Artikkel

Innføring av eiendomsskatt i Oslo

Til eiere, leietakere og forvaltere av næringseiendom, fabrikker og anlegg

Arbeiderpartiet, MDG og SV har nå i fellesskap utarbeidet en byrådserklæring for Oslo hvoretter ett av punktene er innføring av eiendomsskatt i Oslo; på bolig allerede fra 2016 og på næringseiendom ventelig fra og med 2017. Fristen for å utskrive eiendomsskatt for 2016 vil være 30. juni 2016, og i forkant av dette må takseringen av alle boliger være ferdigstilt. Ved innføring av eiendomsskatt på næringseiendom i 2017 vil fristen ditto være 1. mars 2017.

I så fall vil også næringslivet ha en viktig jobb å gjøre fremover. Det er en rekke ting den enkelte eier (eventuelt leier) både kan og bør gjøre for å sikre at eiendomsskattegrunnlaget ikke blir høyere enn nødvendig. Deloitte har over en årrekke bygget opp en særskilt metodikk og tverrfaglig kompetanse som sikrer at eiendomsskattegrunnlaget blir fastsatt korrekt. Takseringen vil nemlig gjelde for minimum de neste 10 årene. Ved første års utskriving er skattesatsen maksimalt 0,2 %, men deretter kan den trinnvis (+0,2 % pr år) økes til maksimalt 0,7 %. Hvis det det innføres eiendomsskatt på næringseiendom i 2017 vil skattøre kunne være 4 promille.

Eiendomsskattegrunnlaget skal ikke være høyere enn hva det generelle takstnivået i kommunen tilsier og skal ikke overstige antatt «salgsverdi». Det for tidlig å si noe konkret om hvilke prinsipper og metoder Oslo kommune vil velge for taksering av næringseiendommer. Både leieverdi, substansverdi og mer sjablongbaserte beregninger har vært akseptert i praksis.

Enkelte eiendommer og virksomheter skal eller kan fritas for eiendomsskatt. Rett til fritak må vurderes konkret mot de betingelser loven og eventuelt kommunen oppstiller for fritak. Det må også vurderes om betingelsene for bunnfradrag foreligger for eventuelle boenheter på eiendommen, gitt at kommunen vedtar et slikt fradrag.

Vi anbefaler at utleiere og leietakere tar en gjennomgang av leieforholdet for å finne ut av hvem ansvaret for eiendomsskatten faller på. Det bør legges til rette for god informasjonsutveksling når takseringsprosessen kommer i gang. Leietakere som er ansvarlig for eiendomsskatt har selvstendig rett til å klage over takseringen.

Interesserte kan lese mer om eiendomsskattetaksering i Estate Magasin 1-2015.

Deloitte har et sterkt faglig team med solide erfaringer knyttet til taksering av næringseiendommer i eiendomsskatteøyemed. Vår erfaring omfatter også taksering av industrieiendommer og andre anlegg som er såkalte «verk og bruk».

Vi tar gjerne et uforpliktende møte med deg som eiendomsaktør allerede nå, eller vi kan avtale et møte frem i tid når vi forventer å ha fått mer informasjon om den konkrete prosessen i Oslo.

Var denne siden nyttig?