Strømmast

Artikkel

Nettselskapers konserninterne anskaffelser konkurranseutsettes fra og med 1. juli 2016

Generelt krav om konkurranseutsetting som følger reglene i forsyningsforskriften

NVE varslet i sommer at fra 1. juli 2016 innføres et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre selskaper i samme konsern skal baseres på konkurranse. For å hindre kryssubsidiering i form av overpris på varer og tjenester som kjøpes inn fra søsterselskap i samme konsern tilføyes kontrollforskriften § 2-8 bestemmelser om at alle anskaffelser som belastes nettvirksomhet så langt som mulig skal være basert på konkurranse, og at utvalget av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Regelendringen innebærer at disse anskaffelsene vil måtte følge de detaljerte prosedyrereglene i forsyningsforskriften for slike anskaffelser, herunder forholde seg til de terskelbeløpene som til enhver tid kommer til anvendelse.

 

Unntak der konkurranse ikke er mulig

Forbeholdet som ligger i ordlyden «så langt som mulig» rommer et snevert unntak. NVE varsler at en eventuell bruk av unntaket fra nettselskapenes side vil følges opp særskilt ved kontroller, med krav om at det oppbevares og fremlegges dokumentasjon rundt det aktuelle mulighetsrommet som har vært vurdert ved anskaffelsen.

 

Unntak for administrative tjenester

Bestemmelsen vil foreløpig ikke gjelde anskaffelse av administrative tjenester, ved at det fastsettes et særskilt unntak for disse. Med administrative tjenester menes funksjoner konsernet har opprettet for å understøtte de enkelte selskapenes kjerneoppgaver, som er like på tvers av alle konsernets virksomheter og som ikke er av en slik karater at deling av disse funksjonene med andre selskap i samme konsern kan svekke nettselskapets nøytralitet. Det vil blant annet omfatte personal, arkiv, økonomi og kontorstøtte (og tilhørende IKT).

Unntaket for «administrative tjenester» vil på den annen side ikke omfatte kunde- og informasjonssystemer, kundesenter, avregning, tariffering eller fakturering. Det vil videre ikke omfatte nettrelaterte tjenester som gjelder kraftkommunikasjon, driftssentral, drift, vedlikehold, planlegging eller bygging av nettanlegg eller beredskap.

 

Måling, avregning og fakturering unntas ikke

For så vidt gjelder måling, avregning og fakturering er det særskilt vist til at kraftleverandører og nettselskaper fra og med 1 1.2019 ikke vil kunne ha et felles kundesystem. Fra samme tidspunkt vil konsernets ansatte bare kunne ha tilgang til informasjon i Elhub på vegne av en type virksomhet. Forskriftsendringen innebærer at det også før dette tidspunkt må foretas konkurranseutsatte anskaffelser på området. NVE erkjenner at dette kan være en utfordring i situasjoner der kraftleverandør og nettselskap per i dag har felles løsninger på området. NVE har imidlertid ikke funnet grunn til å gjøre unntak av denne grunn.

 

Driftssentraler unntas ikke

For så vidt gjelder driftssentraler er det heller ikke gjort unntak. NVE mener at nettselskapene som et utgangspunkt bør kontrollere disse selv, og legger til grunn at anskaffelse av slike tjenester uten konkurranse bare kan gjennomføres dersom konkurranse ikke er mulig etter den snevre unntaksbestemmelsen. NVE varsler en tettere oppfølging av organiseringen av nettselskapenes driftskontrollfunksjoner, og vil be om årlig rapportering på området fra nettselskapene.

 

Unntak for eiendomstjenester

Unntaket for «eiendomstjenester» vil omfatte anskaffelse eller leie av bygninger og annen fast eiendom, samt tjenester knyttet til drift av slik eiendom, som vaktmestertjenester, resepsjon, renhold og lignende.

 

Unntak for anskaffelser under NOK 100 000 eks mva.

Det er fastsatt et særskilt unntak for små anskaffelser, der anskaffelsen utgjør mindre enn NOK 100 000. NVE har særskilt påpekt at det ikke er anledning til å dele opp planlagte anskaffelser for å unngå konkurranseutsetting, jfr. kontrollforskriften § 2-4.

 

Anskaffelser som faller under unntakene skal prises på markedsvilkår og må rapporteres årlig

For anskaffelser innenfor unntakene vil regelen være at anskaffelsen skal skje på markedsmessige vilkår, eller når markedspriser mangler, basert på kostnader ved produksjon av ytelsen inkludert en rimelig kapitalavkastning.

NVE varsler en tettere oppfølging av omfanget av alle unntatte anskaffelser, og vil be om årlig rapportering på området fra nettselskapene.

 

Ikrafttredelse

De nye bestemmelsene vil tre i kraft 1. juli 2016, og vil gjelde for alle anskaffelser som avtales etter 1. juli 2016. Som nye avtaler regnes også avrop under etablerte rammeavtaler.

 

Integrerte selskaper og Reiten-utvalgets forslag

Forskriftsendringen vil ikke få betydning for anskaffelser til integrerte selskaper, der anskaffelser fordeles mellom nettvirksomheten og andre virksomhetsområder. NVE drøfter ikke sammenhengen mellom forskriftsendringen og Reitenutvalgets forslag om innføring av krav om selskapsmessig skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Enkelte selskaper har i høringsrunden varslet at sammenslåing av selskaper kan være en aktuell tilpasning til et generelt krav om konkurranseutsetting av konserinterne anskaffelser. Det gjenstår å se om og når regjeringen vil følge opp Reitenutvalgets forslag, og i tilfelle om de tiltak som settes i verk vil sette en stopper for en slik tilpasning.

Var denne siden nyttig?