Artikkel

Ny forskrift: Virksomheter med minst 30 prosent omsetningsfall får kompensasjon fra staten

COVID-19 respons: guide til søknad om kompensasjon

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner 18. april 2020. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først. Her er vår guide til søknad om kompensasjon.

Forskriften fastsatt av Finansdepartementet til utfylling og gjennomføring av lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall («Forskriften») ble publisert fredag 17. april etter at ordningen ble godkjent av ESA. Foretakene som har fått statlig pålegg om nedstenging vil kunne søke kompensasjon på søknadsportalen allerede fra og med i dag. Søknadsportalen skal være tilgjengelig for de øvrige foretakene fra mandag 20. april. Foretakene må sende en søknad for hver måned. Kompensasjon for april kan søkes fra medio mai, og kompensasjon for mai vil kunne søkes om fra medio juni.

Click here for English guide to application for compesation.

En generell omtale av kompensasjonsordningen kan leses her.

Nedenfor presenteres de oppdaterte søknadskriteriene som følger av Forskriften.

Kan du få kompensasjon gjennom kontantstøtte-ordningen?

Kan din virksomhet få kompensasjon gjennom kontantstøtteordningen? Finn ut ved å bruke Deloittes kalkulator for kontantstøtte.

Sjekk kalkulatoren her

1.    Avgrensning av virkeområde

De som kan søke er foretak som er registrert i Foretaksregisteret innen 1. mars 2020 samt enkeltpersonsforetak. Følgende næringer er uttrykkelig unntatt og omfattes ikke av ordningen:

 • Foretak som er finansskattepliktige etter folketrygdloven § 23-2 a
 • Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5
 • Foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppe 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
 • Flyselskap med norsk driftstillatelse
 • Foretak som utøver aktivitet innenfor næringsundergruppe 88.911 Barnehager i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)

Skip i utenriksfart som driver med varetransport var opprinnelig foreslått unntatt i Prop.70 LS (2019-2020) «Proposisjonen». Næringen er imidlertid ikke unntatt i Forskriften og omfattes av ordningen. Når det gjelder foretak innen olje- og gass, medfører en henvisning til petroleumsskatteloven § 5 at det kun er de som er særskattepliktige som er unntatt, hvilket betyr at f.eks. oljeserviceselskaper omfattes av ordningen.

Ordningen omfatter i utgangspunktet kun de foretakene som er skattepliktige til Norge. Foretak som er unntatt fra skatteplikt omfattes ikke. En viktig presisering i Forskriften gjelder de foretakene som ikke har erverv til formål, men som driver økonomisk virksomhet. Disse foretakene vil likevel være omfattet av ordningen for den delen av virksomheten som er skattepliktig.

 

2. Vilkår for tilskudd

Det er krav om at foretak må ha minst en ansatt for å kunne søke. Det følger av Forskriften at foretaket må ha vært registrert i arbeidsgiverregisteret og det må ha vært minst en ansatt registrert i arbeidstakerregisteret siden 1. mars 2020.

Foretak må ha et omsetningsfall på minst 30 % i april og mai (og 20 % i mars). Det presiseres at med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført. Det er verdt å merke seg at tilskudd mottatt fra de offentlige regnes som omsetning i den sammenheng. Videre anses ikke avkastning fra kapital, finansielle eiendeler og fast eiendom som omsetning. Finansdepartementet har tidligere uttalt at med avkastning av fast eiendom menes gevinst knyttet til salg av fast eiendom. Inntekt fra utleie av eiendom er således dekket av omsetningsbegrepet. Dette følger nå direkte av Forskriften. En særskilt problemstilling gjelder selskap som driver med boligutvikling. Vi antar at disse i utgangspunktet er omfattet ettersom deres inntekt er knyttet til salg av varer. Slik Forskriften er utformet er dette imidlertid usikkert all den tid avkastning av fast eiendom ikke er omfattet av omsetningsbegrepet. En annen problemstilling er periodisering av tilvirkningskontrakter hvor varer mv. produseres over tid og ikke nødvendigvis er levert i den aktuelle måned.

