Artikkel

Tar din virksomhet full nytte av SkatteFUNN-ordningen?  

Alle virksomheter som driver med enten forskning eller utvikling av ulike prosjekter (FoU-prosjekter), kan ha krav på inntil 10 millioner kroner i direkte skattefradrag gjennom SkatteFUNN-ordningen. Din virksomhet bør derfor ta en gjennomgang av virksomhetens forsknings- og utviklingsprosjekter.

SkatteFUNN er en incentivordning som ble vedtatt i 2002, for å motivere næringslivet til å øke sine investeringer i forskning og utvikling.

Historisk har SkatteFUNN-ordningen vært lite brukt blant multinasjonale virksomheter. Dette skyldes blant annet at skattesatsen har vært veldig høy. I 2013 var skattesatsen 28 prosent, mens for 2018 er skattesatsen blitt redusert til 23 prosent. Videre har de norske avskrivningsreglene ikke vært veldig attraktive fra et investeringsståsted, samt at innvilget skattefradrag gjennom SkatteFUNN-ordningen har vært for lavt. I 2011 var maksimalt skattefradrag 2,2 millioner kroner, mens det maksimale skattefradraget i dag er 10 millioner kroner. De gunstige endringene som har skjedd i det norske skattesystemet har gjort SkatteFUNN til en mer attraktiv incentivordning, både for nasjonale og multinasjonale virksomheter.

Hvem kan søke om SkatteFUNN?

Enhver som driver skattepliktig virksomhet i Norge kan søke til Forskningsrådet om godkjennelse av sitt SkatteFUNN-prosjekt. Dette innebærer at norske selskap, uavhengig av om de har norske eller utenlandske aksjonærer kan søke. Stiftelser, innretninger og utenlandske selskaper som har skatteplikt til Norge, kan også søke om SkatteFUNN.

Selskap som søker SkatteFUNN behøver ikke å være i skatteposisjon for å motta støtte, da det ikke er avgjørende om selskapet faktisk betaler skatt. Dersom selskapet er i underskuddsposisjon vil SkatteFUNN-støtten utbetales kontant.

Hvor stort er skattefradraget for FoU-kostnader?

Ved godkjent SkatteFUNN-prosjekt gis det et fradrag i skatt for 18 prosent eller 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene som knytter seg til det godkjente SkatteFUNN-prosjektet.

Hvorvidt et selskap skal gis et fradrag i skatt for 18 prosent eller 20 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene, kommer an på hvorvidt selskapet klassifiseres som et lite eller mellomstort selskap (SMB-selskap), eller et stort selskap. Et SMB-selskap er en virksomhet med færre enn 250 ansatte, i tillegg til årlig omsetning på under 50 millioner euro eller at balansesummen er lavere enn 43 millioner euro. Hvis selskapet ikke innfrir kravene til SMB-selskap blir selskapet ansett for å være et stort selskap. SMB-selskaper får 20 prosent fradrag i skatten basert på fradragsgrunnlaget, mens store selskaper får 18 prosent.

SkatteFUNN-fradraget begrenses med utgangspunkt i en fradragsramme. Fradragsrammen for egenutførte forsknings- og utviklingsprosjekter utgjør 25 millioner kroner pr. inntektsår. Dette innebærer at et SMB-selskap kan få inntil 5 millioner kroner (20 prosent av 25 millioner kroner) i SkatteFUNN-fradrag, mens et stort selskap kan få inntil 4,5 millioner kroner (18 prosent av 25 millioner kroner).

Dersom et selskap har FoU-kostnader hvor forsknings- og utviklingsaktivitetene er utført av en forskningsinstitusjon godkjent av Norges forskningsråd utvides fradragsrammen til totalt 50 millioner kroner. Dette innebærer at et SMB-selskap kan få inntil 10 millioner kroner (20 prosent av 50 millioner kroner) i SkatteFUNN-støtte for forsknings- og utviklingsaktiviteter innkjøpt fra en godkjent forskningsinstitusjon, og et stort selskap kan få inntil 9 millioner kroner (18 prosent av 50 millioner kroner).

Fradragsrammen på 50 millioner kroner er den maksimale fradragsrammen. Det innebærer at f.eks. et SMB-selskap ikke kan få 5 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte for egenutviklet FoU i tillegg til 10 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte for innkjøpt av FoU fra en godkjent forskningsinstitusjon. I et slikt tilfelle vil den totale SkatteFUNN-støtten begrenses til 10 millioner kroner (f.eks. 5 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte for egenutviklet FoU og 5 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte for innkjøpt FoU fra en godkjent forskningsinstitusjon).

Det er verdt å merke seg at SkatteFUNN-ordningen gir direkte fradrag i betalbar skatt og ikke fradrag i beregningsgrunnlaget for skattekostnaden. For et SMB-selskap med skattbar inntekt innebærer dette at selskapet først får fradrag i inntekten for FoU-kostnadene, hvilket innebærer at selskapet kun betaler 77 prosent av kostnadene selv etter skatt (gitt at skattesatsen er 23 prosent).

I tillegg får SMB-selskapet SkatteFUNN-fradrag på 20 prosent av FoU-kostnadene, noe som innebærer at selskapets betalbare skatt reduseres med inntil 10 millioner. SkatteFUNN kommer dermed i tillegg til de ordinære fradragsreglene som gjelder for FoU-kostnader i beregningsgrunnlaget for skattekostnaden.
SkatteFUNN innebærer derfor at forsknings- og utviklingsprosjekter blir billigere for selskapet, noe som igjen kan resultere i en mer effektiv og raskere prosjektgjennomføring.

Hvilke krav stilles til FoU-prosjektet?

Det er Forskningsrådet som godkjenner hvilke FoU-prosjekter som skal godkjennes som SkatteFUNN-prosjekter. For å være omfattet av SkatteFUNN-finansieringen må prosjektet være avgrenset og målrettet, prosjektet må utvikle en ny eller (vesentlig) forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess, prosjektet må fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter og prosjektet må antas å være til nytte for bedriften.

Søknadsfrist

Forskningsrådet tar imot løpende søknader til SkatteFUNN. Beregningsgrunnlaget for SkatteFUNN omfatter kun FoU-kostnader pådratt i innvilgelsesåret. Det er derfor verdt å merke seg at Forskningsrådet garanterer for at alle SkatteFUNN-søknader levert innen 1. september blir behandlet samme år. Ved levering av søknad etter fristen er det en risiko for at søknaden ikke blir behandlet og godkjent før året etter, og kostnadene i søknadsåret vil da ikke inngå i SkatteFUNN-grunnlaget.

Var denne siden nyttig?