Stoler i et møterom, med folk som står bak og holder på stolryggene.

Nyheter

Ny forskrift for rentefradrag

Regler om begrensning av rentefradrag

Nye regler om begrensning av rentefradrag mellom nærstående parter trer i kraft i år. Se hva de betyr for bedriften din.

Reglene om begrensning av rentefradrag mellom nærstående parter ble vedtatt i 2013 med virkning fra 2014. Reglene er primært ment å gjelde for lån fra nærstående part, men ble utformet slik at også renter betalt til uavhengig tredjepart skal anses som renter betalt til nærstående dersom en nærstående part har stilt sikkerhet for gjelden.

Det ble samtidig varslet at Finansdepartementet ville komme med en utfyllende forskrift som skulle gjøre visse unntak fra at slik sikkerhetsstillelse fra nærstående medfører at renter på gjeld fra tredjepart blir ansett som renter betalt til nærstående. Et forslag til forskrifter ble sendt på høring 20. desember 2013. 

Finansdepartementet har 24. april fastsatt forskriften.  Denne trer som ventet i kraft fra og med inntektsåret 2014, det vil si fra samme tidspunkt som rentebegrensningsreglene for øvrig.

Finansdepartementet har tatt hensyn til flere av høringsinnspillene og har i forskriften gitt videre unntak enn det høringsnotatet la opp til. Dette går primært på at krav til eierandel i datterselskap som stiller sikkerhet for gjeld i morselskap er redusert fra 90 % til 50 %.

Videre utvides unntaket for sikkerhetsstillelse i form av eierandel i låntager til også å omfatte sikkerhetsstillelse i fordring på låntager. Endelig fremstår forskriften som langt enklere ved at man har utelatt kompliserende og til dels problematiske unntaksbestemmelser. En liten innstramming ligger i unntaket for negative pantsettelseserklæringer ved at man i forskriften krever en eierandel på minst 50 %.

Forskriften gjør unntak for følgende sikkerhetsstillelser fra nærstående part :

  • Sikkerhetsstillelse fra selskap eller innretningen som er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 % av låntakeren.
  • Sikkerhetsstillelse i form av pant i eierandel i eller fordring på låntakeren. 

Faller sikkerhetsstillelsen inn under et av unntakene vil rentekostnadene på lånet være fullt fradragsberettigede for låntaker uavhengig av sikkerhetsstillelsen fra den nærstående part.

Invitasjon til seminar

Reglene om begrensning om rentefradrag mellom nærstående parter foreligger med forskriften i sin endelige form i hvert fall for 2014. Nedenfor følger en oppsummering av det endelige regelverk.

Deloitte Advokatfirma AS inviterer til frokostseminar 7. mai kl 8.30 – 10.30 i våre lokaler i Bjørvika for videre gjennomgang av endelige regler og vedtatt forskrift, konsekvenser og tilpasningsmuligheter. Seminaret er gratis.

For påmelding og informasjon: gå inn her.

Det vil også vurderes seminarer utenfor Oslo og ytterligere informasjon og påmelding i denne sammenheng vil finnes på www.deloitte.no.

Logo til MorgenFuglene

Sammendrag av de endelige reglenes innhold

Rentebegrensningsreglene innebærer at fradrag for netto rentekostnader som overstiger 30 % av en skattemessig EBITDA avskjæres. Nedenfor følger en oppsummering av de endelige reglenes hovedtrekk.

Rentefradragsramme
Fradragsramme beregnes med utgangspunkt i skattyterens alminnelige inntekt etter inntektsføring/fradragsføring av mottatt eller avgitt konsernbidrag. Netto rentekostnader og skattemessige avskrivninger tilbakeføres i grunnlaget, med en skattemessig EBITDA som resultat. Rammen for rentefradraget er 30 % av dette.

I år med negativt beregningsgrunnlag vil det ikke være grunnlag for fradrag for interne rentekostnader. Skattefrie inntekter etter fritaksmetoden inkluderes ikke i grunnlaget for rentefradragsrammen.

Fradragsbegrensningen beregnes og gjelder separat for hvert enkelt selskap, uten mulighet for konserntilnærming.

Renter som avskjæres
I netto rentekostnader medregnes alle rentekostnader og renteinntekter som ligger innenfor det alminnelige, skatterettslige rentebegrepet, herunder også under- og overkurs ved låneopptak. Valuta skal ikke hensyntas i denne sammenheng.

