Ny ordning for importmerverdiavgift og ny omsetningsoppgave fra 1. januar 2017

Artikkel

Ny ordning for importmerverdiavgift og ny omsetningsoppgave fra 1. januar 2017

Fra og med 1. januar 2017 endres dagens ordning med betaling av innførselsmerverdiavgift ved import til Norge. Fra samme tidspunkt erstattes også dagens omsetningsoppgave «Alminnelige omsetningsoppgave» med en ny mva-melding «Skattemelding for merverdiavgift». Endringene får umiddelbar virkning ved årsskiftet og vil få betydning for alle virksomheter som er registrert for merverdiavgift i Norge.

1.    Ny ordning for betaling av innførselsmerverdiavgift

1.1.         Hva vil endringene innebære?

De nye reglene knyttet til innførselsmerverdiavgift innebærer kun endringer for hvordan merverdiavgiftsregistrerte virksomheter gjør opp importmerverdiavgiften. Reglene for hvem som er avgiftspliktige og hva som er avgiftspliktig vil, med andre ord, være de samme. Det samme vil reglene for beregning av grunnlaget for merverdiavgift, reglene om fortolling, reglene om tollskyldneransvar mv. Endringen av ordningen ved import vil ha betydning for alle virksomheter som er avgiftsregistrerte i Norge. Virksomheter som ikke er mva-registrert og privatpersoner skal fortsatt betale innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen og betale denne ved innførsel.

Slik ordningen er i dag betales innførselsmerverdiavgiften av importøren ved fortolling når varene kommer til den norske grensen. Innførselsmerverdiavgiften betales enten kontant ved speditørens dagsoppgjør, eller ved tollkredittordningen. I forbindelse med levering av omsetningsoppgaven for terminen, fradragsfører importøren den fradragsberettiget importmerverdiavgift.  

Ved årsskifte skal varer som importeres fra utlandet, på samme måte som tidligere, fortolles ved ankomst til den norske grensen. Forskjellen ligger i at i stedet for at importøren betaler inn innførselsmerverdiavgiften til tollvesenet ved fortolling, skal innførselsmerverdiavgiften betales og fradragsføres samtidig gjennom den nye skattemeldingen, tilsvarende dagens ordning for kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet.

Den avgiftspliktiges betaling for innførsel av varer blir, med andre ord, utsatt til tidspunktet utgående og inngående merverdiavgift for terminen skal rapporteres til Skatteetaten, og på denne måten vil avgiftspliktige unngå det likviditetstapet, de avgiftspliktige opplever for i dag. Det vil heller ikke lenger være et behov for tollkredittkonto for betaling av importmerverdiavgiften.

I denne sammenheng er det viktig å merke seg at det kun er importmerverdiavgiften som betales gjennom skattemeldingen hver termin, slik at det ved innførsel av toll- eller særavgiftsbelagte varer fortsatt vil være et krav om betaling ved innførselen. Avgiftspliktige med slik innførsel, vil derfor fortsatt kunne ha et behov for en tollkredittkonto til betaling av toll og/eller særavgifter.

 

1.2.         Hvordan beregne innførselsmerverdiavgift?

For at de avgiftspliktige skal ha kontroll over importene som finner sted i løpet av en måned, skal det utarbeides en ny rapport i Altinn fra 2017 – en deklarasjonsoversikt. Denne oversikten vil inneholde alle de tolldeklarasjonene som oppgir virksomheten som varemottaker i deklarasjonens rubrikk 8. Deklarasjonsoversikten vil på den måten gi den avgiftspliktige oversikt over importene som er registrert på selskapet i perioden og om virksomheten har mottatt alle tolldeklarasjonene.

Den avgiftspliktige skal så undersøke om deklarasjonsoversikten og tolldeklarasjonene inneholder korrekte opplysninger om forsendelsen, herunder om opplysninger om verdi, fraktkostnader, forsikringer mv. samsvarer med fakturaer fra vareleverandør, speditør mv., for så å finne riktig avgiftssats og tollverdien. Med utgangspunkt i disse opplysningene skal den avgiftspliktige beregne grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften, som skal betales ved leveringen av terminens skattemelding. Grunnlaget for innførselsmerverdiavgiften er som et utgangpunkt varenes tollverdi inkludert eventuell toll og andre avgifter.

 

2.    Innføring av skattemelding for merverdiavgift

Samtidig som ordningen for innførselsmerverdiavgift endres, innføres også en ny oppgave for rapportering av merverdiavgift. Omsetningsoppgaven erstattes med skattemelding for merverdiavgift. Den nye skattemeldingen inneholder flere poster enn den tidligere omsetningsoppgaven, 19 poster mot dagens 11, hvor enkelte av postene er helt nye, oppsplittet eller endret i forhold til den gamle omsetningsoppgaven.

Den største endringen innebærer, som omtalt i punkt 1, at innførselsmerverdiavgift skal rapporteres og betales direkte i meldingen.

Innføringen av den nye skattemeldingen vil samtidig kreve endringer i rutiner hos de avgiftspliktige, samt endring av MVA-koder i regnskaps- og fortollingssystemer. Det må også legges opp til å kunne rapportere standardiserte MVA-koder som følger standard dataformatet SAF-T (Standard Audit File for Tax). Den nye MVA-meldingen forutsetter endelig endringer i bokføringsforskriften, og det vil således komme endrede dokumentasjonskrav.

Fra 1. januar 2017 må avgiftspliktiges regnskap føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen, og det stilles krav om at disse oppgraderingene av systemene til nye versjoner er skjedd før virksomheten begynner bokføringen for 2017.

Var denne siden nyttig?