Artikkel

Statsbudsjett 2021 – foreslåtte endringer for organisasjoner 

Regjerning la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021 7.oktober 2020. De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger finner du her.

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett

Regjeringen foreslår å bevilge 2,25 milliarder kroner i stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett i forbindelse med Covid-19 utbruddet. Pandemien har rammet kultursektoren hardt og regjeringen vil derfor stimulere til aktivitet for så mange som mulig. 1185 millioner kroner skal gå til frivillighet og idrett og 1065 millioner skal gå til kultur. Bevilgningen gjelder første halvår 2021. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordningen for frivillighet og idrett.

Det foreslås også å fordele 200 millioner kroner til offentlig finansierte kulturinstitusjoner som faller utenfor stimuleringsordningene. 140 millioner kroner går til musikk- og scenekunstinstitusjoner og 60 millioner kroner til museum.

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner

Regjeringen ønsker å legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivillige organisasjoner. Bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner foreslås økt med 119 millioner kroner til 1,8 milliarder kroner. Rammen for tildeling i 2020 er på 1,685 milliarder kroner. Totalt er det søknadsbeløpet for 2020 på 2,139 milliarder kroner. Det vil si en underdekning på 454 millioner kroner. Det betyr at den foreslåtte økningen for 2021 ikke vil være tilstrekkelig til å unngå avkortning i søknadene som sendes inn i august 2021. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene. Ordningen forvaltes av Lotteri og stiftelsestilsynet.

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til merverdikompensasjonsordningen ved bygging av idrettsanlegg med 104 millioner kroner til 299 millioner kroner totalt. For 2020 var forslaget 194,5 millioner kroner, men det ble bevilget full kompensasjon med totalt 289,6 millioner kroner. Kompensasjonsordningen har til formål å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til utbygging av idrettsanlegg.

Økt tilskudd for inkludering av barn og unge

Regjeringen foreslår å styrke Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge med 38,5 millioner kroner. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at barn fra sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier kan delta på kultur- og fritidsaktiviteter, ferietilbud og alternative mestringsarenaer.

Økt aktivitet og deltakelse for eldre

Mange eldre har vært sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene knyttet til covid-19. Det foreslås 60 mill. kroner som en engangsbevilgning til frivillige og ideelle organisasjoner som tilbyr tiltak for å legge til rette for økt aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap for eldre. Ensomhet og inaktivitet er en stor utfordring for en del eldre. Gjennom Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet, ønsker regjeringen å legge til rette for økt aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap for eldre, bl.a. ved å legge bedre til rette for at frivilligsektor og sivilsamfunnet kan bidra til aktivisering og sosial deltakelse, og at en tar i bruk den ressursen som eldre representerer.

Ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Regjeringen foreslår en bevilgning på 8 millioner kroner til en tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til aktiviteter som skal fremme mangfold og dialog, som kan motvirke rasisme og hatefulle ytringer. Målet med ordningen er å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement og større aktører som ønsker å bidra i arbeidet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vil forvalte ordningen på vegne av Kulturdepartementet.

Fritidskort

Regjeringen foreslår 120 millioner kroner, mot 60 millioner kroner for 2020, til å videreføre og utvide prøveprosjektet med et nasjonalt fritidskort for barn i alderen 6 til 18 år til flere kommuner. Fritidskortet skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter med mål om at flere barn og unge skal delta i fritidsaktiviteter, særlig barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Hensikten med forsøket er å finne ut hvordan fritidskortordning kan innrettes på en treffsikker og effektiv måte.

Bistand

Regjeringen foreslår å bruke 38,1 milliarder kroner på bistand i 2021 som tilsvarer 1 prosent av anslått brutto nasjonalinntekt for 2021. Helse prioriteres og regjeringen foreslår å øke bevilgningen med om lag 500 millioner kroner.

Departementet omtaler nulltoleranse for økonomiske misligheter og skriver:
"Retningslinjene for nulltoleranse åpner for at midler som er kommet på avveier kan betales tilbake til prosjektet i stedet for til departementet eller Norad. På den måten oppmuntres samarbeidspartnere til å sørge for gode rutiner for risikohåndtering og til selv å avdekke og rapportere avvik og misligheter".

Økning i humanitær bistand

Regjeringen foreslår i år som i fjor 5,5 milliarder kroner til humanitær hjelp i 2021.

Idrettsarrangement

Regjeringen viderefører satsingen på internasjonale idrettsarrangementer i Norge og forslår blant annet å bevilge 10 millioner kroner til internasjonale sykkelritt og 15 millioner kroner til X-Games.

Skatt og merverdiavgift

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er foreslått uendret på kr 50.000. Det er ikke foreslått endring i skattesatsen på alminnelig inntekt, den skal fortsatt være 22 prosent. Det er ikke foreslått noen endringer i satsene på merverdiavgiftsområdet.

Statsbudsjettet 2021

Deloittes skatterettseksperter har analysert statsbudsjettet 2021 for å gi deg den beste analysen av budsjettet.

Les den her!
Var denne siden nyttig?