Artikkel

Trygdeavgifter for frivillige medlemmer i folketrygden 2015

– utsendte arbeidstakere fra Norge til andre land

Avgiftssatsene for frivillige medlemmer er nå blitt fastsatt av Stortinget for 2015. Forskriften fastsetter hvor mye frivillige medlemmer skal betale i medlemsavgift for sitt medlemskap i folketrygden. Myndighetene har i de senere år gitt uklare signaler knyttet til risikoen for eventuelle økte avgifter for frivillige medlemmer på utenlandsoppdrag.  For 2015 er det bare innført økning i folketrygdens pensjonsdel. 

Størrelsen på avgiften som frivillige medlemmer skal betale avhenger i første rekke om det frivillige medlemskapet dekker både folketrygdens helsedel og pensjonsdel, bare en av delene, og om sykepengerettigheter er inkludert. Videre avhenger størrelsen på avgiften av om medlemmet er skattepliktig til Norge og om arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift på ordinært vis til kemner.

Den laveste satsen på 8,2 % gjelder for arbeidstakere som er skattepliktige til Norge og der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift. I likhet med avgiftsnivået for 2014 skal det betales 5,1 % for helsedelen og 3,1 % for pensjonsdelen. Der hvor arbeidstaker lønnes fra selskap i arbeidslandet slik at den utenlandske enheten ikke betaler arbeidsgiveravgiften på ordinært vis til kemner, så må arbeidsgiver betale 13,9 % for full trygdedekning. Til sammenligning betaler norske selskaper 14,1% arbeidsgiveravgift for ansatte som er på norsk avlønning. Forskjellen på 0,2 % følger av at det etter fast praksis ikke gis medlemskap for folketrygdens yrkesskadedekning, og som representerer 0,2 %. 

For frivillige medlemmer som ikke er skattepliktige til Norge men der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift på ordinært vis, dvs når arbeidstaker mottar lønn fra norsk arbeidsgiver, har pensjonsdelen økt med 1,6 % fra 18,0 til 19,6 % sammenlignet med 2014.

For medlemmer som ikke mottar lønn fra den norske arbeidsgiver slik at all medlemsavgift skal betales inn til NAV skal det for 2015 betales 26,5 % i avgift for pensjonsdelen, noe som representerer en økning på 2,2 % fra 2014.

Maksimum sats for frivillig medlemsavgift utgjør etter dette 40,3 % av brutto lønn.

Som tidligere signalisert fra myndighetenes side er arbeidet med revisjon av trygdeavgiftssystemet pågående, men det forventes ikke ytterligere endringer i løpet av 2015. I mellomtiden har trygdemyndighetene ikke signalisert noen foreløpig endring av sin gjeldende praksis, som legger til grunn skattepliktighet for personer som lignes i henhold til ettårsregelen bortsett fra for arbeidstakere som utfører arbeid i Malaysia.

Var denne siden nyttig?