Artikkel

Brexit påvirker sammensetning av selskapsledelsen

Deloitte Advokatfirma

Fra 1. januar 2021 kan ikke britiske statsborgere, som ikke er bosatt i Norge, være daglig leder eller utgjøre mer enn halvparten av et styre i norske selskaper lenger.

Publisert 15.12.2020

Som følge av at Storbritannia trer ut av EU med virkning fra 1. januar 2021 vil Norges forhold til Storbritannia ikke lenger være regulert av EØS-avtalen. Dette vil kunne få konsekvenser for selskapsledelsen til rundt 800 norske bedrifter.

Etter dagens lovverk må daglig leder og minst halvparten av styremedlemmer i aksjeselskaper, allmenaksjeselskaper og samvirkeforetak enten være bosatt i Norge, eller være både statsborger i og bosatt i en annen EØS-stat. Se blant annet aksjeloven § 6-11. Kravet gjelder også for bedriftsforsamlingens medlemmer. For stiftelser gjelder dette kravet for styremedlemmene.

Sammen med de to andre EFTA-landene Island og Liechtenstein, er Norge i løpende forhandlinger med Storbritannia om en frihandelsavtale. Før denne avtalen eventuelt kommer på plass, må norske bedrifter selv sørge for at deres styresammensetning til enhver tid oppfyller kravene i norsk lovgivning.

Norske bedrifter kan søke om dispensasjon fra kravene

Regjeringen har imidlertid gjort det mulig for bedrifter å søke om dispensasjon for personer som fra og med 1. januar 2021 ikke lenger vil oppfylle kravene til bosted og statsborgerskap.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som behandler disse søknadene. De har uttalt at de har som mål å behandle alle innkomne søknader om dispensasjon fra disse kravene før 31. desember 2020.

Vurderer endringer i selskapslovene

Avhengig av forhandlingsresultatet mellom EFTA-landene og Storbritannia, vurderer regjeringen å gjennomføre regelendringer i aksjeloven, allmennaksjeloven, samvirkelova og stiftelsesloven som vil fjerne dispensasjonskravet for britiske statsborgere. Dette innebærer at den fremtidige frihandelsavtalen med Storbritannia vil kunne åpne opp for at britiske statsborgere igjen kan sitte i ledelsen i norske selskaper uten å være bosatt i landet eller i en annen EØS-stat. Før dette eventuelt er på plass, må norske bedrifter som rammes av disse reglene, enten bytte ut selskapsledelsen med personer som er bosatt i Norge eller annen en EØS-stat, eller søke om dispensasjon før den 31.desember.2020.
 

Brexit

Read the latest insight on Brexit and how it will affect you and your business. 

Read more
Var denne siden nyttig?