Artikkel

Nye regler om behandling av naturalytelser, gaver og bonuser

Nye regler om behandling av naturalytelser, gaver og bonuser ansatte mottar og anvendelse av rabatter for ansatte fra og med inntektsåret 2019. Er din bedrift forberedt?

Det har hittil vært knyttet usikkerhet til om det er arbeidsgiver eller såkalt tredjepart som har forpliktelsen til å innberette, beregne arbeidsgiveravgift og foreta forskuddstrekk i naturalytelser av forskjellig slag, for eksempel rabatter, gaver og reiser som ansatte måtte motta fra andre enn egen arbeidsgiver, men fra arbeidsgivers forretningsforbindelser og andre samarbeidspartnere.

Det har også vært knyttet usikkerhet til verdsettelsen og når skatteplikt for naturalytelsen, rabattfordelen m v inntrer. De regelendringene som er vedtatt, og som blir gjeldende fra 1. januar 2019, medfører klarere avgrensning og utvidelse av arbeidsgivers plikter. I realiteten blir også skatteplikten utvidet.

Rabatt kan ikke overstige 50 prosent

De nye reglene omfattet tilfeller hvor de ansatte mottar rabatter ved kjøp hos arbeidsgivers forretningspartnere og andre tredjeparter som arbeidsgiver inngår avtale med om kjøp eller salg av varer eller tjenester. Naturalytelser mottatt fra arbeidsgivers forretningspartnere er omfattet av de nye reglene. I tillegg vil også kjøp av varer og tjenester hos arbeidsgiver være omfattet sammen med fordel av bonusordninger hvor arbeidsgivers kjøp ligger til grunn for opptjeningen.

Reglene vil omfatte personalrabatter, og her skal verdsetting nå foretas med utgangspunkt i omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet, altså på forbrukerleddet. Rabatten kan ikke overstige 50 prosent av markedsprisen for varen eller tjenesten. Samlet skattefri rabatt må innenfor et inntektsår ikke overstige en beløpsgrense som for 2019 er satt til kr 7 000.

Skattefritaket vil omfatte alle ordninger med rabatt hos arbeidsgiver, arbeidsgivers kunder og leverandører dersom varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers bedrift. Omsettes ikke varen eller tjenesten hos arbeidsgiver, vil rabatten være skattepliktig selv om den ikke skulle overstige beløpsgrensen. Rabatter som er vanlig tilgjengelig for sluttbrukermarkedet, er det anledning til å gi uten at det utløser mulig skatteplikt.

Arbeidsgiver må etablere rutiner

De nye reglene legger plikten på arbeidsgiver til å foreta verdsetting av naturalytelsen eller rabatten, innberette fordelen, beregne arbeidsgiveravgift av denne og gjennomføre forskuddstrekk.

Dette medfører at arbeidsgiver må etablere rutiner for å skaffe oversikt over hvilke naturalytelser (f eks gaver, bonusordninger og reiser) og rabatter de ansatte har mottatt fra tredjeparter. Arbeidsgiver må etablere systemer for å håndtere de nye forpliktelsene.

Fordi de nye reglene medfører at rapportering til skatteetaten skal finne sted allerede med virkning for ytelser som de ansatte mottar fra januar 2019, er det nødvendig snarest mulig å komme i gang med etablering av rutiner og systemer for både innhenting av informasjon fra bedriftens ansatte og etablering av underlag for å kunne gjennomføre forskuddstrekk, beregne arbeidsgiveravgift og foreta innberetning til skatteetaten over A-melding.

Var denne siden nyttig?