Artikkel

Hvordan kan Norge avbøte de økonomiske ringvirkningene fra koronaviruset?

Regjeringen har allerede foreslått flere finansielle tiltak, og varslet at dette bare er starten. Selv om alle nordmenn og flere andre land opplever en ekstraordinær hverdag, legger likevel EUs statsstøtteregelverk en rekke føringer på hvordan Norge kan gå frem i slike støttesituasjoner. Men det betyr ikke at det ikke finnes fleksibilitet i regelverket.

Børsene raser, ansatte permitteres og norske bedrifter ber staten om kompensasjon og støtte for å bøte på de enorme økonomiske konsekvensene som koronaviruset (COVID-19) fører med seg.

Statsstøtteregelverkets klare utgangspunkt er at enhver form for støtte fra norske myndigheter til selektivt utvalgte (private) bedrifter må notifiseres og godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Dette gjelder både direkte støtte som økonomiske tilskudd, men også indirekte støtte som for eksempel skatte- og avgiftslettelser.

Ingen favoriseres fremfor andre

Dersom Norge implementerer finansielle redningspakker hvor alle bedrifter behandles likt innen ett og samme marked, vil dette kunne gå klar av statsstøtteregelverket siden ingen bedrifter favoriseres fremfor andre. En nærmere vurdering kreves dersom det er ønskelig å gi støtte til en konkret virksomhet, slik som for eksempel Norwegian foran SAS.

En mulighet kan være å gi støtte i medhold av retningslinjene for støtte til kriserammede bedrifter. Det er derimot en rekke kriterier som skal være oppfylte og som beror på en konkret vurdering, for at et støttetiltak i henhold til disse retningslinjene kan forventes godkjent.

Er viruset en "eksepsjonell hendelse"?

EØS-avtalen artikkel 61 gir også mulighet til å yte støtte som har til «formål å bøte på skader som skyldes naturkatastrofer eller andre eksepsjonelle hendelser». Denne bestemmelsen har hittil bare blitt brukt ved naturkatastrofer, og det gjenstår å se om koronaviruset i denne sammenhengen kan anses som en «eksepsjonell hendelse». Gode grunner kan tale for at også pandemier og massive sykdomsutbrudd kan falle inn under denne bestemmelsen, og dermed gi grunnlag for å yte statsstøtte til bedrifter som trenger dette.

Tett dialog med ESA

Konsekvensene av å trå feil innenfor statsstøtteregelverket kan være at norske bedrifter må tilbakebetale støtten de har mottatt. Det er imidlertid grunn til å tro at Norge er i tett dialog med ESA før det iverksettes finansielle redningspakker.

Det positive er uansett at president for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, nylig uttalte at EU ønsket å sikre at statsstøtte kunne gis til bedrifter som er rammet av koronaviruset, selv om det ikke er klart hvordan dette skal sikres. ESA har på samme måte signalisert at de er klare til å finne gode løsninger sammen med norske myndigheter. I så måte blir det spennende å se hvilke tiltakspakker Regjeringen foreslår i tiden fremover.

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter.

Les mer her
Var denne siden nyttig?