Artikkel

Skatte- og avgiftsmessige lempingstiltak i møte med utbruddet av COVID-19

For å bidra til å lette bedrifters likviditetsutfordringer grunnet koronaviruset, kommer Regjeringen og Stortinget stadig med nye skatte- og avgiftstiltak. I denne artikkelen går Deloitte Advokatfirma gjennom de siste tiltakene.

Publisert 16. mars 2020
Oppdatert 23. mars 2020

Skatteetaten legger informasjon om tiltakspakker ut løpende. Vi anbefaler deg å sjekke deres sider for oppdatert informasjon om tiltakspakker og skatteendringer.

I denne gjennomgangen går Deloittes skatteadvokater gjennom tiltak som Stortinget har vedtatt til og med den 21. mars 2020.

 

1. Underskudd i 2020 kan føres mot overskudd i 2018 og 2019

Tiltaket
Det innføres en adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. av underskudd oppstått i 2020 mot skattemessige overskuddet fra de to foregående årene. Maksimal tilbakebetalt skatt for tidligere år blir derved 6,6 mill. som reflekterer 22 % skatteverdi.

Tilbakebetaling av skatten vil først bli foretatt i forbindelse med skatteoppgjøret for inntekståret 2020, det vil si høst 2021.

Hvem vil tiltaket gjelde for?
Regelen vil gjelde for etterskuddsskattepliktige selskaper og innretninger, uavhengig av næring, det vil si aksjeselskaper, stiftelser, samvirkeforetak, sparebanker, gjensidige forsikringsselskap mv. Ordningen vil ikke får virkning for nystiftede selskaper. Tiltaket vil ikke gjelde for personlige næringsdrivende og heller ikke virksomhet som er omdannet fra personlig næringsvirksomhet til aksjeselskap i 2020. Det blir således kun selskaper som deltakere i deltakerlignede selskaper som IS, KS, ANS, DA etc. som regelen i gitte tilfeller kan bli anvendelig for.

Beregning av beløp?
Ved beregning av underskuddet oppstått i 2020 menes negativ inntekt som er beregnet på vanlig måte for å komme frem til skattemessig alminnelig inntekt. Denne størrelsen består også av mottatt og avgitt konsernbidrag, anvendelse av fremførbart underskudd fra tidligere år og eventuell justering av inntekten etter rentefradragsbegrensningsreglene. Underskudd som relaterer seg fra kapitalplasseringer regnes også med.

Ved fusjon kan også overskudd også fra det fusjonerte selskapet fra de to foregående årene føres mot underskuddet i 2020. ved fisjonen skal tilbakeføringsinntekten fra overdragende selskap fordeles i samme forhold som aksjekapitalen fordeler seg ved fisjonen.

Hva må bedriften foreta seg?
Skatteverdien av underskuddet i 2020 vil automatisk bli tilbakebetalt ved skatteoppgjøret høsten 2021.

 

2. Utsatt betaling av formuesskatt

Tiltaket
Eiere av bedrifter skal kunne utsette betalingen av formuesskatt slik at virksomheter som går med underskudd skal slippe å betale utbytte til eiere for å dekke formuesskatten.
Ved sannsynlig underskudd i 2020 vil den personlige skattyteren vil få rett til å redusere forskuddsskatten som forfaller til betaling i 2020. Reduksjonen skal tilsvare forventet reduksjon av formuesskatten som knytter seg til angjeldende formue pr 31.12.2020.

Hvem vil tiltaket gjelde for?
Forslaget vil gjelde for personlige skattytere som eier virksomhetsformue enten gjennom selskap eller direkte i enpersonsforetak. Det gis ikke utsettelse for betaling av formueskatt som er knytet til børsnoterte aksjer.

Beregning av beløp
Den formuesskatten som personen kan søkes utsettes må være på minst NOK 30.000. Ved beregning av beløpet som skal utsettes beregnes ikke inn forholdsmessig andel av skattyters bunnfradrag.

Hva må skattyteren foreta seg?
Den personlige formuesskattepliktige må kreve utsatt innbetaling av formuesskatten for inntekståret 2020 innen fristen for levering av skattemeldingen for dette inntektsåret. Den formuesskattepliktige må søke om endring av forskuddsskatten knyttet til formuen på Skatteetaten.no så snart som mulig og før forfall av neste betalingstermin.

