NOx-fondets krav og sanksjonsmuligheter

Artikkel

NOx-fondets krav og sanksjonsmuligheter

Medlemmer av NOx-fondet oppnår fordeler som avgiftsfritak (lavere rate) og mulighet for økonomisk støtte til utslippsreduserende tiltak. Hvilke krav stiller imidlertid fondet til sine medlemmer?

I februar tok vi for oss de viktigste endringene i den nye NOx-avtalen 2018-2025. Les artikkelen her.

I dagens artikkel ser vi nærmere på hvilke forpliktelser som påhviler de tilsluttede virksomhetene, og ikke minst hvilke sanksjonsmuligheter fondet har ved eventuelle brudd på disse.

De viktigste dokumentene som regulerer partenes rettigheter og forpliktelser er NOx-avtalen og tilslutningserklæringen. Ved motstrid vil NOx-avtalen ha forrang.

En overordnet og felles forpliktelse er naturligvis at medlemmene skal bidra til å redusere det samlede NOx-utslippet. Det er satt konkrete utslippstak som senkes med to års mellomrom. Hvis utslippene overstiger de fastsatte grensene med tre prosent eller mer, så vil avgiftsfritaket bortfalle i den aktuelle perioden.

Utover dette forplikter også virksomhetene seg til å:

  • Rapportere og betale NOx-utslipp til fondet
  • Utarbeide en tiltaksplan innen to år fra inngåelsen
  • Gjennomføre NOx-reduserende tiltak
  • Sørge for at tiltak som har oppnådd støtte er i bruk i perioden 2008-2025
  • Opptre lojalt overfor fondet, dets vedtekter og beslutninger

Betalings- og rapporteringsforpliktelsene er selvfølgeligheter. Det er imidlertid langt mer uklart hva fondet sikter til når det pålegger virksomhetene til å opptre "lojalt". Dette har nok en viss sammenheng med tilslutningserklæringens pkt. 4 som sier at virksomhetene skal "prioritere løsninger som gir varige og langsiktige NOx-reduksjoner".

Dette gir derimot ingen føringer på hvor grensen mellom lojal og illojal opptreden skal trekkes. Vil det være illojalt å velge en driftsløsning som er ugunstig fra et NOx-perspektiv, men som er det beste alternativet rent forretningsmessig? Hvor mye rimeligere eller mer effektiv må driftsløsningen i så fall være før virksomheten "lojalt" kan velge vekk det mest NOx-vennlige alternativet?

Brudd på ovennevnte forpliktelser, herunder lojalitetsplikten vil kunne få store konsekvenser for den enkelte. Fondet kan ilegge tvangsmulkter og ikke minst tilbakekalle utstedte tilslutningsbevis. Sistnevnte reaksjonsform vil bety at avgiftsfritaket faller bort, og at tidligere mottatt støtte helt eller delvis må tilbakebetales til fondet.

Vi anbefaler derfor at tilsluttede virksomheter har et bevisst forhold til sine fondsforpliktelser. For å unngå unødig risiko bør tvilstilfeller søkes avklart med NOx-fondet.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål til dette eller behov for annen avgiftsmessige bistand.

Var denne siden nyttig?