Fargerike hjelmer.

Artikkel

Fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger

Den 9. oktober 2015 trådte de nye reglene om fradragsrett for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger i kraft.

De nye reglene gis virkning fra og med 1. januar 2015 og vil kunne ha stor betydning for bedrifter med utenlandske ansatte på arbeidsopphold i Norge.

Før lovendringen har det kun vært pensjonsordninger som oppfyller vilkårene i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller lov om individuell pensjonssparing som har vært såkalt «skattefavorisert» i Norge. For så vidt gjelder de obligatoriske tjenestepensjonsordningene, vil dette si at arbeidsgivers og arbeidstakers tilskudd til ordningen har vært fradragsberettiget og at arbeidsgivers tilskudd ikke har vært skattepliktig for arbeidstaker.

Både norske og utenlandske pensjonsordninger har vært anerkjent som skattefavorisert så lenge de har oppfylt vilkårene i de aktuelle norske pensjonslovene. Det har likevel vært slik at lovens vilkår svært sjelden har vært oppfylt, slik at det i praksis ikke er blitt gitt fradrag for innbetalinger til utenlandske ordninger og innbetalingene er behandlet som skattepliktig for arbeidstaker.

Bakgrunnen for lovendringen er avgjørelse i EU domstolen i 2007 i sak 105/04 Kommisjonen mot Danmark. Domstolen kom til at danske pensjonsskatteregler var i strid med flere grunnleggende friheter i EU-traktaten, ettersom danske regler kun ga fradrag for innbetalinger til pensjonsordninger etablert i Danmark.


Ny bestemmelse - skatteloven § 6-72

Utgangspunktet er at skatteloven gir fradrag for innskudd til norske pensjonsordninger, jf. skatteloven §§ 6-45, 6-46 og 6-47. Samtidig er det ulovfestet rett at arbeidsgivers innskudd til slike pensjonsordninger ikke er skattepliktig for arbeidstaker på innbetalingstidspunktet.


For å unngå eventuelle uoverensstemmelser med EØS-retten på bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse, har Stortinget vedtatt ny § 6-72 i skatteloven. Bestemmelsen er presiserte nærmere i forskrift.

For at utenlandske pensjonsordninger skal behandles på lik linje med norske pensjonsordninger er det et krav at pensjonstilbyder er etablert i en EØS-stat. Pensjonstilbyder skal også ha nødvendig løyve til å utøve virksomheten og være underlagt offentlig tilsyn.

For at innbetalingen skal gi fradragsrett er det videre et vilkår at personen har vært medlem i pensjonsordningen i minst ett år før etablering av skatteplikt til Norge. Pensjonsordningen må også ha gitt rett til fradrag i en annen EØS-stat, og ordningens hovedytelse må være alderspensjon. Fradragsretten er begrenset til «statsborger i en EØS-stat» med skatteplikt til Norge, og det er et krav at personen har inntekt fra arbeid eller virksomhet.

Lovbestemmelsen gir fradragsrett både til personer som er skattemessigbosatt og begrenset skattepliktige etter skatteloven, forutsatt at hele, eller tilnærmet hele inntekten (> 90 %), er skattlagt i Norge.

Fradragsretten gjelder både arbeidsgivers og arbeidstakers tilskudd til pensjonsordningen. Det er imidlertid forholdsvis vanlig at utenlandske pensjonsordninger gir en langt større rett til sparing i pensjonsordningene enn hva som tillates i Norge etter norsk pensjonslovgivning.

Øvre grense for fradraget til utenlandsk ordning kan derfor ikke overstige grensene for innskudd etter tjenestepensjonsloven. Per i dag er den øvre grense 7 prosent av medlemmets lønn inntil 12 G, samt tilleggsinnskudd som ikke kan settes høyere enn 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 G og 12 G. I tilfeller hvor en person er medlem i både norsk og utenlandsk ordning, er det foreslått at personen kun vil få fradrag for innbetalinger til den norske pensjonsordningen.


Arbeidsgivers forhold

Et av formålene med lovendringen er at den skal gi en mer nøytral håndtering av sparing i norske og utenlandske pensjonsordninger slik at tilskudd til den utenlandske ordningen blir fradragsberettiget for arbeidsgiver.

For arbeidsgivere som lønner utenlandske arbeidstakere er det antakeligvis av større viktighet at premieinnbetaling også vil anses som skattefri for arbeidstaker. Vanligvis vil arbeidsgiver måtte påta seg å dekke den ekstra skattebelastningen som påføres arbeidstaker ved fortsatt medlemskap i utenlandske pensjonsordninger (nettolønn) slik at lønn må grosses opp. Etter regelendringen skal innbetalinger til pensjonsordninger derfor ikke tas med i grunnlaget for verken alminnelig inntektsskatt, toppskatt eller trygdeavgift. Innbetaling til pensjonsordningen vil fremdeles vil være gjenstand for arbeidsgiveravgift dersom arbeidstaker ikke er unntatt fra trygdemedlemskap i henhold til en trygdeavtale.


Deloittes syn

Spørsmål om fradrag for innskudd til utenlandske pensjonsordninger for tidligere år

Ved motstrid mellom norsk lov og EØS-retten fremgår det av EØS-loven § 2, jf. § 1 at aktuell bestemmelse i EØS-avtalen gis forrang foran annen norsk lov. På bakgrunn av EU-domstolens avgjørelse – som må anses som en tungtveiende rettskilde, kan det derfor stilles spørsmål ved om innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger også kunne blitt krevd for årene før inntektsåret 2015. 

Var denne siden nyttig?