Trygdeavgifter for frivillige medlemmer i folketrygden for kalenderåret 2016

Artikkel

Trygdeavgifter for frivillige medlemmer i folketrygden for kalenderåret 2016

Avgiftssatsene for frivillige medlemmer for inntektsåret 2016 er nå blitt fastsatt av Stortinget. Avgiftene vil gjelde for frivillige medlemmer i folketrygden, og må ikke forveksles med den avgiften som gjelder dersom man arbeider i et EU/EØS-land eller et annet land Norge har trygdeavtale med.

Selv om det fra myndighetenes side er satt i gang et arbeid med gjennomgang av trygdeavgiftssystemet så representerer ikke fastsettelsen av medlemsavgift for 2016 noen større endringer sammenlignet med 2015, bortsett fra en liten økning for pensjonsdelen for de medlemmer som ikke er skattepliktige til Norge.

For frivillige medlemmer som ikke er skattepliktige til Norge skal det betales såkalt høy avgift til folketrygden. Avgiftens endelige størrelse avhenger av om arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift på ordinært vis eller ikke, men i begge tilfeller representerer økningen 0,3 %. Maksimal frivillig avgift for 2016 utgjør 40,6 %.

Størrelsen på avgiften avhenger av om det velges medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel, eller bare en av delene, og om sykepengerettigheter er inkludert. Videre avhenger avgiftens størrelse av om medlemmet er skattepliktig til Norge, og om arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift på ordinært vis til kemner eller ikke. Nye avgiftssatser for 2016 kan i sin helhet leses her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1594

Myndighetenes arbeid med gjennomgang av avgiftssatsene er per i dag ikke sendt til høring, men det forventes at høringsutkast vil foreligge i løpet av første halvdel av 2016.

Var denne siden nyttig?