NOx-avtalen

Artikkel

NOx-avtalen 2018-2025

Ny tilslutning og viktige endringer

Alle virksomheter må tilslutte seg den nye NOx-avtalen 2018-2025 for å kunne påberope seg fritak fra NOx-avgift.

Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 må foreta en ny tilslutning for den nye NOx-avtalen for 2018-2025. Alle tilslutninger innen 1. april gir avgiftsfritak fra og med 1. januar.

Den viktigste endringen fra 2011-2017 avtalen er nok at innbetalingssatsene øker fra 11 kr/kg til 12 kr/kg (høy sats) og fra 4 kr/kg til 6 kr/kg (lav sats). En økning i satsen vil påvirke prisbildet for allerede inngåtte kontrakter, spesielt for langvarige fastpriskontrakter. Vi anbefaler en gjennomgang av kontraktsvilkårene for avklare hvorvidt satsøkningen er selgers eller kjøpers risiko.

Alle utslipp fra olje og gassvirksomheten skal nå rapporteres under høy innbetalingssats. Dette er en endring fra tidligere år der mobile rigger kunne innbetale lav sats ved leteboring og forflytning mellom oppdrag. Endringen begrunnes med at man ønsker å unngå gråsoner og øke incentivene for å redusere utslipp fra riggene.

Videre kan virksomheter i landbasert industri som faller under NACE-kodene omfattet av NOx-avtalen nå søke tilslutning, og dermed få støtte til utslippsreduserende tiltak.

Ellers er det verdt å merke seg at:

  • Alle utslippsenhetene (skip, rigger mv.) må registreres med identitetsnavn og relevant registreringsnummer for at det skal gis avgiftsfritak for disse enhetene.
  • Husk at virksomheten også kvartalsvis skal rapportere utslippene til Skatteetaten. For utslipp som er rapportert til NOx-fondet bruker man fritakskode 35, og beløpet settes til null.
  • Tilsluttet virksomhet skal utarbeide en tiltaksplan for å redusere NOx-utslipp fra egne utslippsenheter. Tiltaksplanen med de varige, gjennomførbare og kostnadseffektive tiltakene skal være utarbeidet innen to år etter tilslutningserklæringen er undertegnet.

Vi minner igjen om at alle utslippsheter må være registrert for at virksomheten skal ha rett til avgiftsfritak. Dette er spesielt viktig for de som nå melder overgang til ny NOx-avtale eller for virksomheter som har anskaffet nye utslippskilder.

Skulle dere ha spørsmål om merverdiavgift, særavgift eller NOx-avtalen, ta gjerne kontakt for nærmere avklaringer.

Bransjeutsikter for energi og kraft

Ledere innen energi og kraft tror bransjen vil se svært annerledes ut om få år.

Les mer
Var denne siden nyttig?