Digital økonomi

Artikkel

Digital Økonomi - BEPS

Skattemessige utfordringer i digital økonomi

Å løse de skattemessige utfordringene knyttet til dagens digitale økonomi er satt som handlingspunkt nummer 1 i OECD sin Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Endelig rapport forventes i slutten av september 2014 og det forventes sentrale endringer for selskaper som driver digital virksomhet.

OECD har som kjent, etter forespørsel fra G20- landene, lagt frem en omfattende handlingsplan med 15 konkrete oppfølgingspunkter i forbindelse med det internasjonale samarbeidsprosjektet mot «Base Erosion and Profit Shifting («BEPS»).  Formålet med BEPS går kort fortalt ut på å sikre et mer robust internasjonalt og nasjonalt regelverk for å hindre at selskaper med internasjonal virksomhet betaler lite eller ingen skatt gjennom uthuling og forskyvning av skattegrunnlaget.

Dagens skattesystem bygger på til dels utdaterte prinsipper som ble utformet for nesten hundre år siden og er ikke laget  med henblikk på en rimelig fordeling av skatteinntekter i en internasjonal digital økonomi. Det første punktet i BEPS handlingsplan er derfor å identifisere samt foreslå tiltak for å motvirke de betydelige utfordringene skatteretten står overfor i denne sammenheng.   

Den 24. mars 2014 publiserte OECD et diskusjonsutkast vedrørende den digitale økonomien, som gir en pekepinn på hva man kan forvente av endringer på området fremover. Frist for kommentarer utløp 14. april 2014, og endelig rapport forventes publisert i tilknytning til G20 møte den 20 og 21. september 2014.

Et sentralt tema for den kommende rapport er å ta stilling til om det bør innføres særskilte skatteregler for digital virksomhet. Det er ikke forventet at dette vil bli foreslått, dels på grunn av kompleksiteten og dels fordi mange virksomheter driver en kombinasjon av tradisjonell og elektronisk virksomhet. Tvert imot er det forventet at en rekke av tiltakene som foreslås må samordnes med andre BEPS oppfølgingspunkter. 

I diskusjonsutkastet identifiseres fire hovedutfordringer knyttet til den digitale økonomien. Dette gjelder 1) Nexus, den stadige utviklingen av digitale teknologier og reduserte behov for betydelig fysisk tilstedeværelse for å drive virksomhet. 2) Data, økning av sofistikerte teknologier som bidrar til at selskaper enklere kan tilegne seg og benytte informasjon og data fra forskjellige land og kilder på forskjellige tidspunkter i verdiskapningsprosessen som stiller spørsmål ved hvordan inntekten skal allokeres for skatteformål. 3) Definisjon, nye digitale varer og tjenester som stiller spørsmål ved hvordan inntekt fra slike varer og tjenester skal defineres for skatteformål. 4) MVA, grenseoverskridende handel av digitale varer og tjenester som utfordrer dagens system for innkreving av MVA, særlig hva gjelder private forbrukere som handler online.

 

Digital økonomi

Noen av de nye ideer som er foreslått omfatter:

1. Innstramninger av CFC regelverk (tilsvarede norske NOKUS regler)

Grunnet allerede strenge norske NOKUS-regler tror Deloitte at et forslag vil ha begrenset negativ innvirkning for norske internasjonale konserner som driver elektronisk virksomhet.

2. Utvide definisjonen av fast driftssted – dels ved å fjerne dagens unntak for eksempelvis lager og utstillingslokaler, dels ved å definere «betydelig digital tilstedeværelse» som et fast driftssted og videre ved å innføre «virtuelt fast driftssted» som et konsept.

Det å ha et fast driftssted i et annet land innebærer at man blir skattepliktig til landet. En utvidelse av definisjonen av fast driftssted tror Deloitte at vil ha betydelige konsekvenser for norske virksomheter som driver elektronisk virksomhet. Disse må forventes å bli skattepliktig til langt flere land og dette vil medføre betydelig økte kostnader for å sikre utarbeidelse og korrekt innsendelse av selvangivelser, regnskaper mv samt generelt økt kompleksitet i virksomhetsutøvelsen. Det må også forventes at langt flere utenlandske selskaper vil bli skattepliktige til Norge.   

3. Det kan være aktuelt å ilegge kildeskatt på digitale transaksjoner.

Dette er ett av forslagene Deloitte håper ikke vil bli realisert. Kildeskatt vil øke kostandene og kompleksiteten for selskapene betydelig og må også forventes å ville reduserer den frie konkurransen i markedet til fordel for lokale virksomheter. 

4. Hva gjelder MVA anbefales det for å sikre rapportering av MVA, og som man allerede har implementert i EU, at utenlandske leverandører av fjernleverbare tjenester til forbrukere skal registrere, innkreve og innbetale MVA i forbrukerens jurisdiksjon. I tillegg anbefales det å vurdere hvorvidt jurisdiksjoner kan  senke beløpsgrensen for momsfri import av varer, slik at også varer med lav verdi kan avgiftsbelegges ved import. Dette for å sikre likebehandling av innenlandske og utenlandske tilbydere.

Forslaget kan være gjennomførbart gjennom forenklet registrering, innsending og betaling, men vil igjen øke kostnadene og kompleksiteten for utenlandske leverandører og importører.

Det forventes at rapporten som kommer i september vil inneholde sentrale endringer som vil få vidtrekkende konsekvenser for internasjonale selskaper som driver innenfor den digitale økonomien. Det blir vesentlig for slike selskaper å forstå skattemessige, praktiske og ikke minst kommersielle konsekvenser av tiltakene. 

Var denne siden nyttig?