Artikkel

Tilrettelegger for transaksjoner

Reglene om fusjoner og fisjoner av aksjeselskaper er utarbeidet for å sikre at næringslivet skal kunne foreta omorganiseringer som er kommersielt og samfunnsøkonomisk fornuftige, også uten at transaksjonen utløser skatt (gitt at kontinuitetskravene overholdes). Regjeringen arbeider med endringer i lovverket som skal forbedre og forenkle, men det er et komplisert og krevende arbeid.

Deloitte har utarbeidet forslag til noen små men praktisk viktige endringer i aksjeloven og skatteloven som kan forenkle og forbedre reglene. På oppdrag fra NHO har vi utredet hvordan skattemessige hensyn kan balanseres mot praktiske rammer for den privatrettslige saksbehandlingen av slike transaksjoner, og redegjort for hvordan konkrete løsninger på noen av de regelkonflikter som oppstår kan løses. Deloitte kommer også med konkrete forslag til justeringer i reglene om verdimåling og verdimålingstidspunkt ved fusjon og fisjon, håndtering av skattemessig kontinuiteten for hhv. aksjonærer og selskap, og omvendt mor/datterfusjon. Videre har vi vist at kontinuitetsprinsippet også bør gjennomføres for merverdiavgift.

Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven.
Var denne siden nyttig?