Artikkel

Forslag om lovfesting av omgåelsesregelen

Finansdepartementet fremmet i april et forslag om å lovfeste den skatterettslige omgåelsesregelen. Lovfesting av regelen vil medføre en del endringer sammenlignet med dagens ulovfestede omgåelsesregel. Deloittes skatteadvokater gir deg en oversikt over lovforslaget og mulige konsekvenser av den foreslåtte regelen. Forslaget legger opp til at regelen vil tre i kraft 1. januar 2020.

Gjennomgang av omgåelsesregelen og nytt lovforslag

Deloittes skatteadvokater har tatt en grunding gjennomgang av Finansdepartementets lovforslag. Her kan du lese om bagrunnen for forslaget, formålet med det, forskjellene mellom dagens omgåelsesregel og det nye forslaget, og mulige konsekvenser av lovgivningen. Deres vurderinger er blant annet at egenverdi vil bli viktigere, utenlandsk skatt og andre skatter blir ikke lenger forretningsmessige motiv, at begrepene i forslaget om redskapsregler og omgåtte regler er uklare.
 

Bør utrede omgåelse på merverdiavgift nærmere

Ikke minst vurderer Deloittes skatteeksperter særlig preposisjonen om merverdiavgift som svært lite egnet som grunnlag for å bidra til klaringjøring av innholdet i en omgåelsesregel for merverdiavgift, og innebære en uholdbar rettsusikkerhet for de avgiftspliktige. 

 

Det er etter dette å håpe at Finanskomiteen er seg sitt ansvar bevisst og instruerer Regjeringen om å utrede omgåelse på merverdiavgiftsrettens område nærmere- eller i det minste om å gjennomføre en høring før det evt vedtas en omgåelsesregel også for merverdiavgift, heter det i gjennomgangen.

 

Les hele gjennomgangen her. [Med lesevennlig PDF] 

Les hele gjennomgangen

Les mer
Bakgrunn for lovforslaget

Den 10. april fremmet Finansdepartementet et forslag om å lovfeste den skatterettslige omgåelsesregelen.

Regelen går ut på at dersom hovedformålet med en disposisjon mv. er å oppnå en skattefordel (fritak, fradrag, gunstig tidfesting mv.) kan den skattepliktige miste fordelen dersom regelen er anvendelig. I dag er omgåelsesregelen, også kalt gjennomskjæringsregelen, domstolskapt.

Finansdepartementets lovforslag bygger på en utredning av tidligere professor Frederik Zimmer, NOU 2016:5. I Finansdepartementets mandat til Zimmer var hovedformålet med utredningen å lovfeste en regel som på en effektiv måte kan motvirke uthuling av det norske skattefundamentet, men som samtidig ivaretar den skattepliktiges rettssikkerhet og behov for forutberegnelighet.

Regelen skal trekke grensen mellom lovlig skatteplanlegging og skatteomgåelse. Det skinte også igjennom at Finansdepartementet var uenig med Høyesterett i hvordan domstolen hadde utviklet den ulovfestede gjennomskjæringsregelen i den senere tid, dvs. i en for skattytervennlig retning.

Lovfesting av regelen vil medføre noen endringer sammenlignet med i dag, og forslaget legger opp til at regelen vil tre i kraft 1. januar 2020.

Var denne siden nyttig?