Artikkel

Tre dommer avsagt på skatterettens område

Høyesterett har så langt i 2018 avsagt tre dommer på skatterettens område. Alle dommene, Argentum, Ericsson og Salmar gjelder fradragsrett etter skatteloven § 6-24, jf. § 6-1.

Med utgangspunkt i Salmar-dommen vil vi dele noen refleksjoner om grensedragningen mellom gaver som ikke gir fradragsrett og tilskudd gitt for å sikre selskapets fremtidig inntjening som gir fradragsrett.

Saken gjaldt spørsmålet om Salmar hadde rett til fradrag for økonomiske bidrag til lag og foreninger etter skatteloven § 6-24, jf. § 6-1. Mer konkret om bidragene var inntektsrelaterte kostnader i skattelovens forstand.

Salmar ASA er et holdingsselskap som eier flere selskaper innen oppdrettsnæringen på Frøya, en øykommune med rundt 5000 innbyggere. Salmars datterselskap sysselsetter cirka 600 ansatte. Salmar har gitt årlige tilskudd på 4-500.000 kroner til kommunen for utdeling til ulike lag og foreninger.

Salmar krevde fradrag for tilskuddene og hevdet at hovedformålet med tilskuddene var å sikre fremtidig inntjening. Bidragene var rettet mot forhold som gjorde Frøya til et bedre sted å bo, og som dermed opprettholdt tilgangen på stabil og kompetent arbeidskraft for virksomheten.

Høyesterett konkluderte med at tilknytningen mellom bidragene og selskapets inntektsgivende virksomhet var for fjern og avledet. Vilkårene i skatteloven § 6-24 jf. § 6-1 var dermed ikke oppfylt. Det at tilskuddene kunne være av betydning for trivsel i lokalsamfunnet og derigjennom sikre bosetting og stabil arbeidskraft, var ikke tilstrekkelig for å få fradrag.

Tre hovedpunkter fra dommen

Dommen klargjør hvor grensen for fradragsrett bør ligge og hvordan denne kan fastlegges i den enkelte sak.

Vi vil trekke frem tre hovedpunkter fra dommen:

  1. For å få fradrag må det være nær tilknytning mellom kostnad og fremtidig inntekt. Høyesterett klargjør hva som ligger i tilknytningskravet. Kostnader som har en for fjern eller indirekte tilknytning til fremtidige inntekter gir ikke rett til fradrag. 
  2. Som utgangspunkt vil et selskap ha rett til fradrag når det pådrar seg en kostnad som har inntektserverv som siktemål. Har kostnaden derimot flere formål, for eksempel en samfunnsnyttig gave og inntektserverv, er hovedformålet herunder nødvendigheten, egnetheten og virkningen avgjørende for retten til fradrag.

    Det må da foretas en objektiv vurdering basert på sakens faktum. Er virkningen for allmenn og generell, taler det mot at tilknytningen til inntektserverv er oppfylt. Er virkning mer konkret og lar seg etterprøve og dokumentere, taler det for at tilknytning til inntektserverv er oppfylt. En positiv assosiasjonsverdi, slik man blant annet kan oppnå ved sponsing, oppfyller ikke tilknytningskriteriet. 
  3. Tidsnære bevis som kan kaste lys over formålet er helt sentralt i vurderingen. Er det uttrykkelig angitt i selskapsdokumenter, i selvangivelse eller andre dokumenter som i tid ligger nær tilskuddet, vil det underbygge hva som var det reelle formålet med tilskuddet.

Et godt råd er at alle tilskudd dokumenteres grundig. Formålet med og betydningen av tilskuddet for selskapets virksomhet må fremgå uttrykkelig. 

Når man i denne sammenheng snakker om tidsnære bevis, er det dokumentbevis som er utarbeidet forut for eller i forbindelse med at tilskuddet gis, gjerne i selskapsdokumenter. Skattemyndighetene og domstolen skal være tilbakeholdne med å overprøve den skattepliktiges forretningsskjønn, men der det foreligger flere alternative formål, må man forvente at skattemyndighetene vurderer egnetheten til kostnaden knyttet opp mot det uttalte formålet for å klarlegge hva som var hovedformålet. I så måte er dokumentasjon ikke tilstrekkelig dersom faktum som sådan taler mot rett til fradrag.

Har trappet opp satsingen

Visste du forresten at Deloitte Advokatfirma AS i 2018 trappet opp satsingen på skatte- og avgiftsprosedyre? Fra juni 2018 trådte Advokat Anette Fjeld inn som partner for å lede avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre. Fjeld har erfaring fra begge sider av dommerbordet.


Deloitte skreddersyr team for hvert enkelt oppdrag og setter sammen de beste menneskene på skatt og prosedyre. Ønsker du bistand i en sak, så kontakt oss gjerne.

Var denne siden nyttig?