Som varslet av Finansdepartementet skulle den nærmere beregningen av omsetningsfall reguleres i Forskriften. Det avgjørende er å finne det faktiske omsetningsfallet forårsaket av Covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene. For å finne den prosentvise reduksjonen i omsetning må foretakene sammenligne omsetningstallet for mars 2020 med tilsvarende periode i fjor, justert for omsetningsutvikling for januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Foretak som ble stiftet etter mars 2019 eller som har omstrukturert, kan isteden bruke gjennomsnittsomsetning for januar og februar 2020.

 

3. Tilskuddets størrelse – Uunngåelige faste kostnader

Hvor mye av de faste uunngåelige kostnader som kan dekkes er avhengig av om foretaket hører til kategori 1) foretak som er pålagt av staten å stenge, eller kategori 2) de som ikke har blitt pålagt å stenge, men som likevel har fått et omsetningsfall som følge av smitteverntiltakene. Førstnevnte får i utgangspunkt opptil en dekningsgrad på 90 % av sine uunngåelige faste kostnader, mens de sistnevnte får opptil 80 % dekning av sine uunngåelige kostnader. Foretak med virksomhet under både kategori 1 og 2, anses for å være foretak i kategori 1 dersom minst 50 % av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra virksomhet som er pålagt av staten å holde stengt.

Som uunngåelige faste kostnader er kostnader som kan føres under følgende poster i næringsoppgaven:

 • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • post 6340 Lys og varme
 • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset til kostnad for revisjon og regnskap
 • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • post 7500 Forsikringspremie

I tillegg omfattes netto rentekostnader. Det følger av Forskriften at det kun er netto rentekostnader til bank, kredittinstitusjoner og på obligasjonslån som kvalifiserer som faste uunngåelige kostnader. Slike rentekostnader skal reduseres med renteinntekter fra utlån, innskudd og obligasjoner. Netto renteinntekt settes til null. Valutagevinster eller tap inngår ikke i beregningen.

Rentekostnader til andre enn finansinstitusjoner medregnes bare for den del av rentekostnaden som har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på gjeld fra banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån.  

Forskriften kommer også med en viktig presisering rundt periodisering. Kostnader skal periodiseres jevnt over hele perioden som kostnaden gir foretaket en fordel. Dersom det er betalt husleie på forskudd i en måned, skal kostnaden kunne fordeles over 12 måneder i like store deler. Har leietaker fått redusert leien i perioden, vil dette gå til fradrag i den måneden reduksjonen gjelder.

Forskriftens § 3-2 (8) likestiller regnskapsstandard når det gjelder leasingkostnader. Leasingkostnader dekkes uavhengig av om det er en operasjonell eller finansiell leie. Kostnad for operasjonell og finansiell leasing skal periodiseres på samme måte som annen leiekostnad.

Den del av fast, uunngåelig kostnad som etter foretakets regnskapsstandard skal balanseføres, medregnes ikke som en kostnad.

 

3.1 Begrensninger i tilskuddets størrelse

Har et foretak oppfylt vilkårene for å søke, vil følgende beløpsbegrensninger gjelde:

 1. Tilskuddet kan ikke overstige omsetningsfallet, målt i kroner.
 2. Tilskudd kan ikke overstige det prosentvise omsetningsfallet multiplisert med summen av faste, uunngåelige kostnader og 1/12 av ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår. Dette innebærer at selskaper som har gått med underskudd vil få helt eller delvis avkortet tilskuddet de ellers ville vært berettiget til. Er underskuddet større enn de faste uunngåelige kostnadene blir tilskuddet redusert til 0. Dette gjelder likevel ikke hvis foretaket, ved revisorbekreftede opplysninger, kan dokumentere at det i januar og februar 2020 hadde et positivt ordinært resultat før skattekostnad.
 3. Tilskudd under 5000 kr utbetales ikke.
 4. Øvre grense for tilskudd er 80 millioner kr per foretak per måned. Beløp opptil 30 millioner kr betales ut i sin helhet. Beløp mellom 30 millioner og 80 millioner avkortes med 50 %.

