Finansskatt og fellesregistrering

Artikkel

Finansskatt og fellesregistrering

Nytt forslag for å motvirke uheldige tilpasninger – flere aktører rammes

Finansdepartementet har foreslått regelendringer for å hindre at samarbeidende konsernselskaper utnytter en avgiftsmessig fellesregistrering til å redusere grunnlaget for finansskatt.

Merverdiavgiftsre­glene skal virke nøytrale uavhengig av om en virksomhet er organisert som ett selskap eller som et konsern. På denne bakgrunn kan samarbeidende selskaper der minst 85 prosent av kapitalen av hvert selskap eies av ett eller flere av de samarbeidende selskapene inngå i en fellesregistrering.

Det skal svares finansskatt på 5 prosent av lønnsutgifter på ansatte som utfører finansielle aktiviteter etter næringshovedområde K som omfatter "Finansierings- og forsikringsvirksomhet". Her inngår blant annet bank- og finansieringsvirksomhet, pensjonskasser, holdingsselskaper, forsikringsselskaper, investeringselskaper og fondsforvaltere m.m. I tillegg skal det svares 25 prosent skatt på selskapsoverskuddet.

I en fellesregistrering kan et finansforetak i praksis plassere ansatte som ellers ville vært finansskattepliktige, i et samarbeidende selskap og leie disse ut til finansforetaket. Utleie av personell omfattes av næringshovedområdet N "Forretningsmessig tjenesteyting", og dermed ikke en finansskattepliktig K-aktivitet (Finansierings- og forsikringsvirksomhet). Organiseringen vil også medføre at overskuddet reduseres hos finansforetaket, og dermed reduseres også skatteplikt med høy sats.

All den tid selskapene inngår i en fellesregistrering vil det heller ikke måtte svares merverdiavgift på utleietjenesten.

Finansdepartementet har fremmet to alternative forslag for å motvirke denne type tilpasninger:

  • Finansforetaket må med enkelte fratrekk svare finansskatt av lønnskostnader til innleid arbeidskraft eller av vederlaget som er betalt for slike tjenester.
  • Det fellesregistrerte selskapet som yter tjenester til finansforetaket (yterselskapet) gjøres finansskattepliktig. Dette innebærer at man utvider kretsen for finansskatt ved å trekke inn utleieselskaper og andre selskaper som yter tjenester til finansforetaket. Grunnlaget er samlet arbeidsgiveravgiftspliktige lønnskostnader og overskudd. Det foreslås unntak for yterselskaper som i liten grad har omsetning mot finansforetak.

Departementet har gitt høringsinstansene svarfrist til 15. juni. Selv om det er langt fra sikkert hva som blir det endelige utfallet, er det liten tvil om at departementet vil fjerne tilpasningsmulighetene som ligger i en fellesregistrering.

For enkelte kan dette medføre at virksomheten er bedre tjent med å tre ut av fellesregistreringen. Det er imidlertid en rekke momenter som bør inngå i en slik vurdering. Vi minner også om at det i visse tilfeller kan oppstå betydelig avgiftsrisiko når man endrer eller løser opp en etablert fellesregistrering.

Se også forslag til finanskomiteen om at det må settes i gang arbeid med å finne alternative modeller til dagens finansskatt.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål til finansskatt, fellesregistrering eller avgifter for øvrig.

Var denne siden nyttig?