Artikkel

Presiserende uttalelse fra FIN

Om rentebegrensningsreglene som avskjærer rentefradrag

Finansdepartementet har nå kommet med en uttalelse som blant annet avklarer rekkevidden til rentebegrensningsreglene for deltakerlignede selskaper, obligasjonslån og en del andre spørsmål som har dukket opp. Vi gir her en kort oppsummering av uttalelsen.

Regelverket fanger også opp lovbestemt solidaransvar

Finansdepartementet kom med en viktig uttalelse 10. juni 2014 om rentebegrensningsreglene. Kort fortalt vil reglene begrense fradragsretten på lån fra nærstående. I tillegg vil enkelte andre lån også bli omfattet dersom en nærstående har stilt sikkerhet.

Det ikke alle har vært klar over er at ansvar etter selskapsloven § 2-4 er en slik sikkerhet. Bestemmelsen sier at deltakeren er ansvarlig for selskapets forpliktelser dersom disse ikke gjøres opp av selskapet, noe som medfører at en del ansvarlige selskaper (DA, ANS, etc.) vil bli fanget opp. Andre former for lovbestemt ansvar kan også medføre at eksterne lån blir fanget opp av reglene. Dette kan for eksempel være solidaransvar ved fisjon, jf. aksjeloven § 14-11.

Heller ikke obligasjonslån slipper unna

Under høringsrunden ble det stilt spørsmål om også noterte obligasjonslån skulle omfattes av regelverket. Særlige praktiske utfordringer ble trukket frem, for ofte forholder obligasjonsutsteder seg kun til tillitsmannen og ikke de bakenforliggende obligasjonshaverne. Spesielt i større konserner kan det hende at et konsernselskap plutselig eier obligasjoner i morselskapet uten at morselskapet er kjent med dette.

Finansdepartementet var ikke opptatt av praktiske utfordringer og kom til at reglene selvfølgelig også skulle gjelde for disse lånene. For å komme obligasjonsutstederne noe i møte legger Finansdepartementet opp til at dersom man har vært aktsom og lojal, og likevel er ukjent med at det foreligger et lån fra en nærstående, kan ligningen være lukket for endring allerede etter to år.

Negative pantsettelseserklæringer er ikke lenger negativt

I det opprinnelige forslaget til regler kunne negative pantsettelseserklæringer medføre at lån ble omfattet av regelverket. Dette ble også fulgt opp i forslag til utfyllende forskrift. Siden sikkerhetsstillelser nedenfra opp (dvs. sikkerhetsstillelser fra selskaper eiet av låntaker) nå skal være greit, og negative pantsettelseserklæringer alltid går nedenfra opp, er det ikke lenger behov for særregler om negative pantsettelseserklæringer. Med andre ord vil det ikke lenger være negativt å erklære at eiendeler ikke kan pantsettes.

Øvrige avklaringer

Uttalelsen sier også at såkalte «letter of comfort» kan medføre at eksterne lån kan bli fanget opp av regelverket selv om disse ikke trenger å være rettslig bindende. Ytes det en skadesløsholdelseserklæring («all guarantors’ liabilities») om at andre kostnader i forbindelse med lån som ikke blir benyttet skal dekkes, medfører ikke dette at lånet som sådan blir omfattet av regelverket. Delvise sikkerhetsstillelser, dvs. bare for deler av gjelden, medfører bare at den delen av lånet det gjelder blir omfattet av regelverket. I tillegg har det kommet noen avklaringer rundt sekundære sikkerhetsstillelser, som ikke omtales nærmere her.

Var denne siden nyttig?