 

3. Øvrige likviditetstiltak skatt

  • Fristen for innbetaling av andre termin forskuddsskatt på alminnelig inntekt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten. Utsettelsen gjelder ikke for petroleum.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift på termin som forfaller til betaling 15. mai, utsettes til 15. august 2020.
  • Personer som skulle betale første termin av forskuddsskatten 15. mars, har fått utsatt innbetaling til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Den som har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, kan ta kontakt med det lokale skattekontoret for å søke om tilbakebetaling.
  • Lønnsdelen av finansskatt andre termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

 

4. SAF-T – lemping på fristen 10. april

Fra første bokføringsperiode som begynner etter 1. januar 2020, skal alle bokføringspliktige virksomheter kunne eksportere sine bokførte opplysninger på standard dataformat (SAF-T regnskap) på forespørsel fra skattemyndighetene ved en kontroll, jf. bokføringsforskriften.

Bokføringspliktige virksomheter har planlagt vesentlige aktiviteter og ressurser den siste måneden for å bli klare til å kunne produsere en SAF-T regnskapsfil før oppgavefristen 10. april 2020. Slik funksjonalitet må være på plass for å kunne levere regnskapsmateriale ved en eventuell kontroll fra skattemyndighetene.

På grunn av koronapandemien ser Skattedirektoratet at mange virksomheter har fått umiddelbare produksjons- og kapasitetsproblemer for ferdigstillelse innen fristen 10. april. Skyldes forsinkelsen uforutsette kapasitetsproblemer grunnet koronapandemien, er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon etter bokføringsforskriften § 7-8 tredje ledd. Det forutsettes at arbeidet med SAF-T regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig.

 

5. Utsatt innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 2020

Det legges opp til at forfall for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 2020 (januar-februar) utsettes fra 14. april til 10. juni 2020. Dette betyr at fristen for betaling av 1. termin vil sammenfalle med den ordinære betalingsfristen for 2. termin.

Dette betyr at virksomheter som vil ha merverdiavgift til gode for 2. termin, kan motregne denne mot betalbar merverdiavgift for 1. termin.

Forslaget er tenkt gjennomført ved at det vedtas en egen forskriftshjemmel til skattebetalingsloven som gir adgang til å fastsette utsatte forfallsfrister i enkelte situasjoner. Slik forslaget er formulert kan hjemmelen også benyttes til å gi betalingsutsettelse for senere terminer om nødvendig.

 

6. Lav sats for merverdiavgift reduseres midlertidig

Det var opprinnelig enighet på Stortinget om at lav sats for merverdiavgift skulle reduseres midlertidig fra 12 til 8 prosent, og at denne reduksjonen gis tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2020.

I Prop 58 LS foreslo regjeringen at satsreduksjonen først skulle gis virkning fra og med 20. mars 2020. Endring av virkningstidspunktet for satsreduksjonen ble begrunnet at regjeringen mente en slik endring kunne være i strid med reglene om statsstøtte dersom næringsdrivende som en følge av satsreduksjonen fikk beholde for mye oppkrevd merverdiavgift i perioden januar – februar.

Finanskomiteen sluttet seg til forslaget med følgende merknader:

  • Virkningstidspunktet settes i utgangspunktet til 1. april 2020
  • Regjeringen bes se på muligheter for å allikevel sette virkningstidspunktet til 1. januar i tråd med Stortingets anmodning
  • Dersom det ikke er mulig å sette virkningstidspunktet til 1. januar, vil Stortinget vurdere en ytterligere satsreduksjon som kompensasjon

Forslaget fra komiteen ble enstemmig vedtatt av Stortinget 21. mars.

Regjeringens nye utredning vedrørende muligheten for å sette virkningstidspunktet til 1. januar skal etter planen behandles av Stortinget 27. mars.

 

Informasjonsside: Koronavirus (COVID-19)

På denne siden vil du finne informasjon som omhandler koronaviruset COVID-19, og påvirkningen det har på bedrifter.

Les mer her
Var denne siden nyttig?