Artikkel

Ny kompensasjonsordning

Deloitte Advokatfirma

På bakgrunn av den seneste utviklingen av COVID-19-pandemien, har regjeringen nå foreslått en ny, bred tilskuddsordning for næringslivet til foretak med stort omsetningsfall. I denne artikkelen forklarer vi hva dette betyr for deg.

Tilskuddsordning til næringslivet i forbindelse med COVID-19

På bakgrunn av den seneste utviklingen av COVID-19 pandemien, har regjeringen nå foreslått en ny, bred tilskuddsordning for næringslivet til foretak med stort omsetningsfall. Tilskuddsordningen bygger på ordningen som ble avsluttet i august 2020 med noen viktige endringer: søknaden skal nå bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn, og foretak som har vært part i fisjon gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere, kan ikke søke om tilskudd.

Ordningen skal foreløpig gjelde for perioden 1. september 2020 til 30. juni 2021. Første utbetaling skal skje så raskt som mulig etter at søknadsportalen åpnet 18. januar 2021. Mottatt tilskudd skal behandles som skattepliktig inntekt. Den nye ordningen avløser den først varslede tilskuddsordningen for reiselivet.

Hvem kan få tilskudd under ordningen

Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som opplever et omsetningsfall over 30 prosent. Omsetningsfallet skal hovedsakelig skyldes koronapandemien. Omsetningsfall i prosent beregnes ut fra tilskuddsperioden for tomånedersperiode sammenliknet med omsetning i tilsvarende måneder i foregående år. Dersom bedriften ikke var virksom i 2019, skal man legge til grunn et gjennomsnitt av omsetningen for januar og februar 2020 for kompensasjon i perioden 1. september – 31. desember 2020. Avkastning fra kapital og andre finansielle eiendeler skal ikke regnes med i beregningen av omsetningsfallet.

Ordningen vil ikke gjelde for følgende næringer:

 • foretak som er finansskattepliktige eter folketrygdloven § 23-2a
 • foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven § 5
 • foretak som utøver aktiviteter innenfor næringshovedgruppe 35.1
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet i Norsk standard for næringsgruppering (SN2007)
 • Flyselskap med norsk driftstillatelse
 • Foretak som utøver aktivitet innenfor næringsundergruppe 88.911
 • Barnehager i SN 2007

Også visse andre foretak faller også utenfor ordningen:

 • foretak uten ansatte (utenom enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde),
 • foretak uten aktivitet,
 • foretak som ikke er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020,
 • foretak som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere,
 • foretak som er under konkursbehandling eller er begjært konkurs.
Hva kan bedriftene få tilskudd til

Det er de samme kostnadene som falt under «faste, uunngåelige kostnader» i mars til august 2020, som kompenseres gjennom den nye ordningen:

 • leie av lokale,
 • leasingleie av bil,
 • lys og varme,
 • renovasjon, vann og avløp,
 • leie av maskiner og inventar,
 • rådgivningstjenester som regnskap og revisjon,
 • forsikring og avgifter på transportmidler
 • kontingenter og forsikringspremier
 • rentekostnader på gjeld til banker og kredittinstitusjoner

Kostnadene er ramset opp ved poster i næringsoppgaven, og det tas utgangspunkt i disse når det vurderes om en kostnad er omfattet eller ikke.

Beregning av tilskuddet

Størrelsen på tilskuddet bestemmes ut fra følgende formel:

Tilskudd= Omsetningsfall i %*uunngåelige faste kostnader*justeringsfaktor

Justeringsfaktoren for september og oktober er lik 0,7, mens for månedene november 2020 til juni 2021 er justeringsfaktoren 0,85.

Terskelen for utbetaling er på NOK 5 000,-, og beregnet tilskuddsbeløp under denne grensen vil ikke betales ut.

Et foretak kan maksimalt motta 160 millioner kroner i tilskudd per søknadsperiode (to måneder). Støtte som utbetales over 60 millioner kroner avkortes med 50 %. Taket på 160 millioner kroner gjelder også per konsern.

Tilskuddet er videre begrenset til summen av foretakets/konsernets omsetningsfall i tilskuddsperioden multiplisert med gjennomsnittlig ordinært resultat i 2019 (for to måneder) pluss faste, uunngåelige kostnader for tilskuddsperioden. Det betyr at ved tap i FY19 vil mulig tilskudd bli begrenset eller bortfalle.

Framgangsmåte og attestasjon

Det er Brønnøysundregisteret som er tilskuddsmyndighet og Finansdepartementet er klageinstans.

Det søkes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene september/oktober 2020 og november/desember 2020 kan sendes inn fra 18. januar 2021 og fristen for innsending av søknad er 15. juni 2021. Søknad for januar og februar 2021 kan sendes inn fra 15. mars 2021 frem til 15. juni 2021. Det er ikke klart når det åpnes for søknad for mars, april, mai eller juni 2021.

Det stilles et krav om at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn. Brønnøysundregistrene har fastsatt spesifikke kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene. Man kan lese om kontrollhandlingene på kompensasjonsordning.brreg.no/bekreftelse/innhold. Bekreftelsen skal gis elektronisk. Hensikten med å kreve at bekreftelse foreligger ved søknaden er å begrense behovet for etterkontroll.

Av kostnadene til bekreftelser fra revisor eller regnskapsfører, vil inntil 80 prosent bli dekket gjennom ordningen, likevel oppad avgrenset til NOK 10.000,- per søknadsperiode (2 måneder).

Hvordan kan vi hjelpe deg

Deloitte har et tverrfaglig team som kan bistå ved en slik søknadsprosess, f.eks. veiledning rundt hvilke kostnader som anses dekket av kompensasjonsordningen, nødvendig dokumentasjon, spørsmål ved utfylling mv.

Ler mer om utvidet kompensasjonsordning fra Regjeringen her.

Samleside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter. Vi oppdaterer siden med nye artikler etter hvert som de blir publisert.

Les mer her
Var denne siden nyttig?