Retningslinjer for taksering av næringseiendommer i Oslo, herunder verk og bruk, er vedtatt

Artikkel

Retningslinjer for taksering av næringseiendommer i Oslo, herunder verk og bruk, er vedtatt

Den sakkyndige nemnda for taksering av næringseiendommer i Oslo kommune har den 10. juni vedtatt retningslinjer for sin taksering. Taksering av rundt 10 000 næringseiendommer vil gjennomføres i løpet av høsten 2016 på dette grunnlaget. Eiendomsskatt vil skrives ut på denne type eiendommer fra og med 2017 og skattegrunnlaget vil gjelde i en periode på inntil 10 år.

Som skattyter må man nå benytte anledningen til forberede og kvalitetssikre sin deltagelse i takseringsprosessen. Skattyter bør sørge for at relevante individuelle forhold kan dokumenters og beskrives overfor taksøren, slik at man er forberedt på å delta når varsel om befaring kommer fra eiendomsskattekontoret, og slik at man kan frembringe relevant informasjon på det best egnede tidspunkt. Det kan være nødvendig med profesjonell bistand for å få frem alle relevante sider ved mer kompliserte og omfattende eiendommer.

Når takstvedtaket senere foreligger kan det være aktuelt å følge opp videre med klage dersom resultatet fraviker fra et rimelig resultat innen klagefristen, som i utgangspunktet er 6 uker.

 

Handel, kontor og lager, samt parkeringshus og hotelleiendommer sjablongtakseres

For handel, kontor, lager, hotell og parkeringshus skal det gjennomføres sjablongtaksering med utgangspunkt i kvadratmeterpriser for hver eiendomskategori. Taksten vil anses å omfatte naturlig arrondert tomt samt andel vei og fellesarealer.

Prisene er satt med utgangspunkt i en rapport utarbeidet av NAI First Partners, og bygger på gjennomsnittstall, statistikk og skjønn over leieverdi, eierkostnader, ledighet og avkastningskrav (yield).

Sjablongprisene er satt som følger:

1) Handel High Street

   

kr. 105.000

2) Handel Kjøpesenter

   

kr. 57.000 

3) Kontor

   

kr. 52.000

4) Handel

   

kr. 51.000

5) Hotell

   

kr. 41.000

6) Parkeringshus

   

kr. 21.000

7) Lager

   

kr. 9.500

 

Det tas ved klassifiseringen utgangspunkt i matrikulert bygningstype. Dersom faktisk bruk er en annen, er det faktisk bruk som er avgjørende. Ved blandet bruk skal arealet fordeles forholdsmessig etter bruk. Prisen multipliseres med eiendommens BTA. Merk at kommunen normalt kun har registrert eiendommens BRA, og takseringen forutsetter derfor at det innhentes korrigert informasjon om dette.

Prisen skal korrigeres for sonefaktor. Sonene og sonefaktorer er fastsatt særskilt for hver eiendomskategori.

Handel High Street omfatter spesifikke adresser, og er illustrert slik:

Kjøpesenter omfatter Aker Brygge, Steen og Strøm, Eger Karl Johan, Paleet, Oslo City, Byporten Shopping, GlasMagasinet, Storo Storsenter og CC Vest.

Soneinndelingen er felles for kategoriene 3) Kontor, 4) Handel og 6) Parkeringshus, og fastsatt med som en liste over adresser, postnumre, bydeler og områder; illustrert med dette kartet:

Hotell er delt i tre soner, illustrert slik:

Lager er kun delt i to soner, illustrert slik:

Skjønnsmessige faktorer

Det korrigeres i tillegg for individuelle faktorer. Dette gjelder faktorer som tilstand og vedlikehold, standard og kvalitet, kommunikasjons- og parkeringsforhold. De relevante faktorene er i utgangspunktet spesifisert for hver eiendomskategori. Det bør imidlertid vurderes konkret om også andre forhold enn de som er særskilt nevnt bør trekkes frem i forbindelse med takseringen.

Det skal gjennomføres befaring, men ikke nødvendigvis innvending befaring, annet enn for verk og bruk. Taksørene skal ta bilder av eiendommene, herunder bilder som dokumenterer bruk av individuelle faktorer. Anvendelsen av hver faktor skal begrunnes og dokumenteres.

Skattyter skal varsles og gis mulighet til å delta, og bør vurdere om individuelle faktorer innvendig tilsier at man enten insisterer på innvendig befaring, eller selv overleverer (alternativt ettersender) relevant dokumentasjon for slike forhold til taksøren.

Viktig å merke seg er at disse korreksjonene forutsettes å kunne øke eller redusere sjablongtaksten med så mye som 50 % opp eller ned.

 

Festet tomt

Når tomten er festet skal en sjablongfestet andel av eiendomsverdien tilordnes tomtens eier. Sjablongsatsen er satt ulik for ulike soner og eiendomskategorier, og kommer til anvendelse dersom avtalt festetid er mindre enn 99 år.

 

Bygg under oppføring

Bygg under oppføring takseres særskilt.

 

Ubebygde tomter

Ubebygde tomter verdsettes særskilt og anses som næringseiendom når den er regulert til næringsformål. For andre eiendommer må det vurderes særskilt om tomten har potensiale til å utnyttes for næringsformål. Der eiendommer med eksisterende bebyggelse har utbyggingspotensiale vil slikt tillegg til tomteverdien takseres særskilt.

Tomter som er anskaffet til utbygging av boliger klassifiseres ikke som næringseiendom.

 

Verk og bruk

Verk og bruk, som typisk omfatter industrieiendommer samt tele- kommunikasjons, kabelfjernsyns- og kraftanlegg, skal takseres særskilt. Taksten fastsettes til teknisk verdi, med mindre det er grunnlag for å påberope seg avkastningsverdi. Taksten skal omfatte tomtegrunn med opparbeidelseskostnader, bygninger, anlegg og integrerte maskiner – dvs. ikke løsøre eller ikke-integrerte maskiner.

Verk og bruk under utbygging fastsettes i utgangspunktet til investert kapital per 1. januar 2017.

Var denne siden nyttig?