 

3.2 Særlig om konsernselskaper

Et morselskap sammen med datterselskap(er) utgjør et konsern. Kravet er at det foreligger mer enn
50 % kontroll. I tillegg er også et selskap å anses som datterselskap dersom dette selskapet er kontrollert av to andre selskaper som inngår i samme konsern, og disse til sammen eier så mange aksjer eller andeler at de representerer mer enn 50 % av stemmene i det førstnevnte selskapet. For å likestille strukturer som har en juridisk enhet med mange avdelinger og konsern med flere juridiske enheter, er maksimumsbeløpet for tilskuddet satt til 80 millioner kroner for både foretak og konsern.

Har et konsern beregnet seg frem til et tilskudd på over 30 millioner kr for hele konsernet, skal konsernet søke samlet. I praksis betyr dette at hvert enkelt selskap som velger å søke, setter opp en egen oppstilling over sine kostnader og omsetningsfall. Disse oppstillingene skal deretter summeres og innberettes som en enhet (ett søknadsskjema) av konsernspissen. I strukturer der man ikke har en klar konsernspiss, antar vi at konsernet må kunne utpeke en som kan påta seg rollen til å innberette søknaden på vegne av konsernet.

Selskaper som av organisatoriske årsaker ikke kan søke på enkeltselskapsnivå kan likevel søke samlet for hele konsernet. En slik søknad baseres på konsolidert regnskap for den norske delen av konsernet. Vi forstår det slik at konsern som f.eks. har organisert seg med single-purpose-selskaper uten ansatte også vil være berettiget til å søke dersom et annet konsernselskap har minst en ansatt, og det søkes samlet for hele konsernet. For konsern med store variasjoner på omsetningsresultat i de ulike enhetene, vil selskap med stort omsetningsfall utvannes av andre konsernselskaper som ikke har et tilsvarende omsetningsfall.

Tilskuddet vil kunne bli både høyere og lavere hvis man beregner og søker om tilskudd for konsernet samlet og ikke for det enkelte foretak. Etter vårt syn bør konserner beregne begge alternativer slik at man søker basert på det alternativet som gir høyest tilskudd.

Ny forskrift fra FIN

Forskrift fastsatt av Finansdepartementet til utfylling og gjennomføring av lov 17. april 2020 nr. 23 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.

regjeringen.no

4. Søknadsprosessen

Søknadsprosessen er basert på egendeklarering. Det fremgår av Forskriften at autorisert regnskapsfører og revisor kan søke på vegne av foretaket. Videre må søker på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. I tillegg fremgår det av Forskriften at søker uansett må legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Foretak som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for inntektsåret 2020. Det er derfor viktig at søker inngår en dialog med revisor eller regnskapsfører i en tidlig fase for å bli enige om grunnlaget for søknaden og sikre at den er fullt ut i henhold til reglene.  

Sammen med søknaden skal det foreligge en oppstilling som underbygger de tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Vi forstår det slik at det ikke er nødvendig at regnskapsmateriale fremlegges ved søknadstidspunkt, men slik dokumentasjon må fremlegges på forespørsel i en evt. etterkontroll, og skal som hovedregel oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. Da det er omfattende sanksjoner knyttet til feilaktige eller uriktige søknader anbefaler vi at dokumentasjonen utarbeides på søknadstidspunktet slik at man både sikrer en korrekt søknad og dokumenterer denne.  

Søk kompensasjon

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

kompensasjonsordning.no

Følgende kontaktpersoner er klare til å hjelpe deg i forbindelse med søknaden

Var denne siden nyttig?