Artikkel

Forslag om bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner

Finansdepartementet har den 18. juni 2015 sendt på høring et forslag som innebærer store endringer i reglene for eiendomsskatt på arbeidsmaskiner. Forslaget kan bety betydelig skatteletter for den norske industrien dersom det vedtas. Høringsfristen er 18. september. Forslaget vil eventuelt fremmes i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2016 og tre i kraft for eiendomsskatteåret 2017.

Eiendomsskatt utskrives i utgangspunktet kun på fast eiendom. «Verk og bruk» er imidlertid en egen kategori eiendomsskatteobjekter, og for disse omfatter skatteplikten også maskiner og annet produksjonsutstyr når det er en integrert del av det faste anlegget.

For industrielle anlegg vil en stor del av eiendomsskattegrunnlaget være knyttet til maskinparken. Eiendomsskatt på integrerte arbeidsmaskiner og annet fast installert utstyr utgjør på den ene siden betydelige beløp i årlige innbetalinger til kommunene. Skatten er på den annen side en betydelig skattebyrde som kun rammer industriell virksomhet, en særbehandling som kan være vanskelig å begrunne i dagens samfunn. Videre er lovens skjønnsmessige grensedragning, der skatteplikten avgjøres utfra ulike objekters grad av integrasjon i et fast anlegg, vanskelig å praktisere og har gitt opphav til en rekke rettssaker. Rettstilstanden er fortsatt uavklart og vilkåret praktiseres derfor forskjellig fra kommune til kommune.  NHO har presset på i en årrekke for å få til endringer i dette regelverket og regjeringen har i Sundvoldenerklæringen uttrykt et ønske om å fjerne eiendomsskatteplikten på arbeidsmaskiner i verk og bruk.

I høringsnotatet skisserer Finansdepartementet to alternative løsninger for å oppnå dette formålet:

Det ene alternativet innebærer at ordlyden endres slik at «produksjonsutstyr og installasjoner» eksplisitt holdes utenfor eiendomsskattegrunnlaget. Finansdepartementet introduserer med dette to nye begreper, «produksjonsutstyr» og «produksjonsinstallasjoner» for å klargjøre at ikke bare maskiner men alle typer installasjoner knyttet til produksjon, uavhengig av hvorvidt de inngår i et fast anlegg eller ikke, og uavhengig av om de inngår i begrepet fast eiendom, skal være unntatt skatteplikten. Formålet med dette er å unngå de vanskelige skjønnsmessige grensedragningene som dagens ordlyd legger opp til, og forhåpentlig unngå nye.

Det andre alternativet som foreslås er å fjerne verk og bruk som egen kategori i eiendomsskatteloven. Dette innebærer at bygninger og tomt verdsettes og beskattes på samme måte som annen næringseiendom og verdsettes etter de samme prinsipper. Departementet legger til grunn at resultatet av de to alternative fremgangsmåtene vil være noenlunde det samme.

Forslaget berør ikke utskriving av eiendomsskatt på vannkraftanlegg. Eiendomsskattegrunnlaget for disse eiendommene baseres på ligningsverdien etter skatteloven § 18-5, som ikke foreslås endret.

Forslaget vil derimot ha betydning for andre typer kraftverk (gass-, vind- eller bølgekraftverk) samt for anlegg for overføring av kraft. Det vil også ha betydning for andre infrastrukturanlegg som distribuerer varer og tjenester, så som telenett, kabel-TV anlegg og gassrørledninger.

De økonomiske konsekvensene av forslaget vil være en betydelig skattelettelse for norsk industri. I høringsnotatet anslås det en reduksjon i innbetalt eiendomsskatt på ca. 1,2 MRD på landsbasis. Deloitte tror at dette anslaget er for lavt.

Deloitte ser positivt på begge de alternative forslagene som fremgår av høringsnotatet. Forslaget vil sikre en enklere håndtering av eiendomsskatteloven og samtidig sikre en mer lik behandling av norsk industri og øvrig næringseiendom.

Vi tror imidlertid at regjeringen står ovenfor en stor utfordring med hensyn til å gjennomføre et forslag om lovendring som vil innebære en inntektsreduksjon i frie midler for norske kommuner på over kr 1,2 MRD. Dette kommer i tillegg til at kommunene så langt i 2015 har et etterskudd på øvrige skatteinntekter i 2015 på 1,4 MRD.

Var denne siden nyttig?