Nye regler for skattlegging av opsjoner i små oppstartselskap

Artikkel

Nye regler for skattlegging av opsjoner i små oppstartselskap

Formålet med reglene er å gjøre det enklere for små oppstartsbedrifter å rekruttere og holde på dyktige ansatte, og å gjennomføre prosjekter som er forventet å være lønnsomme.

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2018 å innføre en ny ordning for beskatning av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap. Forslaget gikk i korthet ut på å utsette beskatningstidspunktet fra innløsningstidspunktet til tidspunktet for realisasjon av aksjene. På realisasjonstidspunktet skal eventuell gevinst skattlegges som en kombinasjon mellom lønnsinntekt og aksjegevinst, avhengig av hvordan verdien på aksjene har utviklet seg.

Formålet med å innføre nye opsjonsbeskatningsregler for små oppstartsselskap er blant annet å løse likviditetsproblemet ved innløsning for både selskapet og dets ansatte. De nye reglene er ment å gjøre det lettere for disse selskapene å rekruttere og holde på dyktige ansatte, og å gjennomføre prosjekter som er forventet å være lønnsomme. Videre er målsettingen at dette over tid kan bidra til økt verdiskaping og arbeidsplasser.

På bakgrunn av regjeringens forslag ble det vedtatt et nytt fjerde ledd i skatteloven § 5-14, samt ny § 5-14-12 i forskrift til skatteloven, begge med ikrafttredelse 1. januar 2018. Endringene vil gjelde fra og med inntektsåret 2018. I korthet går reglene ut på at det ikke skal betales skatt og arbeidsgiveravgift ved innløsning av opsjonene. Opsjonsfordelen på innløsningstidspunktet skal fortsatt være gjenstand for lønnsbeskatning, men beskatningen utsettes til aksjene realiseres. 

De nye opsjonsbeskatningsreglene har imidlertid flere begrensninger:

  • Ordningen er begrenset til ansatte i aksjeselskap som er seks år eller yngre og som har ti ansatte eller færre, beregnet ut fra antall årsverk.
  • Den ansatte må eie opsjonen i minst tre år før innløsning kan skje, og opsjonen innløses innen ti år fra tildelingstidspunktet.
  • Ordningen gjelder kun de aksjeselskapene som har driftsinntekter og balansesum på 16 millioner kroner eller mindre.
  • Opsjonsfordelen den enkelte ansatte kan oppnå er begrenset til 500 000 kroner i løpet av ansettelsesforholdet, og ordningen er begrenset til personer som er ansatt 1. januar 2018 eller senere.
  • Den ansatte må arbeide fulltid (minimum 25 timer arbeidstid i selskapet per uke, beregnet på årsbasis) i selskapet, og ikke ha en eierandel på over 5 prosent.
  • Offentlig eierskap i selskapet kan ikke overstige 24 prosent.
  • Arbeidsgiver må på innløsningstidspunktet beregne opsjonsfordelen for den ansatte.
  • For aksjeselskap som inngår i konsern kan ingen av selskapene i konsernet rammes av begrensningene.

Opsjoner er et incentiv som kan gjøre det enklere for små oppstartsselskap å vokse på egen hånd. Imidlertid vil de mange begrensningene i de nye opsjonsbeskatningsreglene kunne virke mot sin hensikt. Mange av de små oppstartsselskapene henter ofte inn kapital for å sikre driften i oppstartsfasen, noe som kan medføre at balansesummen overstiger grensen på 16 millioner kroner. Videre vil selskaper i vekst raskt overstige grensen på ti ansatte.

Begrensningene kan derfor medføre at oppstartsselskap som kunne hatt gode grunner for å benytte seg av slike opsjoner i vekstfasen, blant annet for å tiltrekke, rekruttere og holde på de mest dyktige og kvalifiserte ansatte, likevel ikke vil kunne benytte slike opsjoner som et incentiv for gode vekstvilkår.

Det er vanskelig å se begrunnelsen for disse omfattende begrensningene, og det kan derfor være hensiktsmessig å raskt legge til rette for en oppmykning av begrensningene slik at formålet bak de nye opsjonsreglene blir tilstrekkelig ivaretatt.

Trenger du hjelp med innføringen av regnskaps-standarden SAF-T?

Få hjelp
Var denne siden nyttig?