Artikkel

Sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner – merverdiavgiftsmessige konsekvenser

Med virkning fra den 1. januar 2020 opprettes det nye kommuner og fylkeskommuner. Dette skjer som følge av sammenslåinger av en rekke av dagens kommuner og fylkeskommuner.

Stortinget har gjennomført visse lovendringer hvor formålet er å begrense de merverdiavgiftsmessige konsekvensene ved sammenslåinger av kommuner og fylkeskommuner. På tross av disse lovendringene er det flere sentrale forhold kommuner og fylkeskommuner bør har fokus på ved gjennomføring av sammenslåingene.

 

Legitimasjon for krav om kompensasjon og fradrag

Både kompensasjonskrav og krav om fradrag for merverdiavgift må legitimeres med salgsdokumentasjon (faktura) som oppfyller dokumentasjonskravene i bokføringsforskriften. Blant de sentrale formkravene er at salgsdokumentasjon må være stilet i kjøpers navn, adresse og organisasjonsnummer.

Etter ikrafttredelsen av sammenslåingen vil en «ny» kommune som utgangspunkt ikke har rett til kompensasjon eller fradrag for merverdiavgift dersom salgsdokumentasjon er utstedt til «gammel» kommune.

I tiden etter kommunesammenslåing er det derfor viktig å påse at anskaffelser kan legitimeres på korrekt måte. Vi anbefaler at det utarbeides vedlegg til skattemeldingen dersom det kreves kompensasjon eller fradrag for anskaffelser hvor salgsdokumentasjon er utstedt i navnet til «gammel» kommune. Dette bl.a. for å unngå ileggelse av tilleggsskatt. Vi anbefaler også at faste leverandører kontaktes på forhånd slik at det i størst mulig utstrekning blir angitt rett fakturamottaker etter at kommunesammenslåingen trer i kraft.

 

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Kommunesammenslåing innebærer at «gammel» kommune må slettes i Merverdiavgiftsregisteret. Videre er det viktig å påse at «ny» kommune blir rettidig registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Vi vil anbefale at kommunen gjennomgår sine registreringsforhold, og påser at slettinger og nyregistreringer blir foretatt. Spesielt viktig er det å vurdere registreringsforholdene for de enheter/avdelinger som har avgiftspliktig omsetning til andre.

 

Overføring av kapitalvarer

En kommune (en fylkeskommune) må som kjent forholde seg til to ulike regelsett om merverdiavgift:

  • kompensasjonsregelverket som gjelder for kommuner, fylkeskommuner og visse private aktører (reguleres av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.), og 
  • merverdiavgiftsregelverket som gjelder for næringsdrivende med salg av varer og tjenester i Norge (reguleres av lov om merverdiavgift)

Begge regelsettene inneholder bestemmelser om rett og plikt til justering av merverdiavgift ved overdragelse av kapitalvarer.

I kompensasjonsloven er det gitt en unntaksbestemmelse som innebærer at det ikke skal justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av vedtak om sammenslåing eller deling.

I merverdiavgiftsloven er det gitt en tilsvarende unntaksbestemmelse, men den er begrenset til å gjelde kommunale vann- og avløpsanlegg.

En kommunesammenslåing vil derfor kunne medføre at det må foretas justering dersom det overdras kapitalvarer til bruk i annen avgiftspliktig virksomhet enn VA-sektoren. Vi vil derfor anbefale at kommunen gjennomgår investeringsregnskapet og avklarer om fremtidig kommunesammenslåing innebærer overdragelse av kapitalvarer som i dag brukes i avgiftspliktig virksomhet. I så fall må det utarbeides nødvendig dokumentasjon for å unngå tilbakebetalingsplikt for tidligere fradragsført merverdiavgift samt oppnå rett til å kreve justering for merverdiavgift som ikke tidligere har vært fradragsført.

Deloitte har lang og bred erfaring med rådgivning om merverdiavgiftsrettslige spørsmål for kommunal og fylkeskommunal sektor.

Lurer du på noe? Da er du hjertelig velkommen til å kontakte våre eksperter, se kontaktinformasjon under.

 

Var denne siden nyttig?