Artikkel

Brexit - overgangsperioden utløper 31. desember 2020

Deloitte Advokatfirma

Regjeringen har foreslått en brexit-lov for å sikre nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter 31. desember 2020. Fra og med 1. januar 2021 skal Storbritannia ikke lenger behandles som et EU-medlemsland og part i EØS-avtalen og vi oppsummerer kort noen hovedprinsipper for opphold, arbeid og trygdemedlemskap før og etter 31. desember 2020.

Oppdatert 15.12.2020

Arbeid og opphold
 • Norske borgere som oppholder seg i eller har opparbeidet seg rettigheter i Storbritannia før årsskiftet, vil i all hovedsak opprettholde de samme rettighetene som i dag. På samme måte vil britiske borgere som oppholder seg i Norge beholde sine rettigheter her. Det samme vil også gjelde for deres familiemedlemmer.
 • Britiske statsborgere som kommer til Norge, eller norske borgere som ankommer Storbritannia etter 31. desember 2020, vil bli behandlet på lik linje med borgere fra andre land utenfor EU/EØS. Dette innebærer blant annet at det må sendes ordinær søknad om arbeids- og oppholdstillatelse som i utgangspunktet må være innvilget før arbeid kan påbegynnes i Norge.
Trygdemedlemskap
 • Norske borgere som oppholder seg i Storbritannia før årsskiftet opprettholder de samme trygderettigheter som i dag. A1 som dokumenterer trygdetilknytning og unntak fra avgiftsforpliktelser i Storbritannia vil fremdeles gjelde frem til utløpsdato. Arbeidsgiver i Norge kan derved opprettholde rapportering og betaling av norsk arbeidsgiveravgift slik som før. Kostnader og forpliktelser er med andre ord uendret. 
 • Britiske borgere som oppholder seg i Norge før årsskiftet opprettholder de samme trygderettigheter som i dag. A1 som dokumenterer trygdetilknytning og unntak fra avgifts forpliktelser i Norge vil fremdeles gjelde frem til utløpsdato. Arbeidsgiver i Storbritannia kan derved opprettholde rapportering og betaling av britisk arbeidsgiveravgift slik som før. Kostnader og forpliktelser er med andre ord uendret.
 • Det forventes at tilsvarende vil gjelde for EU-/EØS-borgere som er utstasjonert til Storbritannia fra Norge eller omvendt, og for norske borgere som er utstasjonert fra et EU-land til Storbritannia eller omvendt.
 • Etter 31. desember 2020 vil trygdemedlemskap og avgiftsforpliktelser avgjøres utfra trygdeavtalen mellom Norge og UK fra 1990 dersom det ikke inngås ny avtale mellom Norge og UK.
Praktiske råd til arbeidsgivere med britiske ansatte i Norge før 31. desember 2020
 • Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som er i Norge bør sørge for at de er registrert som EU-/EØS-borgere hos utlendingsmyndighetene.
 • Arbeidsgivere, samt deres britiske ansatte (som bor/flytter til Norge før 31. desember 2020), bør være oppdaterte på når den nye typen tillatelse for briter i Norge er klar fra myndighetenes side. Når det nye søknadsskjemaet er klart, må dette fylles ut og leveres, i tillegg til at britiske statsborgere må møte hos politiet for gjennomføring av ny ID-kontroll. 
 • For arbeidsopphold som opprinnelig har planlagt oppstart 1. januar 2021 eller tidlig i 2021, kan det vurderes om det er hensiktsmessig å fremskynde oppstart til desember 2020 slik at arbeidstaker får fordelen av å flytte til Norge under EU-/EØS-regelverket som vil slutte å gjelde for briter fra og med 1. januar 2021.
 • Sikre at arbeidstaker har tilstrekkelig og skriftlig dokumentasjon på lovlig opphold (registreringsbevis, arbeidskontrakt og lønnslipper som viser at arbeidsforholdet startet innen 31. desember 2020 og så videre).
 • Norske og britiske førerkort vil fortsatt være gyldige i begge land. Britiske førerkort vil fortsatt være gyldige for kjøring i Norge og for innbytte til norsk førerkort også etter 31. desember 2020 for personer som har fast bopel i Norge, herunder de som flytter til Norge etter 1. januar 2021. Det vil ikke være krav til opplæring eller prøver for å kunne gjennomføre et innbytte til norsk førerkort.

 

Brexit

Deloitte har laget en samleside om Brexit som gir deg oversikt over de aller siste Brexit nyhetene innen immigrasjon, trygd, skattemessige virkninger for selskaper, GDPR med mer. 

Les mer her
Var denne siden nyttig?