Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Artikkel

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Regjeringen kom med en god nyhet 11. desember 2017, da de la ut på høring ny forskrift til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Den nye forskriften er blitt mye kortere, tydeligere og enklere å finne fram i.

Flere kan søke om merverdiavgiftskompensasjon

Det legges opp til at flere skal kunne søke om merverdiavgiftskompensasjon, da grensene for når man kan søke er redusert fra kr. 200.000 til kr. 100.000 i forenklet modell og fra kr. 14.000 til kr. 7.000 i dokumentert modell. Det er også gjort lemping for når man må ha revisorrapport, slik at det vil lønne seg å søke om kompensasjon også for de minste organisasjonene.

En beløpsgrense

I nåværende forskrift er det flere ulike beløpsgrenser. Den nye forskriften har gjort det enkelt ved at det er en beløpsgrense på 5 millioner som gjelder for: 

  • Når enkeltståendesøker, sentralledd, underledd og aksjeselskap må få utarbeidet revisorrapport
  • Når søker må benytte registrert eller statsautorisert revisor
  • Når det må gjøres fradrag etter dagens § 11 – det er foreslått at grensen settes til 5 millioner for alle organisasjoner som deltar i ordningen

Det er også tatt inn en presisering om at det ikke er krav om revisorrapport før driftskostnadene har oversteget 5 millioner to år på rad.

Mer kompensasjon til de små organisasjonene

Ulike undersøkelser som er gjort har vist at de små organisasjonene har forholdsmessige høyere merverdiavgiftspliktige kostnader enn de store organisasjonene. For å bøte på dette forholdet har departementet foreslått å justere prosentsatsen for tildeling. Beregning av kompensasjonsbeløpet er foreslått endret slik at det gis 8 prosent av de første 5 millioner kroner i søknadsgrunnlaget og deretter 6 prosent på søknadsgrunnlag over 5 millioner. Søkere som har under 10 millioner i søknadsgrunnlag kommer dermed bedre ut enn etter dagens modell, mens søkere som har over 10 millioner kroner får noe lavere kompensasjon. Departementet har vurdert at dagens modell er den som best ivaretar flertallet av organisasjonene, samtidig som forutsetningen om en enkel og ubyråkratisk ordning ivaretas.

Alle søkere må være registrert i frivillighetsregisteret

Departementet legger opp til at alle som mottar kompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret med oppdaterte vedtekter innen 1. september 2018. Dette vil gi bedre kontrollmuligheter og det kan forsvares da det ikke lenger koster noe for organisasjonene å være innmeldt i registeret.

Aksjeselskap

Aksjeselskap skal fortsatt inngå i ordningen. Det har vært en utfordring å vurdere den frivillige innsatsen i aksjeselskapene. Det er kun frivillig innsats knyttet til selve virksomheten i aksjeselskapet som kan legges til grunn. Den nye forskriften krever at aksjeselskap som en del av søknadsdokumentasjonen må fylle ut et egenerklæringsskjema om hvilke aktiviteter aksjeselskapet driver og hva den frivillige innsatsen består av.

Paraplyorganisasjoner

Det er tatt inn et punkt om at paraplyorganisasjoner som er paraply for organisasjoner med egen selvstendig virksomhet og medlemmer/givere, og hvor disse organisasjonene selv kan søke dersom de fyller vilkårene, er innenfor ordningen. Selv om paraplyorganisasjonen isolert sett ikke oppfyller kravet til frivillig innsats, kan frivillig innsats i medlemsorganisasjonene legges til grunn.

Organisasjoner som faller utenfor ordningen

I den nye forskriften presiseres det at følgende enheter/organisasjoner ikke kommer inn under ordningen: Den norske kirke, kirkelige fellesråd, menighetsråd og organisasjoner som direkte eller indirekte er tilknyttet disse, studieforbund, organisasjoner som er under konkursbehandling, organisasjoner som er lukket eller virksomhet som kommer med en lukket krets eller på annen måte gir privatøkonomiske fordeler eller dekker det som normalt anses for å være kostnader av privat karakter.

Utenlandskostnader

På grunn av ulike forståelser av dagens ordlyd knyttet til fradrag for utlandskostnader, presiseres det nå at det i tillegg til fradrag for kontantoverføringer og personellkostnader også skal gjøres fradrag for kjøp av varer og tjenester som er forbrukt i utlandet. Dvs. at alle kostnader som er pådratt i utlandet, herunder reise- og oppholdskostnader i utlandet, skal heretter trekkes ut.

Økonomisk virksomhet

Det er tatt inn en paragraf om organisasjoner som har økonomisk virksomhet. Det gis ikke kompensasjon til økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. Har man delt virksomhet, skal det finnes et separat regnskap for den ikke-kompensasjonsberettigede delen.

Andre endringer

Prosentsatsen for administrasjonstilskudd til sentralledd skal fortsatt være 1 prosent, men det er satt en øvre grense på 4 millioner. 

For å unngå dobbeltkompensasjon skal alle kostnader til utleie trekkes ut, også utleie til egen organisasjon. 

Det er presisert i forslaget at det er totale driftskostnader, inklusive ikke-merverdiavgiftsbelagte kostnader, knyttet til den MVA-pliktige delen av virksomhet som skal trekkes ut (vår utheving).

Presiseringer

Søker plikter å melde fra til Lotteri- og stiftelsestilsynet dersom denne blir oppmerksom på at søknad inneholder ufullstendige og uriktige opplysninger, eller at uberettiget kompensasjoner er utbetalt. 

Videre presiseres det i forskriften at det er en forutsetning at midlene blir brukt i den delen av virksomheten som faller innenfor ordningen som har vært grunnlag for tildeling av kompensasjon. Dersom kompensasjonen ikke brukes etter forutsetningene, kan kompensasjonen helt eller delvis kreves tilbake. 

Departementet legger opp til at den nye forskriften skal innføres fra søknadsåret 2018. 

Den nye forskriften og høringsnotatet finnes her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-regelverk-om-merverdiavgiftskompensasjon-til-frivillige-organisasjoner/id2581626/ 

Høringsfristen er satt til 12. mars 2018 og hvem som helst kan legge inn høringssvar her: 
https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2581626/

Statsbudsjett 2018 – endringer for organisasjoner

Les mer
Var denne siden nyttig?