Korthus

Artikkel

Overdragelse av fast eiendom, justeringsrett og foreldelse

Ny rettsoppfatning

Ny avgjørelse fra Skattedirektoratet – foreldelsesfristens start for krav som gjelder justeringsrett på byggetiltak starter ikke før det foreligger formriktig justeringsoppstilling.

Kommuner kan med hjemmel i lov pålegge utbyggere av bygg og anlegg å besørge og bekoste kommunal infrastruktur
For utbyggere som ikke har fradragsrett for merverdiavgift representerer merverdiavgift på utbygging av slik infrastruktur en kostnad. Gjennom justeringsreglene kan kommunen oppnå en etterfølgende fradragsrett for den merverdiavgift utbygger ikke har fradragsrett for. Kommunen kan aldri kreve justering før den har mottatt en justeringsoppstilling fra utbygger.

Kompensasjonsloven oppstiller korte foreldelsesfrister for kommunen når det gjelder krav om kompensasjon av merverdiavgift
For kommuner er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn kompensasjonsoppgaven for neste termin. Justeringsbeløp skal tas med i kompensasjonsoppgaven for 6. termin, senest i kompensasjonsoppgaven for første termin påfølgende år med forfall 10. april.

Frem til nå har avgiftsmyndighetene tolket kompensasjonslovens bestemmelser om foreldelse slik at foreldelse begynner å løpe i den termin kommunen overtar byggetiltaket, selv om kommunen ikke har mottatt justeringsoppstilling fra utbygger. Dette innebærer at hvis kommunen ikke har mottatt justeringsoppstillingen fra utbygger senest innen 10. april året etter at kommunen har overtatt byggetiltaket, mister kommunen sin justeringsrett for overtakelsesåret.

Skattedirektoratet endrer nå denne lovforståelsen i en klagesak av 20. oktober 2015
Ifølge direktoratet starter ikke foreldelsesfristen å løpe før kommunen har mottatt justeringsoppstillingen fra utbygger. Dersom kommunen eksempelvis overtar infrastrukturtiltaket i år 1, og mottar justeringsoppstillingen fra utbygger i år 4, vil kommunen nå kunne kreve justering for årene 1 – 3, forutsatt at kravet tas med på kompensasjonsoppgaven for sjette termin i år 4, senest i oppgaven for første termin i år 5.

Skattedirektoratets avgjørelse gjelder konkret overtakelse av justeringsrett etter kompensasjonsloven
Vi antar at dette tilsvarende vil gjelde for overtakelse av justeringsrett etter reglene i merverdiavgiftsloven. Til forskjell fra kompensasjonslovens regler om foreldelse, gjelder det etter merverdiavgiftslovens bestemmelser en 3 års foreldelsesregel.

Kommuner og utbyggere bør i lys av Skattedirektoratets uttalelse vurdere å foreta en gjennomgang av avtaler om overtagelse av justeringsrett for å undersøke om det kan foreligge muligheter for ytterligere fradragsrett. Deloitte kan bistå med slike gjennomganger og korrespondanse med avgiftsmyndighetene.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Var denne siden nyttig?