved bruk av en mer generell misbruksregel som avskjærer skatteavtalefordelen i tilfeller der utnyttelse av fordelen er en av hovedbegrunnelsene for en struktur eller transaksjon.

Det foreslåtte er en erkjennelse på at dagens «beneficial owner» regler ikke er tilstrekkelige og vil kunne påvirke tolkningen av den aktuelle skatteavtale samt i større grad gjøre det mulig for skattemyndigheter å gjennomskjære strukturer eller transaksjoner.

Mer åpenhet innen internprising og riktig prising av immaterielle eiendeler

Dagens prising av interntransaksjoner kritiseres for å være i uoverensstemmelse med armlengdeprinsippet. Dessuten kritiseres internasjonale konsern for å overføre IP til land med liten eller ingen beskatning.

BEPS foreslår konkrete endringer til OECD’s retningslinjer som kort fortalt innebærer at inntekter i større grad enn i dag tilordnes og beskattes de land hvor den immaterielle eiendelen faktisk skapes. Dette vil kunne få betydning for selskaper med vesentlige immaterielle rettigheter og kanskje være særlig relevant for selskaper med mye forskning- og utvikling, som eksempelvis energi-, telekommunikasjons- og produksjonsselskap.

Videre er et av BEPS-prosjektets overordnede mål å sikre større åpenhet innen internprising. Dette innebærer først og fremst at dokumentasjon av internprising skal standardiseres og gjøres enklere for å sikre mest mulig transparens.

Det foreslås endringer i reglene for rapportering av internprising ved å innføre krav om land-for-land rapportering. Standardrapportering for internprisingsformål vil følgelig bestå av en såkalt «master file», en «local file» og en land-for-land rapport.

BEPS-prosjektet vil få store konsekvenser for internprisingsreglene og de foreslåtte endringer vil antagelig øke bedrifters etterlevelsesbyrde samt gi skattemyndighetene større innsikt i et konserns globale virksomhet og dets interne retningslinjer for internprising.

Hva kan du gjøre?

BEPS regnes som det største internasjonale skatterettslige prosjektet på lenge. Prosjektet vil få stor betydning for multinasjonale selskaper i lang tid fremover. Et råd fra de som kjenner BEPS best, er å følge utviklingen nøye og begynne å forberede seg på hvordan BEPS vil ramme, både generelt og individuelt.

Var denne siden nyttig?