Både netto rentekostnader til nærstående og netto rentekostnader til eksterne er inkludert i fradragsrammen, men det vil kun være netto rentekostnader til nærstående som begrenses. Således kan rentekostnader betalt til uavhengig tredjepart fortrenge fradrag for interne renter, men eksterne renter er ikke selv gjenstand for avskjæring.

Eksempel:

Alminnelig inntekt   200
Skattemessige avskrivninger   40
Netto skattemessige rentekostnader   160
Beregningsgrunnlag   400
Rentefradragsramme på 30 %   120

 

I et tilfelle der netto rentekostnader til nærstående inkludert i de totale rentekostnader på 160 utgjør 30 vil fradragsbegrensningen bli 30 og følgelig vil ingen netto interne rentekostnader kunne komme til fradrag og beløpet må fremføres til senere år.

Renteinntekter vil være fullt ut skattepliktige for kreditor selv om reglene begrenser fradragsrett hos debitor.

Fremførbart underskudd kan ikke anvendes mot tilbakeførte rentefradrag
Det gis ikke adgang til å anvende fremførbart underskudd eller avgi konsernbidrag til avregning mot beregnet avskåret rentefradrag. Dette vil få som konsekvens at i tilfeller der rentefradrag avskjæres, kan skattyter dermed få en positiv alminnelig inntekt og betalbar skatt selv om skattyter har underskudd til framføring.

Eksempel på rentefradragsbegrensning for selskap som har 200 i underskudd til fremføring og netto interne rentekostnader på 60:

Skattepliktig alminnelig inntekt   100
- Anvendelse av fremførbart underskudd   100
= alminnelig inntekt   0
+ skattemessige avskrivninger   40
+ netto skattemessige rentekostnader   60
= Beregningsgrunnlag   100
Rentefradragsramme – 30 % av beregningsgrunnlaget   30

 

Rentefradragsbegrensning 30 og innteksten forhøyes med 30 slik at betalbar skatt blir 8,1 til tross for at selskapet har fremførbart underskudd.       

Klassifisering av intern- og ekstern gjeld
Rentefradragsbegrensningen gjelder i utgangspunktet rentekostnader til nærstående (interne rentekostnader), men omfatter også eksterne rentekostnader dersom en nærstående part har stilt sikkerhet for gjeld fra uavhengig tredjepart, typisk bank.

Det er i forskrift gjort unntak for følgende sikkerhetsstillelser fra nærstående part :

  • Sikkerhetsstillelse fra selskap eller innretningen som er eid eller kontrollert direkte eller indirekte med minst 50 % av låntakeren.
  • Sikkerhetsstillelse i form av pant i eierandel i eller fordring på låntakeren.

Faller sikkerhetsstillelsen inn under et av unntakene vil rentekostnadene på lånet være fullt fradragsberettigede for låntaker uavhengig av sikkerhetsstillelsen fra den nærstående part.  

Nærstående
For å anses som nærstående kreves direkte eller indirekte eierskap eller kontroll med minst 50 %.

Terskelbeløp
Dersom samlede eksterne og interne rentekostnader i et selskap er 5 millioner kroner eller lavere skal rentefradraget ikke begrenses. Begrensningen vil imidlertid gjelde fullt ut fra første krone dersom rentekostnadene overstiger 5 millioner kroner.

Fremføring
Avskåret rentefradrag kan fremføres til fradrag i de ti påfølgende inntektsår. Selskapet skal benytte fremførbart rentefradrag fra tidligere år før årets rentefradrag.

Selskaper omfattet
Begrensningsreglene vil gjelde for aksjeselskaper og øvrige selskaper og innretninger som lignes som eget skattesubjekt. Videre omfattes deltagerlignede selskaper og NOKUS-selskaper, samt selskaper og innretninger som har begrenset skatteplikt til Norge. Finansinstitusjoner er unntatt.

Filialer av utenlandske selskap er ansett som nærstående part av hovedselskapet og vil anses som en separat enhet i dette henseende. Forholdet mellom eksterne og interne rentekostnader i filialen skal settes lik forholdet mellom den interne og eksterne gjelden i selskapet som sådan.

Det skal foretas en nærmere utredning av virkningene for petroleumsselskaper slik at disse pr i dag ikke skal omfattes av rentefradragsbegrensninger.

Var denne siden nyttig?