Artikkel

Justering av reglene for beskatning av personalrabatter

Det ble iverksatt nye regler for skattefrie personalrabatter fra og med 1. januar i år. Regjeringen la i dag 8.mars frem en proposisjon til Stortinget med forslag om en viss lemping av de nylig innførte reglene.

Endringene i beskatningen av personalrabatter fra årsskiftet har vist seg å medføre en innskjerping av hva som kan mottas som skattefrie personalrabatter ut over det regjeringen forutså ved beslutningen i desember i 2018. Dagens foreslåtte justeringer får ved endelig vedtakelse virkning tilbake til 1.januar 2019. Dette er foreløpig et forslag fra regjeringen og forutsetter Stortingets vedtak om endring av statsbudsjettet for 2019.

Reglene rundt personalrabatten slik de ble gjort gjeldende fra nyttår, har vært gjenstand for mye kritikk, ikke minst fra persontransportsektoren. Regjeringens forslag til justeringer kommer kritikerne et stykke i møte.

Regjeringen varsler at endringer i forskriftene kan foretas raskt om Stortinget gir tilslutning til de bevilgningsmessige konsekvenser lavere skatteinntekt vil gi.

For å legge til rette for enklest mulig etterlevelse for arbeidsgiverne skal Skattedirektoratet i samarbeid med Virke og NHO utarbeide en veileder.

Følgende justeringer er i dag foreslått av regjeringen:

• Grensen på maksimalt 50 % rabatt for å komme inn under reglene for skattefri personalrabatt er opphevet. Det betyr at det igjen vil være mulig å gi rabatt på tjenester og varer som den ansatte ikke betaler noe for, av regjeringen benevnt som 100 % rabatt.

• Det er fastsatt en høyere grense for maksimal skattefri personalrabatt på kr 8 000 i året. Denne erstatter den tidligere grensen på kr 7 000.

• For fribillettordninger i persontransportsektoren utsettes iverksettelse av de nye reglene om personalrabatt til 1. juli 2019. Hensikten er at persontransportsektoren skal få tid til å utforme nye billettordninger. I proposisjonen nevnes at det innenfor persontransporttjenester bør nye billettsystemer mv. kunne legge godt til rette for andre om mer individuelt tilpassede rabattordninger en generelle frikort o.l slik at faktisk nytte samsvarer bedre med skattemessig verdi.

Fortsatt rapportering

Det er ikke gjort noen endringer i rapporteringsplikten, men denne vil inntre senere som følge av de økede maksimalgrensene. Arbeidsgiverne må derfor fortsatt slik det ble nødvendig fra januar, holde orden på hvilke rabatter den enkelte ansatte har mottatt.

Noen konsekvenser for arbeidsgiverne

De samme systemer for registrering og rapportering av rabatter de ansatte har oppnådd ved kjøp hos egen arbeidsgiver, dennes forretningsforbindelser eller såkalte tredjeparter, er fortsatt nødvendige. Her blir det ingen endring. Rapporteringsplikten inntrer imidlertid senere i året da beløpsgrensen for skattefri rabatt er hevet og kravet om begrensning av rabattsatsen til 50 % også er borte.

Ved å kombinere skattefri personalrabatt på kr 8 000 og skattefri gave for inntil kr 2 000, vil ansatte skattefritt kunne motta varer eller tjenester for inntil kr 10 000 skattefritt. Innenfor den samme rammen unngår arbeidsgiverne å foreta innberetning av skattepliktig rabatt og beregning av arbeidsgiveravgift. Om rabatten går ut over maksimalbeløpet, vil grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift være lavere som følge av endringene.

For skattefrie rabatter, personalrabatter gjelder at varene eller tjenestene må omsettes i bedriften eller i konsernet eller hos leverandør eller kunde av arbeidsgiveren. For skattefrie gaver er det ikke noe krav om at gjenstandene eller tjenestene omsettes i egen bedrift eller i konsernet. Derimot er det et krav om at gavene må inngå i en alminnelig ordning.

Dersom det gis skattefrie rabatter eller tjenester til ansatte er det ulike grenser å forholde seg til avhengig av arbeidsgivers ordninger:

• Kr 10 000 skattefritt – Gjelder der arbeidsgiver gir personalrabatter på varer og tjenester eller det ytes tilsvarende fra arbeidsgivers leverandør eller kunde på kr 8 000 kombinert med gave som generell ordning i bedriften på kr 2 000.

• Kr 8 000 skattefritt - Gjelder der det gis personalrabatt, men ingen generell gaveordning.

• Kr 2 000 skattefritt – Gjelder der det ikke gis personalrabatt, kun gave som generell ordning (ingen rabattordning eller aktuell varer og tjenester for ansatte)

En samlet virkning av endringene er en noe større fleksibilitet knyttet til bruk av personalrabatter.

Fremdeles utfordringer med en del fortolkninger

Problemet rundt omsetningsverdi (alminnelig verdi i sluttbrukermarkeder) som i mange tilfelle kan være vanskelig å fastslå, er ikke behandlet i de foreslåtte endringene.

Merk at ovennevnte regler om skattefrie beløpsgrenser for personalrabatter kun gjelder for tjenester varer som arbeidsgiver eller et selskap i arbeidsgivers konsern leverer. De samme reglene kan påberopes dersom den ansatte mottar samme type tjenester eller varer fra arbeidsgivers kunde eller leverandør. Øvrige fordeler vunnet ved arbeid skal skattlegges på vanlig måte uten et bunnfradrag.

Var denne siden nyttig?